ADM--->ADEV---->2018

Nieuws, gepost door: 31-12-2018 op 23/10/2018 10:12:14

Wanneer: 23/10/2018 - 11:17

Op zaterdag 20 oktober hebben wij voor de 6de keer dwars door de straten van Amsterdam voor de toekomst van onze vrijzinnige stad met een paar duizend mensen gelopen,gedanst,gehangen enz Gratis, vrij en zeker buiten de lijntjes.


Wij zijn meer dan een non-commerciëel alternatief voor ADE,de stad het land en het leven. Wij zijn het geluid vanuit de vrijplaatsen die onze maatschappij kleur,leven,sjeu,inzicht, plezier,art,akties enz geven ....

Als het aan de politiek ligt, leven wij steeds meer in een maakbare samenleving. Elke vorm van risico, creativiteit of zelfontplooiing moet binnen maatschappelijke kaders en economische modellen passen. Het resultaat is een Amsterdam, oa gefocussed op massatoerisme, hotels ,het uitroeien van sociale huurwoningen door verkoop in plaats van het bouwen van betaalbare woningen het lokken van gesubsidieerde lak-hipsters om nieuwbouwwijken op te vullen ,aantrekkelijk en hypothecair te maken.
enz enz enz.......

Dit jaar heeft de stad Amsterdam duidelijk gekozen voor een nieuwe politieke richting met als kers op deze groene taart een nieuwe burgemeester. Het is tijd om die mooie beloften om te zetten in daden, we vragen om visie en lef!

De vrijplaatsen zoals ADM zijn meer dan ooit onderdeel van een verantwoord ecosysteem. Doe mee wees actief en sluit je aan bij het protest voor het behoud van de vrijzinnige stad.

https://adm.amsterdam/article/adm-update-october-14th-2018-dutch

https://www.indymedia.nl/node/44403 (paar fotos)....

whatsapp.......Wie: 
nn
Foto: 


Wie: 
nn
Foto: 


Wie: 
nn

Foto van Robodock?Wie: 
nn

Femke

Foto: 


Wie: 
hf
Foto: Wie: 
nn

De orginele text.
Op zaterdag 20 oktober hebben wij voor de 6de keer dwars door de straten van Amsterdam gedanst, voor de toekomst van onze vrijzinnige stad. Gratis, vrij en zeker buiten de lijntjes.
Wij zijn meer dan een non-commerciëel alternatief voor ADE. Wij zijn het geluid vanuit de vrijplaatsen die deze maatschappij kleur geven.
Als het aan de politiek ligt, leven wij steeds meer in een maakbare samenleving. Elke vorm van risico, creativiteit of zelfontplooiing moet binnen maatschappelijke kaders en economische modellen passen. Het resultaat is een Amsterdam, gefocussed op massatoerisme, hotels in plaats van betaalbare woningen en gesubsidieerde lok-hipsters om nieuwbouwwijken aantrekkelijk te maken.
Dit jaar heeft de stad Amsterdam duidelijk gekozen voor een nieuwe politieke richting met als kers op deze groene taart een nieuwe burgemeester. Het is tijd om die mooie beloften om te zetten in daden, we vragen om visie en lef!
De vrijplaatsen zoals ADM zijn meer dan ooit onderdeel van een verantwoord ecosysteem. Het is aan de tijd om deze plekken te beschermen en tegelijk ruimte te creëren om het ontstaan van nieuw vrijplaatsen mogelijk te maken. De alternatieve scene is altijd onderdeel geweest van Amsterdam, het is aan de tijd om deze DNA officieel vast te leggen. Te beginnen met het tegengaan van de ontruiming van het ADM.
Doe ook in de toekomst mee, dans, wees actief en sluit je aan bij dit protest voor het behoud van de vrijzinnige stad.
http://adev.nuWie: 
nn

The original text.

On Saturday 20 October we danced for the 6th time through the streets of Amsterdam, for the future of our free-minded city. Free-of-charge, free and certainly outside the lines.

We are more than a non-commercial alternative to ADE. We are the sound of the free-spaces that give colour to this society.
If it is up to politics, we increasingly live in a socially engineered society. Every form of risk, creativity or self-development must fit within social frameworks and economic models.

The result is an Amsterdam, focused on mass tourism, hotels instead of affordable housing and subsidized local hipsters to make new housing estates attractive.

This year the city of Amsterdam has clearly chosen a new political direction with a new mayor as the cherry on this green cake. It's time to turn these beautiful promises into deeds, we ask for vision and guts!

The free zones such as ADM are more than ever part of a responsible ecosystem. It is time to protect these places and at the same time create space to make the creation of new free-spaces possible. The alternative scene has always been part of Amsterdam, it's time to officially record this DNA. To start with the fight against the eviction of the ADM.

Continue to participate in the future, dance, be active and join this protest for the preservation of the free-minded city.

https://adm.amsterdam/article/adm-newsletter-october-14th-2018

Der Originaltext.

Am Samstag, den 20. Oktober tanzten wir zum 6. Mal durch die Straßen von Amsterdam, für die Zukunft unserer freien Stadt. Kostenlos, frei und vor allem außerhalb der Grenzen.

Wir sind mehr als eine nicht kommerzielle Alternative zu ADE. Wir sind der Klang aus den Heiligtümern, die dieser Gesellschaft Farbe verleihen.
Wenn es nach der Politik geht, leben wir zunehmend in einer sozial gestalteten Gesellschaft.

Jede Form von Risiko, Kreativität oder Selbstentfaltung muss in den sozialen Rahmen und die wirtschaftlichen Modelle passen. Das Ergebnis ist ein Amsterdam, das sich auf den Massentourismus konzentriert, Hotels anstelle von erschwinglichem Wohnen und subventionierte lokale Hipster, um neue Wohnsiedlungen attraktiv zu machen.

n diesem Jahr hat die Stadt Amsterdam eindeutig eine neue politische Richtung eingeschlagen, mit einem neuen Bürgermeister als Krönung dieses grünen Kuchens. Es ist an der Zeit, diese schönen Versprechen in Taten umzusetzen, wir bitten um Vision und Mut!

Mehr denn je sind Schutzgebiete wie ADM Teil eines verantwortungsvollen Ökosystems. Es ist an der Zeit, diese Orte zu schützen und gleichzeitig Raum zu schaffen, um die Schaffung neuer Heiligtümer zu ermöglichen. Die alternative Szene war schon immer Teil von Amsterdam, es ist an der Zeit, diese DNA offiziell aufzunehmen. Beginnen Sie, indem Sie die Räumung des ADM verhindern.

Nehmen Sie weiterhin an der Zukunft teil, tanzen Sie, seien Sie aktiv und schließen Sie sich diesem Protest für die Erhaltung der Stadt der Freien Wahl an.

https://adm.amsterdam/article/adm-newsletter-october-14th-2018

Übersetzt mit www.DeepL.com/TranslatorWie: 
nn

[spam deleted]


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech