Campagne tegen vluchtelingengezinsgevangenis ten einde: geld nodig voor rechtszaken en boetes

Nieuws, gepost door: http://aagu.nl/2016/support.html op 06/08/2016 08:04:30

Wanneer: 06/08/2016 - 17:28

AAGU voert al jaren actie tegen opsluiting en deportatie van vluchtelingen en tegen Kamp Zeist in het bijzonder. We strijden voor de vrijheid van beweging voor iedereen.

English translation below

De afgelopen anderhalf jaar hebben we campagne gevoerd tegen de nieuwbouw van een permanente gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist. Kinderen maar net zo goed volwassen vluchtelingen horen niet opgesloten en uitgezet maar opgevangen en opgenomen in de samenleving.

De gezinsgevangenis is inmiddels in gebruik genomen. De overheid sluit hier vluchtelingengezinnen op met als doel hun deportatie. De overheid presenteert de Gesloten Gezinsvoorziening, de gezinsgevangenis dus, als 'kindvriendelijk', maar vermeldt liever niet dat het wel degelijk om een gevangenis gaat, omsloten door hekken binnen vijf meter hoge muren, die weer omringd gaan worden door penitentiair hekwerk met stroomdraad en camerabewaking.

Hoewel het niet is gelukt de bouw te voorkomen, is de campagne niet geheel zonder effect. Het is namelijk wel gelukt om ruchtbaarheid te geven aan de bouw van de gezinsgevangenis. Daarnaast zijn we er in geslaagd het bouwbedrijf De Vries en Verburg onomwonden duidelijk te maken dat ze dit beter niet hadden kunnen doen. Doel hiervan was ook om andere bouwbedrijven te waarschuwen dat de uitvoering van dit soort projecten kan rekenen op verzet.

Al die acties kosten een hoop geld. Er waren blokkades, bezettingen, er is een raadsvergadering verstoord en er waren lawaaidemonstraties en plakacties. Ook online werd bij herhaling actie gevoerd. Doelen waren het bouwbedrijf, de gemeente Zeist, het ministerie van veiligheid en justitie en Kamp Zeist. De financiering van de acties zelf is opgebracht door fondsen. Nu de campagne ten einde is, resten voor een aantal gearresteerde deelnemers nog lopende rechtszaken en daar zijn kosten aan verbonden. Het gaat dan om de eigen bijdrage voor de advocaat (per persoon per keer 71,- Euro) en, indien van toepassing, boetes. Overigens moet opgemerkt dat de advocaat steeds het absolute minimum aan eigen bijdrage rekent, namelijk de helft van het door de raad voor de rechtsbijstand vastgestelde bedrag. De advocaat neemt dus telkens de helft voor zijn rekening.

Doneer geld en maak actievoeren mogelijk!

De gearresteerde activisten kunnen niet zelf al deze kosten dragen. Daarom vragen we jouw steun. Op onze website zullen we je op de hoogte houden van de voortgang van de lopende rechtszaken. We streven er op dit moment naar een startbedrag van 2000,- Euro in te zamelen. Dit is een deel van de nu ingeschatte kosten.

Alle kleine beetjes helpen! Je kunt je bijdrage storten op:
rek.nr. NL75INGB0004253090, t.a.v. Ithaka
Madoerastraat 1 bis, Utrecht
onder vermelding van: steun arrestanten AAGU acties

Rechtszaak van twee activisten wegens smaad:

Bouwbedrijf De Vries en Verburg heeft tegen twee activisten die wegens posters plakken zijn opgepakt aangifte gedaan van smaad. Hun rechtszaak is op 21 september om 13.50 bij de politierechter in Den Haag.

English
Campaign against family prison has come to an end: money needed for trials and fines

AAGU has been taking action against detention and deportation of refugees and against Kamp Zeist in particular. We fight for the freedom of movement for all.

Over the past eighteen months, we have campaigned against the construction of a permanent family prison for refugees at Kamp Zeist. Both children as well adult refugees should not be detained and deported but supported and included in society.

By now, the family prison has been put into use. Here, the government locks up refugee families with the aim of their deportation. The government presents the Closed Family Facility, so the family prison, as 'child friendly', but does rather not mention that it really is a prison, surrounded by fences within five meters high walls, which will be surrounded again by prison fence with wire and CCTV.

Although we did not succeed in preventing the construction, the campaign was not without effect. It is none the less managed to make the building of the family prison public. In addition, we have succeeded in making it absolutely clear to the construction company De Vries and Verburg that they should not have done it. The aim was also to warn other contractors that the implementation of such projects can count on resistance.

All these actions cost a lot of money. There were blockades, occupations, a town council meeting has been disturbed and there were noise demonstrations and paste actions. Online there was also action repeatedly. Targets were the construction company, the municipality of Zeist, the Ministry of Security and Justice and Kamp Zeist. The financing of the action itself has been raised by funds. Now the campaign has ended, a number of arrested participants are left with ongoing lawsuits and there are costs involved. It is about the personal contribution for the lawyer (per person per day 71, - Euro) and, in a number of cases, penalties. It should be noted that the lawyer always only asks for the absolute minimum of charges for contribution, namely half of the amount determined by the Board for legal aid. The lawyer takes half of it for his account.

Donate money and make campaigning possible!

The arrested activists can not themselves bear all these costs. Therefore, we ask your support. On our website we will keep you informed of the progress of the ongoing court cases.
We strive to collect 2000,- euro for starters. This is a part of the currently estimated cost.

Every bit helps! You can deposit your contribution to:
account number. NL75INGB0004253090, in the name of Ithaka
Madoerastraat 1bis Utrecht
stating: support arrested AAGU actions

Trial of two activists for libel:

Construction company De Vries and Verburg has pressed libel charges against two activists who were arrested pasting posters. Their trial is on September 21st at 1.50 PM in the police court in The Hague.

Tags: AAGU

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech