Politie valt Woonopstand-demonstratie aan

Nieuws, gepost door: AG★Rotterdam op 18/10/2021 10:01:22

Wanneer: 18/10/2021 - 12:49

Gisteren vond de Woonopstand-demonstratie plaats in Rotterdam. Vooraf hebben wij uit verschillende bronnen vernomen dat de politie erg nerveus was over deze demonstratie. Daarop hebben wij besloten dat het noodzakelijk was een arrestantensteungroep op te zetten mocht het onverhoopt zover komen dat mensen te maken krijgen met repressie.

Zoals wij in ons vorige statement al aangaven, lijkt het er sterk op dat de politiek en het politieapparaat alles op alles wil zetten om een groep, die in deze context voornamelijk de kraakbeweging vertegenwoordigd, te isoleren van de rest van de woonstrijddemonstranten. De politie neemt hier een positie in waarin zij voor de woonstrijddemonstranten meent te mogen bepalen welke groepen of individuen deel uit mogen maken van de beweging.

Waar we het vorige woonprotest in Amsterdam nog zagen dat de politie een poging tot kraken gebruikte als excuus om tientallen mensen in elkaar te slaan en te arresteren, zien we ze in Rotterdam zonder enige schaamte dit vooropgezete plan zonder enige aanleiding ten uitvoer brengen. De intentie daartoe was al zichtbaar met de tientallen agenten in burger die zich vanaf het begin van de demonstratie tussen de demonstranten mengden. Opvallend daarbij was dat ze vaak borden van het protest bij zich droegen, stickers op hun jassen hadden geplakt, gemaskerd waren en meededen met de slogans die door andere demonstranten geroepen werden.

Wat uitermate opvallend is, is dat de politie vooraf aan de organisatie heeft aangegeven dat zij bang zijn voor de aanwezigheid van "antifa". Dat "antifa" als beweging verder niks te maken heeft met deze demonstratie is evident. Het politiekorps Rotterdam staat al bekend om de talloze voorbeelden van buitensporig geweld en racistische "incidenten" die de afgelopen tijd hebben plaatsgevonden. Nu blijkt dat wederom, nota bene in de top van dit politiekorps, beleid wordt gevormd op basis van Trumpiaanse angstpolitiek met "antifa" als boeman. Het ingrijpen van de politie gisteren had dan ook als zodanig geen juridische maar juist een politieke grondslag.

Gisteravond laat zijn de eerste mensen vrijgekomen. Momenteel zit er nog een handvol mensen vast en zijn we samen met de advocaat bezig om te zorgen dat zij de steun krijgen die ze nodig hebben. Ook zijn er meerdere mensen gewond geraakt, enkelen moesten zelfs behandeld worden in het ziekenhuis.

Ben je slachtoffer geworden van politiegeweld en wil je juridische stappen ondernemen? Ook daarmee kan de advocaat je helpen.

Was je gearresteerd maar ben je inmiddels weer vrijgelaten? Laat het ons alsjeblieft weten via de onderstaande contactgegevens. Heb je een schikkingsvoorstel meegekregen? Betaal deze niet maar overleg eerst met onze advocaat. Besef je ook dat het betalen van een strafbeschikking betekent dat je schuld erkent.

In beide gevallen is het verstandig om je ervaringen op te schrijven zodat je ze niet vergeet. Een eventuele zaak laat namelijk vaak lang op zich wachten. Documenteer ook je verwondingen of andere zaken die relevant kunnen zijn. En als je vragen hebt over iets kun je die altijd aan ons stellen via de onderstaande kanalen.

Advocaat Jaantje Kramers
Tel: +31642056685

Arrestanten steungroep
Tel/Signal: +31687604689
Email: AG_Rotterdam [at] riseup [dot] net (PGP key: https://indymedia.nl/node/50645)

- english translation following soon -Wie: 
AG★Rotterdam

Yesterday, the Woonopstand demonstration took place in Rotterdam. We picked up in advance from various sources that the police were very nervous about this demonstration. We then decided that it was necessary to set up an arrest support group in the event people would be faced with repression.

As we already mentioned in our last statement, it seems very likely that the police are doing everything they can to isolate a group, which in this case mostly represents the squatting movement, from the rest of the housing struggle protesters. The police adopt a position here where they believe they can determine for the housing struggle protesters which groups or individuals may or may not be part of the movement.

Where at the previous housing protest in Amsterdam we saw that the police used an attempted squatting action as an excuse to beat up and arrest dozens of people, in Rotterdam we see them carry out their preconceived plan shamelessly with no reason whatsoever. The intention do so was already visible with the dozens of plainclothes officers who mixed with protesters from the start of the demonstration. Notably, they often carried protest signs, put stickers on their jackets, were masked, and joined it with the slogans chanted by other protesters.

It is particularly striking that the police have indicated to the organisation in advance that they were afraid of the presence of “antifa”. It’s evident that “antifa” as a movement has nothing to do with this demonstration. The Rotterdam police force is already known for countless examples of excessive violence and racist “incidents” that have occurred in recent times. It now appears that once again, notably at the highest regions of this police force, policy is formed on the basis of a Trumpian politics of fear with “antifa” as the boogeyman. The intervention of the police yesterday therefore had not a legal but rather a political basis as such.

The first people were released late last night. At the moment, there are still a handful of people in prison and we are working with the lawyer to make sure they get the support they need. Several people were also injured, some people even had to be treated at the hospital.

Have you been a victim of police violence and do you want to take legal action? The lawyer can help you with this.

Were you arrested, but have you since been released? Please let us know using the contact details below. Have you received a settlement proposal? Do not pay this, but consult our lawyer first. Also, understand that paying a settlement proposal means acknowledging guilt.

In either case, it’s wise to write down your experiences so you don’t forget them. A possible case often takes a long time. Also, document your injuries or other matters that may be relevant. And if you have any questions about anything, you can always ask us through the details below.

Advocaat Jaantje Kramer

Tel: +31642056685

Arrestant support grouop
Tel/Signal: +31687604689

Email: AG_Rotterdam [at] riseup [dot] net (PGP key: https://indymedia.nl/node/50645)Wie: 
AG★Rotterdam

Laat het ons ook even weten als je nog iemand mist die mogelijk is gearresteerd.
Please also let us know if you are still missing someone that might have gotten arrested.Wie: 
AG★Rotterdam

Laat het ons ook even weten als je nog iemand mist die mogelijk is gearresteerd.
Please also let us know if you are still missing someone that might have gotten arrested.Wie: 
AG Rdam

We gaan er vanuit dat iedereen weer vrij is.

We hebben van verschillende mensen gehoord en bevestigd dat ze op zondag avond of maandag gedurende de dag zijn vrij gelaten. Van sommige arrestanten hebben we nog geen beeld, maar van hun verwachten we wel dat ze al vrij zijn.

Ben je gearresteerd geweest of ken je iemand, neem alsnog even contact op met de AG.

Tot de volgende weer!


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech