Resist the Corona-Passport! / Verzet je Tegen de Corona-pas!

Nieuws, gepost door: Dylan op 13/12/2021 12:09:50

Wanneer: 13/12/2021 - 09:46

[english below]

Wat volgt is een vertaalde flyer-tekst van anti-fascisten in Italië. Het leek me goed deze te vertalen, omdat er veel goede punten in worden gemaakt. De situatie in Italië lijkt ook flink op die in Nederland, wat in zichzelf interessant is. We worden niet geconfronteerd met individuele of nationale incompentie, maar met een algemene beweging van de heersende klasse in een bepaalde richting.


Daarbij zijn ook in Italië fascistische groepen actief in protesten tegen de regering op dit onderwerp. En net als in Nederland hebben radicaal linkse en anarchistische groepen het moeilijk om met de situatie om te gaan, geven ze ruimte aan fascisten en verzetten ze zich vrijwel niet tegen de toenemende staatsmacht.

[Zie voor meer info https://antifascistecontroilpass.noblogs.org . In het origineel wordt verwezen naar de ‘Green Pass’, omdat het corona-paspoort zo heet in Italië.]

Laten we de discussie over de corona-pas scheiden van die over het vaccin. De corona-pas is een DOCUMENT van toezicht: een politiek instrument om over ons lichaam te regeren.

WAAROM HET BELANGRIJK IS JE TEGEN DE CORONA-PAS TE VERZETTEN:

Omdat de corona-pas een digitalisering van en machts-uitoefening over ons leven is.
Degenen die de controle hebben, zullen een extra hulpmiddel hebben om steeds nauwkeuriger te weten wat we doen (wanneer, waar en met wie), waardoor een schadelijke gewoonte wordt aangewakkerd om alles vast te leggen.

Omdat het virus over zal gaan, maar de corona-pas niet. Het creëert eerste- en tweederangsburgers door hen grondrechten te ontnemen en door hen aan te moedigen over elkaar te rapporteren. Net als andere veiligheidsmaatregelen die zijn goedgekeurd in een noodtoestand, opent het nieuwe verontrustende scenario's van massale controle en zet het een extra politiesysteem op onder de bevolking.

Omdat de raad van europa het belang heeft uitgesproken van het beschermen van de vaccinatievrijheid in lidstaten, die verplicht zijn "ervoor te zorgen dat burgers worden geïnformeerd en dat vaccinatie niet verplicht is en dat niemand wordt onderworpen aan politieke, sociale of andere discriminatie of druk om zich te laten vaccineren, als hij of zij het niet persoonlijk wil doen” (doc. nr. 15212 van 11-1-2021).

SOCIALE CHANTAGE
Omdat het een op klassen gebaseerd instrument is dat, in naam van de winst en niet de volksgezondheid, werknemers chanteert en het recht op werk schaadt. Het wordt op de werkvloer op een ergerlijke en discriminerende manier gebruikt als een gemakkelijk excuus voor degradatie, schorsing en ontslag. Het ondermijnt de laatste economische, juridische en organisatorische rechten van werkers.

WIJ KENNEN DE STAAT DIE HET DEED
Omdat het gebruik van een regeringsbesluit (DCPM), gelanceerd in een voortdurende noodtoestand, uitgevaardigd door een niet-gekozen premier, een verdere degradatie van de democratie aantoont. De autoritaire cultuur blijft bestaan, ook na noodsituaties. Morele en economische chantage creëert eenzame, achterdochtige, verwarde en manipuleerbare individuen; een ongelukkige samenleving, gewelddadig en geneigd zich te onderwerpen.

MASSALE AFLEIDING
Omdat de overheden verantwoordelijk zijn. Tijdens de lockdowns werden de winsten van de bedrijven gegarandeerd ten koste van de gezondheid van de werknemers. Confindustria [de Italiaanse werkgeversfederatie], de Wereldbank en het Grootkapitaal, samen met corruptie bij de overheid, creëren een rookgordijn met de gezondheids-noodtoestand, waar achter de ontmanteling van het sociale systeem en de openbare dienstverlening van burgers schuil gaat (zie de wetten inzake belangenconflicten, concurrentie en pensioenhervorming).

Waarom teruggaan naar normaal als normaal het probleem was?
Staten moeten de volledige verantwoordelijkheid nemen, ethisch en economisch, voor de huidige pandemische toestawnd. Omdat de politieke en ecologische verantwoordelijkheden van de verspreiding van de pandemie op geen enkele manier zijn aangepakt: corruptie, vervuiling, uitbuiting van land en dieren met als gevolg het risico dat ziekten van soort naar soort springen.

Omdat we niet kunnen zwijgen over het duidelijke onrecht dat de criminalisering van het schoolsysteem – aangewezen als de verantwoordelijke voor uitbraken - en de culturele wereld met bibliotheken, universiteiten, theaters, musea en bioscopen als overbodig heeft opgeofferd: het recht op onderwijs, dat democratische vrijheden garandeert, ligt onder vuur, terwijl kerken en winkelcentra vrijgesteld blijven van de verplichting van de corona-pas.

Omdat de vaccins worden gebruikt met spoedgoedkeuring en de bijwerkingen niet worden gecontroleerd met actieve geneesmiddelenbewaking. Wie gevacinneerd wordt, wordt gedwongen een ‘informed consent’ te geven die iedereen van elke verantwoordelijkheid bevrijdt, doordat de contracten geheim worden gehouden.

Het onderzoek wordt gefinancierd met publiek geld, terwijl de farmaceutische bedrijven de patenten in handen hebben enorme winsten maken. Waarbij, met de medeplichtigheid van westerse regeringen, de armse landen worden buitengesloten. Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs moeten vrij zijn, en onafhankelijk van economische invloeden en belangen.

Gratis, toegankelijke en transparante zorg moet gegarandeerd zijn. Volksgezondheid is een sociale verworvenheid en moet worden gegarandeerd door middel van adequate financiering, waarbij eerst en vooral moet worden bezuinigd op de militaire uitgaven (die dit jaar in Italië verder zijn gestegen met 8%). Een niet-consumistische en duurzame levensstijl moet worden bevorderd.

Omdat de focus uitsluitend ligt op vaccins, marginalisering van de lokale gezondheid, preventie en thuiszorg die hun effectiviteit hebben bewezen. Een gezondheidsbehandeling zou niet verplicht moeten zijn. Testen, indien nodig, moeten gratis zijn.

De gegevens over de pandemie worden vaak misbruikt en degenen die kritiek hebben op de dominante versie, zelfs wetenschappers en academici, worden ervan beschuldigd anti-wetenschappelijk te zijn. Bestuursorganen hebben de beroepsvrijheid van artsen opgeheven om naar wetenschap en geweten te handelen.

GIFTIGE VERHALEN
De media van (des)informatie hebben het vuur van de angst aangewakkerd en een klimaat gecreëerd van voortdurende vervolging van 'de egoïsten.’ Herhaalde verhalen met vaak gewelddadige en sensationele ondertonen hebben het debat gepolariseerd, de samenleving in tegengestelde kampen verdeeld en dissidentie gecriminaliseerd. We hebben onafhankelijke informatie nodig die in staat is vals en bevooroordeeld nieuws tegen te gaan, en nauwkeurig en wetenschappelijk onderbouwd onderzoek te publiceren.

Omdat de corona-pas een politiek middel is, geen middel voor de gezondheid: het virus kan ook worden overgedragen door gevaccineerde mensen. De corona-pas is onderhevig aan veranderingen van willekeurige duur, enkel en alleen gedicteerd door politieke en niet-gezondheidsgerelateerde behoeften.

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -----------------_

DUS
Het corona-paspoort zorgt voor discriminatie. Als je hier last van hebt, kan je daartegen in beroep gaan. Zet druk op je vakbond om een ​​standpunt in te nemen over de coronapas. Er zijn veel mensen die zich verzetten en vechten, je bent niet de enige. In meerdere steden is er verzet: solidariteit is een wapen.

We bouwen een verzet tegen de corona-pas dat verder gaat dan de kwestie van “vaccinatie ja of nee.” Deze pas controleert u en maakt inbreuk op uw grondrechten, ook als u ingeënt bent.

Laten we het recht op werk en onderwijs verdedigen, gewonnen na eeuwen van strijd, dat nu in gevaar wordt gebracht door deze nieuwe fascistische pas.

Laat je verzet tegen het corona-paspoort niet misbruiken door anderen.

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------

We roepen op tot wederzijdse zorg, kritische confrontatie en vooral actieve ongehoorzaamheid:
ALS DAT VOOR JOU MOGELIJK IS: HAAL GEEN CORONA-PAS, VRAAG ER NIET OM EN LAAT HET NIET ZIEN

*Afdrukken en verspreiden*

- Anti-Fascistische Bijeenkomst Tegen de Groene Pas –

____________________________________________________________________
ENGLISH VERSION
____________________________________________________________________

RESIST THE CORONA-PASSPORT

The following is a translated flyer-text by anti-fascists in Italy. I thought it was good to translate it, because it makes many good points. Also, the Italian situation seems quite similar to the Dutch one, which is interesting in itself. We are not facing individual or accidental national incompentencies, but a generalised movement of the ruling class in a certain direction. Likewise, also in Italy fascist groups are active in protests against the government on this topic. And, as in the Netherlands, far left and anarchist groups have had a hard time dealing with the situation, giving space to these fascist groups and failing to oppose increasing state power.

For more info, see https://antifascistecontroilpass.noblogs.org . In the original, the corona-passport is called ‘Green Pass’, because this is how it is referred to in Italy.

----

Let’s separate the discussion about the corona-passport from that about the vaccine. The corona-passport is a DOCUMENT of surveillance: a political instrument of governing our bodies.

WHY IT IS IMPORTANT TO OPPOSE THE CORONA-PASSPORT

Because the corona-passport is an act of digitalization of and practice of power over our life. Those who control will have an additional tool to know more and more precisely what we do (when, where and with whom), fueling a harmful habit of recording everything.

Because the virus will pass, but the corona-passport will not. It creates first and second class citizens by depriving them of fundamental rights and by encouraging them to report on each other.
Like other security measures approved in a state of emergency, it opens up new disturbing scenarios of mass control, as well as extending an extra police system among the population.

Because the council of europe has declared the importance of protecting vaccination freedom in member states that are required to "make sure that citizens are informed and that vaccination is not compulsory and that no one is subjected to political, social or other discrimination or pressure to get vaccinated, if he or she does not want to do it personally "(doc. no. 15212 of 11-1-2021).

SOCIAL BLACKMAIL
Because it is a class-based tool that, in the name of profit and not public health, blackmails workers and damages the right to work. It is used in a vexatious and discriminatory way in the workplace as an easy excuse to demotion, suspend and dismiss. It undermines the last economic, juridical and organizational rights of workers.

WE KNOW THE STATE THAT DID IT
Because the use of a Government Decree (DCPM), launched in a contuous state of emergency, issued by an unelected Prime Minister, shows a further degradation of democracy. The authoritarian culture persists even after emergencies. Moral and economic blackmail creates lonely, suspicious, confused and manipulable individuals; an unhappy society, violent and prone to submission.

MASS DISTRACTION
Because the governments are responsible. During the lockdowns, the profits of the companies were guaranteed to the detriment of workers' health. Confindustria [the Italian Employers’ Federation], the World Bank and Big Capital, together with government corruption, are creating a smokescreen with the health emergency, which obscures the dismantling of the social system and public service from citizens (see the laws on conflicts of interests, competition and pension reform).

Why go back to normal if normal was the problem?
States must take full responsibility, ethical and economic, for the current pandemic condition. Because the political and environmental responsibilities of the spread of the pandemic have not been addressed in any way: corruption, pollution, exploitation of land and animals with the consequent risk of diseases jumping from species to species.

Because we cannot remain silent in the face of the evident injustice that has seen the criminalization of the school - pointed out as responsible for outbreaks - and the world of culture with libraries, universities, theaters, museums and cinemas sacrificed as superfluous: The right to education, guarantee of democratic freedoms, is under attack, while churches and shopping centers remain exempt from the obligation of the corona-passport.

Because the vaccines are being used with emergency approval, and the side-effects are not monitored with active pharmacovigilance. Because the contracts are kept secret, who gets vaccinated is forced to give an informed consent that frees everyone of any responsibility.

The research is financed with public money while the pharmaceutical companies patent the production and make huge profits, excluding, with the complications of Western governments, the poorest countries. Scientific research and education must be free and independent of economic influences and interests.

Free, accessible and transparent care must be guaranteed. Public health as a social asset must be guaranteed through adequate funding, defunding military spending first and foremost (which this year in Italy increased further by 8%). A non-consumerist and sustainable style of life must be promoted.

Because the focus is exclusively on vaccines, marginalizing local health, prevention and home care which have proven to be effective. No health treatment should be mandatory. Tests, if required, must be free of charge.

The data on the pandemic are often exploited and those who criticize the dominant version, even scientists and academics, are accused of being anti-science. Administrative bodies have annulled the professional freedom of doctors to act according to science and conscience.

TOXIC NARRATIVES
The media of (dis)information have added fuel to the fire of fear, and have created a climate of continuous persecution of ‘the selfish.’ Repettitive stories with often violent and sensationalist tones have polarized the debate, dividing society into opposed camps and criminalizing dissidence. We need independent information capable of countering false and biased news, publishing accurate and scientifically valid research.

Because the corona-passport is a political tool, not a tool for health: the virus can also be transmitted by vaccinated people. The corona-passport is subject to changes of arbitrary duration, dictated only by political and non-health needs.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SO
The corona-passport creates discrimination. When you experience this, you can file an appeal. Put pressure on your trade union to take a stand on the corona-passport.

There are many people who resist and fight, you are not the only one. There is opposition in several cities: solidarity is a weapon.

We are building an opposition to the green pass that goes beyond the question of vaccination yes or no. This pass controls you and infringes your constitutional rights, also when you are vaccinated.

Let's defend the right to work and education, won after centuries of struggles, which is now put at risk by this new fascist pass.

Don't let your opposition to the corona-passport be exploited by others.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

We call for mutual care, critical confrontation and above all active disobedience:
IF YOU CAN: DO NOT GET, DO NOT ASK AND DO NOT SHOW THE CORONA-PASSPORT

*Print and distribute*

- Anti-Fascist Assembly Against The Green Pass -

Tags: corona


Wie: 
nn

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech