Arrestaties en politie repressie op picket bij de IND Amsterdam in solidariteit met Abtin.

Nieuws, gepost door: Anarchistische Groep Amsterdam - Vrije Bond op 09/12/2020 12:07:01

Wanneer: 09/12/2020 - 19:06

Dit protest was georganiseerd in solidariteit met Abtin Pasra, een anarchist uit Iran die vervolgd word door de Griekse en Iraanse staat , zie hier de oproep:
https://www.agamsterdam.org/open-call-for-the-protest-gathering-in-solid...


Op dinsdag 8 december werd er om 14 uur verzameld bij het IND kantoor op de Pieter Callandlaan 1 te Amsterdam. We stonden daar met pamfletten, spandoeken en protestborden en een enkele zwart/rode vlag. We waren omdat moment met dik 10 personen aanwezig. Na enkel minuten komen er 2 smeris op de fiets aan, 1 is de buurt smeris van politiebureau Postjesweg en maakt eigenlijk meteen duidelijk dat het protest niet is aangemeld en dat het verboden is en dat iedereen een boete kan krijgen van 250 euro. We konden het rekken door te melden dat we het zouden overleggen met elkaar wat we zouden gaan doen. De smeris vertrok maar bleef in de buurt. Van dat moment hebben we gebruik gemaakt om verder pamfletten uit te delen en door te gaan met met protest. Wel werd er tegen elkaar gezegd dat de smeris het meent en dat er zeer waarschijnlijk problemen gaan komen.

Na 15 minuten was de smeris terug en melde wij aan hen dat we zouden opbreken als protest en ieder zijn weg zou gaan. Daar dacht de smeris toch anders over, een bewaker van het IND gebouw had de smeris aangesproken en was aan het wijzen naar enkele in onze groep, waar het over ging was onduidelijk. Mensen maakte aanstalten om weg te gaan maar de smeris begon mensen in de groep lastige te vallen. Waarom was onduidelijk. Ondertussen waren er meer mensen gearriveerd en waren we met een kleine 20 mensen.

Het lastig vallen van kameraden werd natuurlijk niet op prijs gesteld en er was wat heen en weer geduw en getrek. Nadat het was gestopt en meerdere mensen weg aan het gaan waren sprong de smeris op de fiets en samen met een motor smeris gingen ze er snel vandoor. Omdat wij het niet vertrouwende gingen we achter ze aan, en om de hoek, 150 meter verder heeft de smeris 2 mensen teen de grond gegooid en is bezig ze te arresteren. Al snel is er nog meer smeris en ook meerdere buurtbewoners beginnen zich er mee te bemoeien en hebben kritiek op de hardhandige arrestatie. Ook nu zijn er weer duw en trek partijen en loopt het aardig uit de hand, en word er nog een 3de persoon opgepakt. Op dit moment zijn er een 8 tal politie agenten en meer zijn onderweg, het is onduidelijk of er een “assistentie collega” is uitgeroepen.

De overgebleven groep word de straat uit geduwd en besluit dan ook zelf om ieder zijn weg te gaan.

s’Avonds rond 7 uur word de eerste arrestant vrijgelaten en de uren daarop de andere 2. Er is geen boete gegeven, of een dagvaarding mee gegeven. De aanklacht werd mondeling gemeld dat ze waren opgepakt voor belediging. Alle 3 zijn geïdentificeerd, de laatste is kort in vreemdelingen detentie geweest maar wisten haar indentiteit toch te achterhalen en werd daarna vrij gelaten.

We, de Anarchistische Groep Amsterdam, hadden bewust niet dit protest aangemeld bij de gemeente Amsterdam. Wij gingen er van uit dat er sowieso nooit toestemming gegevens ging worden om voor het IND kantoor een protest te houden. Ook zint het ons totaal niet om protesten, demonstraties e.d aan te vragen en zo toestemming te krijgen van de staat of je wel of niet mag protesteren en hoe je dat dan moet doen. Ook hadden we verwacht dat er minder mensen zouden komen, want doordeweeks om 2 uur hebben mensen vaak andere dingen te doen (werk / studeren) en was de inschatting dat we met een kleinere groep er wel mee zouden wegkomen. Helaas niet dus. waar we wel rekening mee (ge)houden hebben is dat er veel politie is in Amsterdam er is een flinke overcapaciteit omdat de smeris in corona tijd amper iets te doen heeft en vooral druk is met het beboeten van jongeren die een feestje thuis houden. Dit terwijl de winkelstraten, winkels, bedrijven en distributie centra overvol zijn ten tijde van deze pandemie. Door de grote hoeveelheid smeris in Amsterdam kan er snel en agressief gehandeld worden en kunnen er in een zeer korte tijd veel politie bij elkaar worden gebracht en zijn wij vogelvrij.

We hebben al eerder geschreven over het organiseren van protesten in een corona pandemie en wat de mogelijkheden zijn is een proces van vallen en opstaan en door collectieve actie moeten we uiteindelijk een praktijk zien te vinden.
https://www.agamsterdam.org/verslag-van-protest-in-solidariteit-met-de-a...

Door de gebeurtenissen van dinsdag 8 december zijn we alleen meer overtuigd van het nut en belang van Directe Acties. In solidariteit met hen die zich verzetten tegen staat en kapitaal, overal en altijd !

Anarchistische Groep Amsterdam / Vrije Bond
http://agamsterdam.org
aga@agamsterdam.org

Tags: anarchisme


Wie: 
A

english translation:

On Tuesday the 8th of september at 14:00 we gathered outside the IND office on the Pieter Callandlaan 1 in Amsterdam. We were there with pamphlets, banners and protest signs and some black/red flags. At that moment we were there with more than 10 people. After several minutes two bastard cops arrive on bikes, 1 of them is the neighbourhood cop from police station Postjesweg and he immediately makes it clear that the protest was not registered and that it is illegal and that everyone will get a 250 euro fine. We managed to gain some time by stating that we would discuss amongst ourselves what we would do. The cop left but stayed in the area. We used this moment to continue handing out pamphlets and by continuing the protest. It was discussed that the Bastard cop probably meant what he said and that problems would be very likely.

After 15 minutes the cop returned and we told him that we would break up the protest and that everyone would be on their way. The bastard seemed to have a different opinion, a security guard from the IND building spoke to the cop and was pointing out some people from our group, it was not clear what it was about. People were getting ready to leave but then the cops started harassing people in the group. It was not clear why. In the meantime more people arrived and we were with about 20 people. The harassment of comrades was of course not appreciated and there was some pulling and pushing back and forth with the cops. After this ended and more people were leaving the cop jumped on his bike and together with a cop on a motorbike they sped away. Because we didn’t trust it we followed them, and around the corner, 150 meters away the bastards have thrown two people to the ground and are in the process of arresting them. Quickly more cops arrive and also several neighbours start intervening and criticise the heavy handed arrests. Also now scuffles break out and things get pretty out of hand, a third person is arrested. At this point there are 8 cops and more are on their way, it is unclear if a call for assistance has been made. The remaining group gets pushed out of the street and decides to disperse.
Around 7 oçlock the first arrestee is released and the hours following the other two also get released. The arestees did not receive a fine or a summons on their release. It was stated (not in writing) that the charge was for insulting a police officer. All 3 were identified, the last one was kept in foreign detention for a short while but they managed to find out her identity anway and released her shortly after.

We, the Anarchist Group Amsterdam, purposely decided not to notify the municipality of Amsterdam of this protest. We assumed we would never have been given permission to have a demo outside of the IND office anyway. We also strongly disagree with registering protests, demonstrations etc, and with this to ask permission from the state if we can protest or not and how we are supposed to do it. We also did not expect this many people to show up, because on a weekday at 2 oclock people often have other things to do (work/study) and we predicted that we would be able to get away with it in a small group. Unfortunately not. Something we did consider (are considering) is that there is a lot of police in Amsterdam and there is quite some overcapacity because the bastards don’t have much to do in times of Covid and are mostly busy giving out fines to young people throwing house parties. This while during this pandemic the shopping streets, shops, companies and distribution centres are overcrowded. Because of the large numbers of cops in Amsterdam they can act quickly and aggressively. In a very short time a large number of cops can be brought together and they can act outside of the law.

We have written before about organising protests during the Covid pandemic and finding out what the possibilities are is a process of trial and error and through collective action we need to eventually find a new praxis.
https://www.agamsterdam.org/verslag-van-protest-in-solidariteit-met-de-a...

Because of the events that took place on Tuesday december the 8th we are even more convinced of the necessity and importance of taking direct action. In solidarity with those that resist the state and Capital, everywhere and always!
Anarchistische Groep Amsterdam / Vrije Bond


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech