Report about Huize Ivicke. Bestemmingsplan, bouwwerkzaamheden, bodemprocedure: Verslag april tot september 2020

Nieuws, gepost door: nn op 08/10/2020 10:10:44

Wanneer: 08/10/2020 - 08:52

Het gekraakte paleis Ivicke in Wassenaar, waar onder meer het No Border Camp 2020 werd gehouden heeft een turbulente tijd gehad...
The squatted palace Ivicke in Wassenaar, where the No Border Camp 2020 took place, had some turbulent times...

Also on our website: https://huizeivicke.noblogs.org/post/2020/09/30/verslag-april-tot-septem...

Picture 1: A Fence the municipality put up so the owner would not be able to access the terrain.
Picture 2: Old article about Ronnie vd Putte saying "Doing business is like magic".Er is in het afgelopen halfjaar veel gebeurd rondom Ivicke. In april is de eigenaar een bodemprocedure gestart om ons te ontruimen, en in mei kregen zowel de eigenaar Ronnie van de Putte en wij als bewoners een last onder bestuursdwang opgelegd door de gemeente Wassenaar. De gemeente wil hiermee de eigenaar dwingen om werkzaamheden uit te voeren, maar ook ons om het pand te verlaten; dit laatste op grond van het feit dat het bestemmingsplan van Ivicke niet “wonen” is, maar “kantoor”.

Als bewoners hebben we bezwaar gemaakt tegen de handhaving van het bestemmingsplan, waarover afgelopen 16 september een hoorzitting plaats zou vinden. De zaak is echter doorgestuurd naar de rechtbank, waardoor die hoorzitting niet doorging. We wachten nu op een datum voor een zitting in deze zaak. In de last onder bestuursdwang heeft de gemeente 19 november gegeven als datum waarop we moeten vertrekken. Het is echter al duidelijk dat er geen uitspraak in deze zaak zal zijn voor die datum, maar dat betekent niet dat de gemeente ons dan niet kan ontruimen. We hebben de gemeente dus verzocht om met het handhaven van de last onder bestuursdwang te wachten tot er een uitspraak van de rechtbank is over of die handhaving wel rechtmatig is.

De eigenaar heeft ook bezwaar aangetekend tegen de last onder bestuursdwang. Hij probeerde onder het doen van werkzaamheden uit te komen door een zaak te beginnen tegen de gemeente, maar die heeft hij verloren. Desondanks leek het er niet op dat hij aan werkzaamheden zou gaan beginnen, en de gemeente had besloten met noodwerkzaamheden aan de slag te gaan. Ze hebben zelfs alvast een bord neergezet om aan iedereen te laten zien dat ze Ivicke aan het opknappen zijn, handig genoeg voor het stoplicht van de Rust en Vreugdlaan. Toen gooide de eigenaar echter roet in het eten door plotseling alsnog zelf aan de werkzaamheden te beginnen.

Op 18 september kondigde de architect van de eigenaar aan op de 23e van start te willen gaan met het uitvoeren van werkzaamheden. En zo verrezen afgelopen woensdag twee steigers rondom Ivicke — maar de gemeente voelde er niets voor om een streep door hun eigen restauratieplannen te zetten, en legde de eigenaar op donderdag de 24e een bouwstop op. De grond hiervoor was dat de eigenaar geen vergunning voor de werkzaamheden had. Het gekke is dat, in de rechtszaak die de eigenaar tegen de gemeente heeft gevoerd, de gemeente meermaals zei dat de eigenaar geen vergunning voor herstelwerkzaamheden nodig heeft, omdat het om een last onder bestuursdwang gaat.[1]Maar de steigers zijn inmiddels weer afgebroken, en de gemeente heeft ons laten weten dat ze binnenkort zelf met werkzaamheden beginnen.

Intussen loopt ook nog de bodemprocedure die de eigenaar in april heeft gestart. Wij hebben onlangs ons verweer tegen de aanklacht? ingeleverd, en het is nu ook wachten op een datum voor een zitting in deze zaak. Het hoofdargument van de eigenaar, dat onze aanwezigheid in Ivicke het onmogelijk maakt om werkzaamheden uit te voeren, lijkt echter te zijn ontkracht door het feit dat hij wel degelijk aan werkzaamheden is begonnen.

In al deze verwikkelingen wordt nog steeds vaak beweerd dat wij werkzaamheden, of de bouwvakkers nu door eigenaar of gemeente worden betaald, in de weg zouden staan. Toen de gemeente houten platen over de trap heeft laten timmeren en een hoekje van de dakgoot heeft vastgemaakt werd dat direct toegejuicht in de media,[2] terwijl het feit dat wij heel veel reparaties aan Ivicke hebben uitgevoerd wordt afgedaan als een “rookgordijn”.[3]

De laatste tijd keert de media en politiek zich steeds meer tegen de eigenaar van Ivicke. De VVD heeft zelfs kamervragen gesteld over Ronnie van de Putte’s praktijken.[4] Zij zien hem echter als een rotte appel onder de beursgenoteerde bedrijven, terwijl hij onderdeel is van een veel groter probleem. De langdurige leegstand van panden als Ivicke is niet alleen het resultaat van de speculatie van Van de Putte’s BV’s, maar ook van neoliberaal beleid. De VVD is zelf meer verantwoordelijk voor de huidige wooncrisis dan een paar opportunistische speculanten.[5] In een maatschappij waar eigendomsrecht zwaarder weegt dan woonrecht, zullen wij blijven kraken om te vechten tegen leegstand, voor huisvesting, en voor de mogelijkheid om samen te leven zoals wij willen. Want wat heb je aan het restaureren van een monument, als het vervolgens leeg blijft staan, of er één of ander zielloos kantoor in komt?

[1] gemeente-neemt-zelf-maatregelen-voor-behoud-ivicke (https://www.wassenaar.nl/portal-wassenaar/nieuws_297/item/gemeente-neemt...)

[2] Wassenaar-zelf-begonnen-met-herstellen-Huize-Ivicke-omdat-de-eigenaar-het-niet-doet (https://www.omroepwest.nl/nieuws/4079019/Wassenaar-zelf-begonnen-met-her...)

[3] dewassenaarsekrant archief (http://www.dewassenaarsekrant.nl/archieflijst-edities/4679/)

[4] kamervragen (https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020Z17085...)

[5] kan-leegstandsbelasting-niet-in-vvd-programma (https://www.volkskrant.nl/economie/kan-leegstandsbelasting-niet-in-vvd-p...)

Zoning plan, construction works, court proceedings: April – September 2020
A lot has happened in the past six months. In April, the owner started a lawsuit to evict us. And in May, the municipality of Wassenaar imposed an administrative order on both the owner Ronnie van de Putte and us as residents. With this administrative order, the municipality wants to put pressure on the owner to carry out construction works, and on us to leave the building; the latter on the grounds that Ivicke’s zoning plan is not “housing” but “office”.

As the residents of Ivicke, we have filed an appeal against the enforcement of the zoning plan, the hearing was supposed to take place on the 16th of September. However, the case was referred to court, wherefore the hearing was cancelled. We are now waiting for a date for this hearing. In the administrative order, the municipality has marked November 19 as our leaving date. Be that as it may, it is already clear that there won’t be a ruling in this case before said date, but this doesn’t mean that the municipality cannot evict us. For this reason, we have submitted a request to the municipality to suspend the enforcement of the administrative order until the court has ruled whether such enforcement is lawful.

The owner, too, has filed an appeal against the administrative order. He tried to get out of his obligation to carry out construction works by starting a lawsuit against the municipality, which he lost. Despite the court’s ruling, it did not seem as if he was going to start the construction works, so the municipality decided to take over. They even placed a big sign—very conveniently—in front of the traffic lights at Rust en Vreugdlaan to show everyone that they are taking care of Ivicke’s renovation works. Then, however, the owner threw a spanner in the works and unexpectedly started the emergency repairs himself.

On September 18, the owner’s architect announced that the works will start on the 23rd. And so, two scaffoldings were erected around Ivicke last Wednesday—the municipality on the other hand did not feel like putting an end to their restauration plans and imposed a construction stop on the owner on Thursday the 24th. Justification was that the owner did not have a permit for the construction works. Funnily enough, the municipality repeatedly stressed during the owner’s lawsuit against them that he does not need a permit for the repairs. [1] By now the scaffoldings have been taken down and the municipality has informed us that their construction works will begin shortly.

Meanwhile, the lawsuit the owner started against us is still ongoing. We recently filed our response to the complaint, and now we are waiting for a date for a hearing in this case, too. However, the owner’s main argument, the complaint that our presence makes it impossible to carry out restauration works, seems to have been invalidated by the fact that he actually started the works.

And in the midst of all this chaos the claim that we are obstructing works, no matter whether it concerns construction workers paid by the owner or the municipality, is still frequently brought up. As soon as the municipality had wooden sheets put over the stairs and detached a corner of the roof gutter, the media was instantly full of praise, [2] while the repairs we continuously carry out have been publicly dismissed as a “smoke screen”. [3]

Lately, the media as well as politicians have been turning against the owner of Ivicke. The VVD has even asked parliamentary questions about Ronnie van de Putte’s practices. [4] They consider him the bad egg amongst the listed companies, while he is actually part of a much bigger problem. The prolonged emptiness of buildings such as Ivicke is not solely the result of speculation of Van de Putte’s companies, but also of neoliberal housing policy. The VVD itself bears more responsibility for the current housing crisis than a few opportunist speculants.[5] In a society where property rights outweigh housing rights, we will continue to squat in order to fight against emptiness, for housing, and for the possibility to live together in the ways we want to. Because what good is restoring a monument if it is to remain empty or put to use for yet another soulless company?

[1] gemeente-neemt-zelf-maatregelen-voor-behoud-ivicke (https://www.wassenaar.nl/portal-wassenaar/nieuws_297/item/gemeente-neemt...)

[2] Wassenaar-zelf-begonnen-met-herstellen-Huize-Ivicke-omdat-de-eigenaar-het-niet-doet (https://www.omroepwest.nl/nieuws/4079019/Wassenaar-zelf-begonnen-met-her...)

[3] dewassenaarsekrant archief (http://www.dewassenaarsekrant.nl/archieflijst-edities/4679/)

[4] kamervragen (https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020Z17085...)

[5] kan-leegstandsbelasting-niet-in-vvd-programma (https://www.volkskrant.nl/economie/kan-leegstandsbelasting-niet-in-vvd-p...)

Tags: ivicke kraken wassenaar


Wie: 
Ronaldo

Het nobordercamp was 1-4 augustus 2019, dus niet in 2020


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech