Ivicktion in 3 months – Let’s use this time well! [FULL STATEMENT]

Nieuws, gepost door: nn op 03/03/2022 03:02:36

Wanneer: 03/03/2022 - 13:59

On Monday, we received a negative verdict in the interim measure court case against the notorious real estate speculator and owner of Ivicke, Ronnie van de Putte aka the Slum Lord, and the municipality of Wassenaar.

The judge denied our request to postpone our eviction until we’ve had a chance to appeal against the ruling of December’s court case. Despite claiming to recognize our interest in having a roof over our heads, and the lack of urgency of both the owner and the municipality to evict, the judge decided we have to leave Ivicke in 3 months.

This verdict is totally contradictory, and justified with reference to bullshit “theoretical” assumptions about the owner and municipality’s interests and intentions.

The municipality’s supposed interest is to adhere to administrative regulations regarding the building’s zoning plan, which designates Ivicke as an office. Their real interest though is to have the monument they just spent one million euros restoring on behalf of the owner “empty and presentable” since we “don’t fit the image of Wassenaar.”

They are hiding behind an administrative technicality and an appeal to the “public interest” to justify our eviction for emptiness. Clearly, this impacts us severely, but it’s also not in the interest of the building they claim to care so much about.

The owner, meanwhile, plays his games and pretends he will renovate the interior and use Ivicke as an office for his only employee. We, and anyone who knows anything about the owner, understand this is total bullshit.

Still, the judge ignores the owner’s history and the complete lack of a concrete plan or permit applications, and decides it’s “theoretically” possible to just put a desk inside and call it an office. (And here we thought the table-bed-chair policy only applied to squatters!)

We know these “plans” will never be realised, and that Ivicke’s destination will be what it’s been for decades: continued vacancy and neglect, now enforced by the administrative and legal system.

We’re still awaiting the verdict in our civil case against the owner on March 16, which should determine whether his plans are realistic and feasible. Yet no matter the outcome of this case, we’ll still be ivicktable.

But we’ll continue fighting for our home, and against speculation and all evictions!

We don’t want to get bummed out by yet another bullshit verdict in a squatting case. Instead, let’s get angry and make the most of the time that remains here.

We thank everyone who has supported us so far. We want to continue to build on the momentum and energy of the broader housing struggle over the past few months. Join us, look out for future announcements, and contact us with ideas of your own!

We don’t budge for the rich! Squatting continues!Wie: 
nn

Ivicktion over 3 maanden - Laten we deze tijd goed gebruiken! [VOLLEDIGE VERKLARING]
Nieuws, gepost door: nn op 03/03/2022 03:02:36

Wanneer: 03/03/2022 - 13:59

Maandag ontvingen wij een negatieve uitspraak in het kort geding tegen de beruchte vastgoedspeculant en eigenaar van Ivicke, Ronnie van de Putte alias de Krottenbaas, en de gemeente Wassenaar.

De rechter wees ons verzoek af om onze uitzetting uit te stellen totdat we de kans hebben gehad om in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtszaak van december. Ondanks het feit dat de rechter beweerde ons belang om een dak boven ons hoofd te hebben te erkennen, en het gebrek aan urgentie van zowel de eigenaar als de gemeente om tot uitzetting over te gaan, besloot de rechter dat we Ivicke binnen 3 maanden moeten verlaten.

Dit vonnis is totaal tegenstrijdig, en gerechtvaardigd met verwijzing naar bullshit "theoretische" veronderstellingen over de belangen en intenties van de eigenaar en de gemeente.

Het vermeende belang van de gemeente is zich te houden aan de administratieve voorschriften betreffende het bestemmingsplan van het gebouw, dat Ivicke aanwijst als kantoor. Hun werkelijke belang is echter dat het monument dat zij zojuist in opdracht van de eigenaar voor een miljoen euro hebben gerestaureerd, "leeg en toonbaar" is, omdat wij "niet in het beeld van Wassenaar passen".

Ze verschuilen zich achter een administratieve techniciteit en een beroep op het "algemeen belang" om onze ontruiming wegens leegstand te rechtvaardigen. Het is duidelijk dat dit ons ernstig treft, maar het is ook niet in het belang van het gebouw waar zij beweren zo veel om te geven.

De eigenaar, ondertussen, speelt zijn spelletjes en doet alsof hij het interieur zal renoveren en Ivicke zal gebruiken als kantoor voor zijn enige werknemer. Wij, en iedereen die iets van de eigenaar weet, begrijpen dat dit totale onzin is.

Toch negeert de rechter de voorgeschiedenis van de eigenaar en het totale gebrek aan een concreet plan of vergunningsaanvragen, en besluit dat het "theoretisch" mogelijk is om gewoon een bureau binnen te zetten en het een kantoor te noemen. (En wij maar denken dat het tafel-bed-stoel beleid alleen van toepassing was op krakers!)

We weten dat deze "plannen" nooit gerealiseerd zullen worden, en dat Ivicke's bestemming zal zijn wat het al tientallen jaren is: voortdurende leegstand en verwaarlozing, nu afgedwongen door het administratieve en juridische systeem.

Wij wachten nog steeds op de uitspraak in onze civiele zaak tegen de eigenaar op 16 maart, die moet uitwijzen of zijn plannen realistisch en uitvoerbaar zijn. Maar wat de uitkomst van deze zaak ook is, we zullen nog steeds ivicktable zijn.

Maar we zullen blijven vechten voor ons huis, en tegen speculatie en alle uitzettingen!

We willen ons niet laten opjagen door de zoveelste bullshit uitspraak in een kraakzaak. In plaats daarvan, laten we boos worden en het beste maken van de tijd die ons hier nog rest.

We danken iedereen die ons tot nu toe gesteund heeft. We willen blijven voortbouwen op het momentum en de energie van de bredere huisvestingsstrijd van de afgelopen maanden. Doe met ons mee, kijk uit naar toekomstige aankondigingen, en neem contact met ons op met je eigen ideeën!

We geven niet toe voor de rijken! Kraken gaat door!

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech