[Den Haag] 31/07 & 01/08: Woonactiedagen/Housing Action Days

Nieuws, gepost door: nn op 08/07/2020 07:02:59

Wanneer: 08/07/2020 - 13:42

English Below

Op vrijdag en zaterdag 31 juli en 1 augustus zullen in Den Haag woon actiedagen plaatsvinden. Het thema voor vrijdag is sociale huur en precaire woonvormen, zaterdag is het thema het uitverkopen van de stad en gentrificatie. Gedurende de twee dagen zullen we collectief een vuist maken tegen precariteit en woningnood.


De afgelopen jaren is de stad een sociaal strijdtoneel geworden. Woningen en de openbare ruimte staan steeds meer onder de directie van het kapitaal. De stad wordt omgevormd tot een winstmodel, een nieuw apparaat om welvaart te accumuleren voor een selecte groep. Dit heeft drastische gevolgen voor velen van ons. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen lopen alleen maar op, de huur is al veel te duur en de politieke onwil om het probleem aan te pakken is verstikkend. In de binnenstad wordt de ene loft na de andere gerenoveerd en dure vrije sector woningen gebouwd. De hippe koffietentjes en hun terrassen verspreiden zich als een olievlek over de stad.

We willen geen stad voor enkel consumptie, maar om er te kunnen leven!

Gepaard aan genrificatie spant het net van statelijke controle in openbare ruimtes zich aan. Terwijl we gedwongen worden om steeds meer huur te betalen voor steeds kleinere woningen, worden we op straat ook niet met rust gelaten. Op straat hangen maakt je bij voorbaat verdacht en word je uiteengedreven wegens samenscholing. Alleen een park of sportveldje blijft voorlopig toegankelijk maar wel onder toeziend oog van camera’s. Onze leefruimtes krimpen, dit is niet meer te pikken!

Laten we daarom 31 juli en 1 augustus actie nemen tegen de uitverkoop van onze steden, van onze woningen en onze levens. We nodigen iedereen uit om in Den Haag, het hol van de leeuw, te strijden voor het recht op wonen en de stad!

Mail: woonopstanddenhaag [at] riseup.net

Twitter: @woonopstand070

Meer info: woonactiedagen.wordpress.com

*

English

On Friday and Saturday 31st of July and 1st of August, HOUSING ACTION DAYS will take place in The Hague. The theme for Friday is social housing and precarious modes of housing, and the theme for Saturday is the selling out of the city and gentrification. During these two days we will make a collective fist against precarity and the housing shortage.

In the past couple of years the city has become the stage of a social struggle. Capital is increasingly controlling housing and public spaces. The city is transformed into a revenue model, a new apparatus for a select group to accumulate wealth. This has drastic consequences for many of us. De waiting lists for social housing are ever lengthening, rents are already way too expensive and the political unwillingness to take up these issues is stifling. In the inner city, one loft gets restored after another and only expensive private sector housing is built. Hip coffeehouses and their terraces are spreading like an oil spill.

We don’t want a city merely for consumption but a city in which we can live!

Paired with the gentrification, the state’s net to control public spaces tightens. Concurrently to being forced to pay increasingly high rent for increasingly small spaces, we are being dispossessed of the streets: hanging out in the street is perceived as suspicious and will get you castigated for gathering. The only places where you can still gather in public are parks or sports field – but never without the supervision of cameras. Our living spaces are shrinking, we will no longer put up with this shit anymore!

For this reason, let us meet on 31st of July and 1st of August, to take action against the selling out of our cities and our lives. We invite everyone to come to The Hague, the belly of the beast, to struggle for the right to live and to the city!

Mail: woonopstanddenhaag [at] riseup.net

Twitter: @woonopstand070

More information: woonactiedagen.wordpress.comWie: 
nn

Polski

Dni akcji mieszkaniowej

W piątek i sobotę 31 lipca / 1 sierpnia w Hadze odbędą się DNI DZIAŁAŃ MIESZKANIOWYCH. Tematem piątku są mieszkania socjalne i niepewna sytuacja mieszkaniowa, a tematem soboty jest wyprzedaż miasta i gentryfikacja. W ciągu tych dwóch dni zaciśniemy zbiorową pięść przeciwko niepewności i zbyt malej ilosci mieszkań.

W ciągu ostatnich kilku lat miasto stało się sceną walki społecznej. Kapitał w coraz większym stopniu kontroluje mieszkania i przestrzen publiczna. Miasto przekształca się w firme, nowy sposób dla wybranej grupy do gromadzenia bogactwa. Ma to drastyczne konsekwencje dla wielu z nas. Lista oczekujących na mieszkania socjalne stale się wydłuża, czynsze są zbyt wysokie, a polityczna niechęć do podjęcia tych kwestii jest duszaca. W centrum miasta jedno poddasze jest odnawiane po drugim i budowane są tylko drogie mieszkania z sektora prywatnego. Modne kawiarnie i ich tarasy rozprzestrzeniają się jak wyciek ropy.

Nie chcemy miasta wyłącznie do konsumpcji, ale miasta, w którym możemy żyć!

W połączeniu z gentryfikacją sieć państwowej kontroli przestrzeni publicznych zaostrza się. Jednocześnie jesteśmy zmuszeni do płacenia coraz wyższych czynszów za coraz mniejsze powierzchnie, jesteśmy wywłaszczani z ulic: spędzanie czasu na ulicy jest postrzegane jako podejrzane. Ostatnimi miejscami, w których nadal można się spotkać publicznie, są parki lub boiska sportowe - ale nigdy bez nadzoru kamer. Nasze przestrzenie mieszkalne maleją, nie będziemy już więcej znosić tego gówna!

Z tego powodu spotkajmy się 31 lipca i 1 sierpnia, aby podjąć działania przeciwko wyprzedaży naszych miast i naszego życia. Zapraszamy wszystkich do przyjazdu do Hagi, paszczy bestii, aby walczyć o prawo do życia i do miasta!


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech