Laatste kraakpand van Amstelveen ontruimd

Nieuws, gepost door: nn op 18/02/2022 02:02:52

Wanneer: 18/02/2022 - 14:09

[Persbericht] Vandaag hebben wij, de bewonersgroep van Villa Aardappeleters, ons pand verlaten. Na een juridische strijd van 6 jaar hebben wij gekozen het vonnis van de rechtbank Amsterdam te respecteren en onze woning zonder fysieke strijd te verlaten.


Villa Aardappeleters aan de JC van Hattumweg 3 in Amstelveen was op 1 maand na 19 jaar gekraakt. De woongroep heeft in haar 19 jarig bestaan bijna 30 bewoners gehad. Sommigen van hen woonde hier meer dan 10 jaar, anderen slechts enkele maanden. Waar de ene bewoner bewust koos voor de vrijheid en ruimte die deze bijzondere plek bood, was het voor anderen pure noodzaak, zoals voor bijvoorbeeld enkele ongedocumenteerde personen die hier hebben gewoond.

Hoewel Villa Aardappeleters een vrij onbekend kraakpand was heeft het een roemrucht verleden. Nadat het pand in maart 2003 werd gekraakt vonden de krakers tijdens een feestje diverse wapens en explosieven, verborgen op zolder. Het was voor de politie aanleiding het pand te ontruimen en de explosieven tot ontploffing te brengen in de naastgelegen akker. Ook in de woning van toenmalige eigenaar René Putzfeld aan de Amsterdamseweg werden verschillende chemicaliën en explosieven gevonden en werd een deel van de straat ontruimd. René Putzfeld zat hiervoor enkele maanden vast. De krakers konden het pand na 2 dagen weer her-kraken. Hoewel het pand op papier van René Putzfeld was, was de werkelijke eigenaar zijn vader Johannes Putzfeld, die in die tijd meerdere woningen en bedrijfspanden bezat. Nadat het pand in 1990 was aangekocht werd het nooit als woning gebruikt. Behalve als wapenopslag diende de woning als adres voor een postorderbedrijf in explosieven en andere benodigdheden om bommen te maken. Ook werd het bedrijf gebruikt om boeken als "Hoe een lijk te laten verdwijnen", "Hoe een bom te maken" en "Mein Kampf" te verspreiden.

Na dit bijzondere eerste jaar beleefde het pand ruim 12 rustige jaren waar niemand van de familie Putzfeld zich met het pand bemoeide. Niet Johannes Putzfeld, de pater familias, niet Rene Putzfeld de wapen- en explosieven handelaar, niet Johannes Putzfeld Jr, de veroordeelde miljoenen oplichter en niet Charlotte Putzfeld, de dochter en de huidige enige erfgenaam. In deze periode kon het pand, wat in zeer slechte staat was aangetroffen, worden opgeknapt en onderhouden en werd er een grote moestuin aangelegd waar verschillende andere panden in onze community mee gevoed konden worden. Sinds 2014 probeert de familie Putzfeld het pand terug te krijgen. Eerst door fysieke dreigingen en sinds 2016 via gerechtelijke procedures. In die procedures blijkt keer op keer dat de familie geen consistent verhaal heeft over wat zij van plan is met het pand. Er wordt zo vaak gewisseld van scenario dat de rechtbank tot 3x toe de krakers in het gelijk stelt. Tot afgelopen december 2021. Na een bodemprocedure van 2,5 jaar waarin het voor Charlotte Putzfeld, erfgename van Johannes Putzfeld, steeds onmogelijk lijkt om haar wisselende plannen hard te maken, krijgt zij het voordeel van de twijfel van de rechtbank. Hoewel de krakers slechts een schijnovereenkomst zien en een onrealistisch renovatie plan, geeft de rechtbank aan "een duurzame oplossing" te willen voor het pand en neemt zij genoegen met het schamele bewijs wat Putzfeld aanlevert.

Wij zien de zoveelste plek die moet verdwijnen omwille van economisch gewin. De stad wordt onbetaalbaar. Villa Aardappeleters was een van de laatste vrije plekken in de omgeving van Amsterdam. Betaalbaar wonen is geen luxe. Betaalbaar wonen is de voorwaarde voor creativiteit en het organiseren van activiteiten die niet om winst draaien. Ons huis was een kleine leefgemeenschap aan de rand van de stad en het buitengebied. Het diende niet alleen als huis voor haar bewoners maar was ook een ontmoetingsplek in de levens van veel verschillende mensen. Wat rest is de volgende onbetaalbare villa voor de hoogste bieder.

De bewoners van Villa Aardappeleters
hattumweg3@riseup.net
18-02-2022Wie: 
nn

[Press release] Today, we, the group of people living at the Villa Aardappeleters (Potato Eaters), have left the house. After a legal battle of 6 years, we have chosen to respect the verdict of the Amsterdam court and to leave our home without a physical fight.

Villa Aardappeleters at the JC van Hattumweg 3 in Amstelveen would have been squatted for 19 years next month. In its 19 years of existence, the group had almost 30 inhabitants. Some of them lived here for more than 10 years, others for only a few months. Where one inhabitant consciously chose for the freedom and space that this special place offered, for others it was pure necessity, as, for example, for some undocumented persons who have lived here.

Although Villa Aardappeleters was a rather unknown squat, it has an infamous past. After the building was squatted in March 2003, the squatters found several weapons and explosives hidden in the attic during a party. This prompted the police to evict the building and detonate the explosives in the adjacent field. Also in the house of then owner René Putzfeld at the Amsterdamseweg various chemicals and explosives were found and a part of the street was evacuated. René Putzfeld was detained for several months for this. The squatters were able to resquat the building after 2 days. Although the building was René's on paper, the real owner was his father Johannes Putzfeld, who at the time owned several residential and commercial properties. After the property was bought in 1990, it was never used as a house. In addition to being used as a weapon storage, the property served as the address for a mail-order in explosives and other bomb-making supplies. Also it was used to distribute books such as "How to make a body disappear", "How to make a bomb" and "Mein Kampf".

After this special first year, the house experienced over 12 quiet years where nobody of the Putzfeld family interfered with their property. Not Johannes Putzfeld, the pater familias, not René Putzfeld, the weapon and explosives reseller, not Johannes Putzfeld jr, the convicted scammer of more than a million euro’s and not Charlotte Putzfeld, the daughter and the current only inheritor. During this period the house, which was found in very poor condition, could be refurbished and maintained and a large vegetable garden was created which was feeding several other places in our community. Since 2014, the Putzfeld family has been trying to get the house back. First through physical threats and since 2016 through legal proceedings. In those proceedings, it appears over and over that the family had no consistent story about what it intends to do with the property. Their plans changed so often that the court ruled up to 3 times in favor of the squatters. Until last December 2021. After a 2,5 years procedure in which it seemed impossible for Charlotte Putzfeld, heiress of Johannes Putzfeld, to prove her ever changing plans, the court gave her the benefit of the doubt. Although the squatters see only a false agreement and an unrealistic renovation plan, the court indicates it wants "a sustainable solution" for the house and is satisfied with the poor evidence Putzfeld provides.

We see yet another space that must disappear for the sake of economic gain. The city is becoming unaffordable. Villa Aardappeleters was one of the last free spots in the Amsterdam area. Affordable housing is not a luxury. Affordable living is the condition for creativity and organizing activities that are not about profit. Our house was a small living community on the edge of the city and the countryside. It served not only as a home for its residents but was also a meeting place from many different people. What remains is the next unaffordable villa for the highest bidder.

The residents of Villa Aardappeleters
hattumweg3@riseup.net
18-02-2022

Foto: 


Wie: 
Kees

Geweldig verhaal. Een thriller waard. Begrijp ik het goed dat er niemand is die van begin tot eind in de boerderij heeft gewoond (van de krakers bedoel ik)?


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech