Open letter to Hannah de Vries (Airbus)

Nieuws, gepost door: Stop the War on Migrants op 30/09/2021 09:03:04

Wanneer: 30/09/2021 - 14:30

Over the past few months, the company CSC Brand Services has harrased us (and others) several times on behalf of Airbus and its employee Hannah de Vries with emails urging us to remove an article about their work from our website. We've had enough of this nagging and explain why in our open letter.

To: Hannah de Vries, Airbus

Hannah,
Over the past few months, the company CSC Brand Services has bothered us (and others) several times on behalf of you and your employer Airbus with emails urging us to remove an article about you and your work from our website. We've had enough of your nagging and will explain in this open letter why we will not do this.

The article in question contains an open letter that the Federation of Afghan Refugee Organizations in the Netherlands (FAVON) sent to the Faculty of Social Sciences of Leiden University in March 2018. In that letter, the faculty was asked to cancel a recruitment talk from you on behalf of Airbus. We quote from this letter: “Of all the 'flourishing' markets for the arms trade, there is no longer a family in Afghanistan alone that has not been torn apart by war, violence and refugees, and no individual who has not been a victim of products of Airbus and of their competitors. […] The number of people seeking safety from the war, only to be killed by the ever expanding and more advanced European border security, is already in the tens of thousands. The profits that companies like Airbus make by letting their self-created refugees run into deadly borders will now have risen to billions.”

Now we are repeatedly told that this article tarnishes your reputation. Our first reaction when reading those emails is: “How dare you?” How dare you whine about your 'good name' and how terrible it is for you that people who look up your name on the internet are confronted with the truth about what you earn your money from? On top of that, how dare you try to silence critical voices, especially from people who have experienced the consequences of your deadly trade firsthand? Don't you know any shame?

We would be ashamed to work for a company that produces and supplies the resources for war, oppression and human rights abuses. Need we remind you that Airbus is one of the suppliers of the weapons that keep the war in Yemen going, which has killed more than 233,000 persons? That Airbus supplies helicopters to the Brazilian police and security forces, who use them in shootings and other police violence against the poor population? That Airbus signed a contract last year to provide Libya with helicopters for border surveillance, among other things, while no one could have missed the terrible conditions in which refugees are trapped in that country? That Airbus was also awarded a major contract to provide drone surveillance flights to Frontex last year, along with Israel Aerospace Industries, which advertises the drones in question as being tested on Palestinians? That the same Frontex has since come under heavy fire for its involvement in pushbacks and violence against refugees at Europe's external borders? That Airbus is involved in the production and maintenance of the French nuclear weapons arsenal?

We could go on for pages, the list is endless. Moreover, Airbus not only profits from existing policies, but lobbies hard for, among other things, EU money for the development of new weapons, against arms export restrictions and for further militarization of borders. Since 1 December 2014, Airbus has sat down with the European Commission 215 times. How often do you think the voices of refugees and other victims of your trade have been heard there?
You chose to ignore the heartfelt cry of Afghan refugees that day in 2017 and give a propaganda talk for Airbus. You have thereby also chosen to enter the public domain as an Airbus representative. And you still choose to work for a company, more specifically its military branch, that contributes to death and destruction all over the world.

Choices have consequences and will continue to do so. With every new pathetic mail from your side, we will post a new article to draw attention to the work of Airbus and the contributions of you and others to it and will spread this widely via social media.

We are willing to remove the article you have challenged, provided we can replace it with a copy of a letter in which you resign from Airbus, accompanied by a statement in which you unequivocally distance yourself from the deadly practices of this company and take responsibility for your many years of contribution to these practices.

Otherwise: you can go fuck yourself.

Stop the War on Migrants
--------------------------------------------------------------------------
NL

Open brief aan Hannah de Vries (Airbus)

De afgelopen maanden heeft het bedrijf CSC Brand Services ons (en anderen) meerdere malen namens Airbus en diens werknemer Hannah de Vries lastig gevallen met mails met het dringende verzoek een artikel over hun werk van onze website te verwijderen. We hebben genoeg van dit gezeur. In de open brief hieronder zetten we uiteen waarom we dat niet gaan doen.

Aan: Hannah de Vries, Airbus

Hannah,
De afgelopen maanden heeft het bedrijf CSC Brand Services ons (en anderen) meerdere malen namens jou en je werkgever Airbus lastig gevallen met mails met het dringende verzoek een artikel over jou en jouw werk van onze website te verwijderen. We hebben genoeg van jullie gezeur en zullen in deze open brief uiteen zetten waarom we dat niet gaan doen.

Het betreffende artikel behelst een open brief die de Federatie van Afghaanse Vluchtelingen Organisaties in Nederland (FAVON) in maart 2018 aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden stuurde. In die brief werd de faculteit gevraagd een wervingspraatje van jou namens Airbus te annuleren. We citeren uit deze brief: “Van alle ‘bloeiende’ afzetmarkten die de wapenhandel ‘rijk’ is, is alleen al in Afghanistan geen familie meer te vinden die niet verscheurd is door oorlog, geweld en vluchtelingschap, en geen individu die geen slachtoffer kent van onder andere Airbus’ producten en die van hun concurrenten. […] Het aantal mensen dat veiligheid zoekt tegen het wapentuig, maar de dood vindt door toedoen van de steeds groeiende aantallen en geavanceerdere Europese grenzen loopt inmiddels al in de tienduizenden. De winsten die bedrijven als Airbus opstrijken door hun zelf gecreëerde vluchtelingen tegen dodelijke grenzen aan te laten lopen, zullen inmiddels zijn opgelopen tot miljarden.”

Nu krijgen we herhaaldelijk te horen dat dit artikel jouw goede naam aantast. Onze eerste reactie bij het lezen van die mails is: “Hoe durf je?” Hoe durf je te mekkeren over jouw ‘goede naam’ en hoe verschrikkelijk het voor je is dat mensen die jouw naam op internet opzoeken geconfronteerd worden met de waarheid over waar je je geld mee verdient? Hoe durf je daar bovenop nog eens te proberen kritische stemmen, nota bene afkomstig van mensen die de gevolgen van jullie dodelijke handel van nabij hebben meegemaakt, de mond te snoeren? Ken je geen schaamte?

Wij zouden ons rot schamen als we zouden werken voor een bedrijf dat de middelen produceert en levert voor oorlog, onderdrukking en mensenrechtenschendingen. Moeten we je eraan herinneren dat Airbus een van de leveranciers is van de wapens die de oorlog in Jemen gaande houden, met inmiddels meer dan 233.000 doden tot gevolg? Dat Airbus helikopters levert aan de Braziliaanse politie en veiligheidstroepen, die ze inzetten bij beschietingen en ander politiegeweld tegen de arm gehouden bevolking? Dat Airbus vorig jaar een contract sloot om Libië te voorzien van helikopters voor onder meer grensbewaking, terwijl niemand kan zijn ontgaan in wat voor verschrikkelijke omstandigheden vluchtelingen in dat land vastzitten? Dat Airbus ook vorig jaar een groot contract voor het leveren van dronesurveillancevluchten aan Frontex toebedeeld kreeg, samen met Israel Aerospace Industries, dat reclame maakt voor de betreffende drones als zijnde getest op Palestijnen? Dat datzelfde Frontex sindsdien zwaar onder vuur ligt vanwege betrokkenheid bij pushbacks en geweld tegen vluchtelingen aan de Europese buitengrenzen? Dat Airbus betrokken is bij productie voor en onderhoud van het Franse kernwapenarsenaal?

Zo zouden we nog pagina’s lang door kunnen gaan, de lijst is eindeloos. Bovendien profiteert Airbus niet alleen van bestaand beleid, maar lobbyt hard voor onder meer meer EU-geld voor de ontwikkeling van nieuwe wapens, tegen wapenexportbeperkingen en voor verdere militarisering van grenzen. Sinds 1 december 2014 heeft Airbus 215 keer aan tafel gezeten bij de Europese Commissie. Hoe vaak denk je dat de stemmen van vluchtelingen en andere slachtoffers van jullie handel daar gehoord zijn?

Jij hebt ervoor gekozen die dag in 2017 de hartekreet van Afghaanse vluchtelingen te negeren en wel een propagandapraatje voor Airbus te houden. Jij hebt er daarmee ook zelf voor gekozen je in het publieke domein te begeven als vertegenwoordiger van Airbus. En jij kiest er nog altijd voor te werken bij een bedrijf, meer bepaalde de militaire tak daarvan, dat over de hele wereld bijdraagt aan dood en vernietiging.

Keuzes hebben consequenties en dat zal ook het geval blijven. Bij elk nieuwe pathetisch mail van jullie kant zullen we een nieuw artikel plaatsen om het werk van Airbus en de bijdragen van jou en anderen daaraan onder de aandacht te brengen en dit ruimschoots via sociale media verder verspreiden.
We zijn overigens wel bereid het door jou gewraakte artikel te verwijderen, mits we dit kunnen vervangen door een afschrift van een brief waarin je ontslag neemt bij Airbus, vergezeld van een verklaring waarin je onomstotelijk afstand neemt van de dodelijke praktijken van dit bedrijf en verantwoordelijkheid neemt voor jouw jarenlange bijdrage aan deze praktijken.
Otherwise: you can go fuck yourself.

Stop the War on Migrants


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech