Boterbloem is Forced to Reject the Offer from the Municipality

Nieuws, gepost door: Lutkemeer Leger op 07/11/2018 11:11:41

Wanneer: 07/11/2018 - 10:45

Boterbloem genoodzaakt aanbod gemeente af te wijzen
Afgelopen week heeft wethouder Van Doorninck aan de Boterbloem een voorstel voor behoud gepresenteerd. Het zou gaan om 2ha grond in het bedrijventerrein die we mogen blijven gebruiken. De foto geeft aan hoe dat er in de praktijk uit zou zien - achter en naast de boerderij. Wij hebben moeten besluiten dit aanbod af te wijzen.

College Proposal for the Boterbloem

Op 2 ha is geen boerderij te runnen, ook niet op kleine schaal. Het enige verdienmodel zou een horecafunctie zijn met veel zorginkomsten. Dit is nooit onze ambitie geweest. Wij zijn een boerderij met een open karakter waar iedereen welkom is: bezoekers, wandelaars, rustzoekers, natuurliefhebbers, kopers van biologische producten, horecagasten of zorgcliënten. Schuiven in functies, inschikken en andere nevenactiviteiten ontwikkelen behoort tot de mogelijkheden, maar alleen aanvullend op de kernactiviteit van De Boterbloem: biologische akkerbouw. Overigens spreekt het college over 3ha: de derde ha is de huidige boomgaard. Deze heeft nooit ter discussie gestaan, omdat het geen onderdeel gaat worden van het bedrijventerrein.

In het voorstel van B&W wordt geen recht gedaan aan twee belangrijke aspecten van ons protest tegen het bedrijventerrein tot zover: behoud van historisch kavelpatroon en open landschap. Zeker dat laatste is onlosmakelijk verbonden met de zorg- en de recreatiefunctie van de boerderij. Cliënten ervaren letterlijk ruimte en perspectief in de polder

Het College heeft een voorstel ontwikkeld binnen de piketpalen die SADC heeft uitgezet. Al in de zomer van 2017 heeft SADC deze variant (weliswaar als tijdelijke) aan de Boterbloem voorgelegd. Het is al jaren bekend dat er grondcompensatie komt door aanpassing van de waterkavels op verzoek van Schiphol. Er ligt hier geen nieuw ambitieus voorstel, maar een sigaar uit eigen doos van SADC. Dit presenteren als de oplossing doet geen enkele recht aan de groene ambities van het College, noch aan het voortbestaan van de Boterbloem.

Het gaat inmiddels niet alleen meer om de Boterbloem. Er is een andere urgentie dan de economische die maatschappelijk breed gedeeld wordt: klimaatschade, behoud van biodiversiteit, open landschap en lokale voedselproductie. Ook zijn door Platform Behoud Lutkemeer zaken naar voren gebracht met betrekking tot corruptie en malversatie. Deze behoeven eerst aandacht alvorens een onomkeerbaar besluit over de akkers te nemen.

Wij gaan er van uit dat de gemeenteraad uiteindelijk een verstandige keuze zal maken en roepen iedereen op ons en platform Behoud Lutkemeer de komende tijd daar in te steunen.

*English
Last week alderman Van Doorninck presented a proposal for preservation at the Boterbloem. It would be 2ha of land in the business park that we can continue to use. The photo shows what that would look like in practice - behind and next to the farm. We have had to decide to reject this offer.

There is no farm on 2 ha, even on a small scale. The only revenue model would be a catering function with a lot of health care income. This has never been our ambition. We are a farm with an open character where everyone is welcome: visitors, hikers, peace seekers, nature lovers, buyers of organic products, catering guests or care clients. Sliding into functions, arranging and developing other ancillary activities is possible, but only in addition to the core activity of De Boterbloem: organic arable farming. Incidentally, the college speaks about 3ha: the third is the current orchard. This has never been questioned, because it will not become part of the business park.

The B & W proposal does not do justice to two important aspects of our protest against the business park so far: preservation of the historic plot pattern and open landscape. Certainly the latter is inextricably linked to the care and recreation function of the farm. Clients literally experience space and perspective in the polder

The College has developed a proposal within the picket poles that SADC has set out. Already in the summer of 2017 SADC submitted this variant (albeit as temporary) to the Boterbloem. It has been known for years that ground compensation will be achieved by adapting the water pits at the request of Schiphol. There is no new ambitious proposal here, but a cigar from SADC's own box. Presenting this as the solution does not do justice to the green ambitions of the College, nor to the survival of the Boterbloem.

In the meantime it is no longer just about the Boterbloem. There is another crisis besides the economic that is widely shared across society: climate damage, biodiversity conservation, open landscape and local food production. Also, through Platform Preservation Lutkemeer cases have been brought forward regarding corruption and malpractice. They first need attention before making an irreversible decision about the fields.

We assume that the city council will ultimately make a sensible choice and call everyone to support us and the platform Preserving Lutkemeer in the coming period.Wie: 
nn

Donder, Hel & Hagel - "Parkveld Blijft"
https://www.youtube.com/watch?v=aM30EU8PmLk&frags=pl%2Cwn


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech