CALL TO ACTION: come to the court case for Vossiusstraat 16 on Wednesday 9th of November

Nieuws, gepost door: nn op 07/11/2022 11:10:46

Waar: Rechtbank, Parnassusweg 280, Amsterdam, Netherlands
Wanneer: 07/11/2022 - 22:44

CALL TO ACTION: Come to our civil court case and support the squat on the Vossiusstraat 16!
This Wednesday 9th of November 10:30 at Parnassusweg 280, 1076 AV Amsterdam. Let's show the judge, the owner Arkadiy Volozj (who is a sanctioned Russian billionaire) and Wolfs Advocaten that there is broad support for the squatting of Vossiusstraat 16. Volozj’s involvement in the war will not go unnoticed. We will not be intimidated by the law or the rich!
CALL TO ACTION: Come to our civil court case and support the squat on the Vossiusstraat 16!
This Wednesday 9th of November 10:30 at Parnassusweg 280, 1076 AV Amsterdam. Let's show the judge, the owner Arkadiy Volozj (who is a sanctioned Russian billionaire) and Wolfs Advocaten that there is broad support for the squatting of Vossiusstraat 16. Volozj’s involvement in the war will not go unnoticed. We will not be intimidated by the law or the rich!

(Dutch, Ukrainian and Russian translations below)

The court case is publicly accessible. You can be present for the entire hearing, or a part thereof, to show support for the action. To attend the hearing you need to show your identification at the entrance of the courthouse, but your name will not be shared with anyone besides the personel of the courthouse. It is therefore not anonymous, we encourage those who do not feel comfortable identifying themselves to the court to show up anyway but stay outside in front of the courthouse as a solidarity protest.

On the 31st of October, we announced that we squatted the house of Yandex founder and EU- sanctioned billionaire Arkadiy Volozj. On Wednesday morning we will be in court to defend our squat. The law firm Wolfs advocaten (https://www.wolfsadvocaten.nl) has filed a civil case against us in the name of Volozj (Paraseven Limited) and JFPE BV (http://jfpe.nl/) the company that claims to have been renovating Volozj's house. Yandex founder Arkady Volozj is on the EU- sanctions list for directly and indirectly supporting the Russian invasion of Ukraine.(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:153:FU...) We stand with the people of Ukraine and are outraged that Wolfs advocaten and JFPE BV have chosen to support Volozj. We question JFPE's claim that they were actively doing construction work at Vossiusstraat 16, as this would be a breach of the sanctions placed on Volozj.

We are outraged that Yandex's headoffice is based in the Netherlands. It is important to note that Yandex is not yet another tech company. Their news aggregator - the front page of the internet for a lot of people, censors all oppositional media, providing only state-approved articles. Yandex has repeatedly passed on data collected from its users to the FSB (Russian security services) to search for activists. (https://www.bbc.com/news/business-13274443). Their food delivery and taxi services are exploiting immigrant workers and the company has been blocking attempts by workers to unionise. (https://ohrh.law.ox.ac.uk/russian-gig-economy-violates-worker-rights-wit...). The Dutch state is complicit in allowing this to happen and is supporting the Russian invasion of Ukraine by allowing Yandex to have their head office in the Netherlands. The Dutch government is lining the pockets of the mega-rich by providing companies such as Yandex and Royal Shell with tax breaks. This government is more concerned with being a tax haven for warlords and exploiters than with supporting people fleeing the wars and disasters caused by these companies.

What if we win the court case? The building will continue to be used for housing and we will set up an anarchist political space where theory and practice can meet. Solidarity and learning together will be at the centre of our activities. We will use the space to hold solidarity events and organise with those taking action against the Russian invasion of Ukraine, and all people affected by war and capitalism. We would like to invite other people, whether they are outspokenly anarchist like ourselves or not, to make use of the building too, in particular organizers that affiliate themselves with our activities or do direct actions to fight oppression locally.

-------------------------------

OPROEP TOT ACTIE: Kom naar onze rechtszaak en steun de kraak van de Vossiusstraat 16! Aanstaande woensdag 9 november 10:30 aan de Parnassusweg 280, 1076 AV Amsterdam. Laten we de rechter, de eigenaar Arkadiy Volozj (die een gesanctioneerde Russische miljardair is) en Wolfs Advocaten zien dat er brede steun is voor de kraak van het pand op Vossiusstraat 16. Volozj's betrokkenheid bij de oorlog blijft niet onopgemerkt. We laten ons niet intimideren door de wet of de rijken!

De rechtszaak is openbaar toegankelijk. Je kan de gehele zitting, of een deel daarvan, aanwezig zijn om de actie te ondersteunen. Om de hoorzitting bij te wonen, moet je je identificatie tonen bij de ingang van het gerechtsgebouw, maar je naam wordt met niemand gedeeld behalve met het personeel van het gerechtsgebouw. Het is dus niet helemaal anoniem, we moedigen degenen die zich niet op hun gemak voelen om zich bij de rechtbank te identificeren aan om toch te komen, maar buiten voor het gerechtsgebouw te blijven voor een solidariteitsprotest.

Op 31 oktober kondigden we onze kraak van het pand van Yandex-oprichter en door de EU gesanctioneerde miljardair Arkadiy Volozj aan. Op woensdagochtend zullen we in de rechtbank zijn om de kraak actie te verdedigen. Het advocatenkantoor Wolfs advocaten (https://www.wolfsadvocaten.nl) heeft een civiele zaak tegen ons aangespannen op naam van Volozj (Paraseven Limited) en JFPE BV (http://jfpe.nl/) het bedrijf dat beweert het pand van Volozj te hebben gerenoveerd. Yandex-oprichter Arkady Volozj staat op de EU-sanctielijst voor het direct en indirect ondersteunen van de Russische invasie van Oekraïne. ((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:153:FU...)) Wij staan achter de bevolking van Oekraïne en zijn verontwaardigd dat Wolfs advocaten en JFPE BV ervoor hebben gekozen om Volozj te steunen.

We zijn verontwaardigd dat het hoofdkantoor van Yandex in Nederland is gevestigd. Het is belangrijk op te merken dat Yandex niet het zoveelste techbedrijf is. Hun nieuwsaggregator - de voorpagina van het internet voor veel mensen - censureert alle media van Putin's oppositie en biedt alleen door de staat goedgekeurde artikelen. Yandex heeft herhaaldelijk gegevens van zijn gebruikers doorgegeven aan de FSB (Russische veiligheidsdiensten) in hun zoektocht naar activisten die tegen de Russische staat strijden. (https://www.bbc.com/news/business-13274443). Yandex voedselbezorging en taxidiensten exploiteren ook nog eens gastarbeiders en het bedrijf blokkeert pogingen van werknemers om zich te verenigen. (https://ohrh.law.ox.ac.uk/russian-gig-economy-violates-worker-rights-wit...). De Nederlandse staat is medeplichtig aan het toestaan hiervan en steunt de Russische invasie van Oekraïne door Yandex hun hoofdkantoor in Nederland te laten vestigen. De Nederlandse overheid vult de zakken van de megarijken door bedrijven als Yandex en Royal Shell belastingvoordelen te geven. Deze regering is meer bezig met het zijn van een belastingparadijs voor krijgsheren en uitbuiters dan met het ondersteunen van mensen die op de vlucht zijn voor de oorlogen en rampen veroorzaakt door dezelfde bedrijven.

Wat als we de rechtszaak winnen? Het kraakpand zal gebruikt blijven worden voor huisvesting en we zullen een anarchistische politieke ruimte inrichten waar theorie en praktijk samen komen. Solidariteit en samen leren zullen centraal staan in onze activiteiten. We zullen de ruimte gebruiken om solidariteitsevenementen te houden en te organiseren met degenen die actie ondernemen tegen de Russische invasie van Oekraïne, en alle mensen die getroffen zijn door oorlog en kapitalisme. We willen graag andere mensen, of ze nu uitgesproken anarchistisch zijn zoals wij of niet, uitnodigen om ook gebruik te maken van het kraakpand, in het bijzonder organisatoren die zich aansluiten bij onze activiteiten of directe acties ondernemen om onderdrukking lokaal te bestrijden.

-------------------------------

UKRAINIAN

Приходьте на розгляд слухання судової справи та підтримайте акцію перетворення покинутого російського підсанкційного будинку на культурну установу (організації сквоту - самовільного зайняття)! на Vossiusstraat 16!
Цієї середи, 9 листопада, о 10:30 за адресою Parnassusweg 280, 1076 AV Amsterdam. Давайте покажемо судді, власнику Аркадію Воложу (який є підсанкційним російським мільярдером) і Wolfs Advocaten, що існує широка підтримка захоплення будинку. Пряма підтримка Аркадія Воложа війни в Україні не залишиться непоміченою. Нас не злякають ні закон, ні багатії!

Судове слухання є відкритим для публічного відвідування. Ви можете бути присутніми на всьому слуханні або на його частині, щоб підтримати захоплення будинку. Щоб бути присутнім на слуханні, вам необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу на вході до будівлі суду, але ваше ім’я не буде розголошено нікому, окрім охорони суду. Через те що це не цілком анонімно, ми заохочуємо тих, хто не відчуває себе комфортно бути присутніми в суді, все одно з’явитися, але залишитися на вулиці перед будівлею в знак солідарності.

31 жовтня ми оголосили про захоплення будинку засновника Яндекса та мільярдера, який перебуває під санкціями ЄС, Аркадія Воложа. У середу вранці ми будемо у суді захищати це рішення. Юридична фірма Wolfs advocaten (https://www.wolfsadvocaten.nl) подала проти нас цивільний позов від імені Volozj (Paraseven Limited) і JFPE BV (http://jfpe.nl/), компанії, яка стверджує, що ремонтували будинок Воложа. Засновник "Яндекса" Аркадій Волож потрапив до санкційного списку ЄС за пряму та опосередковану підтримку російського вторгнення в Україну. Ми підтримуємо народ України і обурені тим, що Wolfs advocaten і JFPE BV прийняли рішення підтримати Воложа.

Ми обурені тим, що головний офіс Яндекса знаходиться в Нідерландах. Важливо відзначити, що Яндекс – це не чергова технологічна компанія. Їхній агрегатор новин – головна сторінка Інтернету для багатьох людей, цензурує всі опозиційні ЗМІ, подаючи лише дозволені державою статті. Яндекс неодноразово передавав дані, зібрані від своїх користувачів, у ФСБ для пошуку активістів. (https://www.bbc.com/news/business-13274443). Їхні служби доставки їжі та таксі експлуатують працівників-мігрантів, і компанія блокує спроби робітників об’єднатися в профспілки. (https://ohrh.law.ox.ac.uk/russian-gig-economy-violates-worker-rights-wit...). Нідерландська держава причетна до того, щоб це сталося, і підтримує російське вторгнення в Україну, дозволяючи Яндексу мати свій головний офіс у Нідерландах. Уряд Нідерландів набиває кишені мегабагатих, надаючи податкові пільги таким компаніям, як Yandex і Royal Shell. Цей уряд більше стурбований тим, щоб бути податковим притулком для воєначальників і експлуататорів, ніж підтримкою людей, які тікають від чисельних війн і катастроф, спричинених цими компаніями.

Що якщо ми виграємо суд? Приміщення і надалі використовуватиметься для житла, і ми створимо анархічний політичний простір, де зустрінуться теорія та практика. Солідарність і спільне навчання будуть у центрі нашої діяльності. Ми будемо використовувати приміщення для проведення заходів солідарності та організації з тими, хто виступає проти російського вторгнення в Україну, і всіма людьми, які постраждали від війни та капіталізму.Ми хотіли б запросити інших людей, незалежно від того, є вони відвертими анархістами, як ми, чи ні, використовувати сквот, особливо організаторів, які приєднуються до нашої діяльності або вживають прямих заходів для боротьби з утисками на місцевому рівні.

-------------------------------

RUSSIAN

Приходите на наш судебный процесс и поддержите оккупацию Vossiusstraat 16!

В эту среду 9 ноября 10:30 по адресу Parnassusweg 280, 1076 AV Amsterdam. Давайте покажем судье, владельцу Аркадию Воложу (российский миллиардер, который находится под санкциями) и компании Wolfs Advocaten, что у оккупации есть широкая поддержка. Участие Воложа в войне не останется незамеченным. Нас не запугают ни закон, ни богачи!

31 октября мы объявили о захвате дома основателя "Яндекса" и миллиардера Аркадия Воложа, находящегося под санкциями ЕС. В среду утром мы будем в суде, чтобы отстоять оккупацию. Юридическая фирма Wolfs advocaten (https://www.wolfsadvocaten.nl) подала против нас гражданский иск от имени Воложа (Paraseven Limited) и компании JFPE BV (http://jfpe.nl/), которая утверждает, что ремонтировала дом Воложа. Основатель "Яндекса" Аркадий Волозж находится в санкционном списке ЕС за прямую и косвенную поддержку российского вторжения в Украину. Мы поддерживаем народ Украины и возмущены тем, что Wolfs Advocaten и JFPE BV решили поддержать Воложа.

Мы возмущены тем, что головной офис компании "Яндекс" находится в Нидерландах. Важно отметить, что "Яндекс" - это не просто ещё одна технологическая компания. Их новостной агрегатор - главная страница интернета для многих людей - подвергает цензуре все оппозиционные СМИ, предоставляя только одобренные государством новости. Яндекс неоднократно передавал данные о своих пользователях ФСБ для поиска активистов. (https://www.bbc.com/news/business-13274443). Их службы доставки еды и такси эксплуатируют рабочих-иммигрантов, и компания блокирует попытки рабочих объединиться в профсоюз. (https://ohrh.law.ox.ac.uk/russian-gig-economy-violates-worker-rights-wit...). Голландское государство соучаствует в том, что это происходит, и поддерживает российское вторжение в Украину, позволяя "Яндексу" иметь головной офис в Нидерландах. Голландское правительство набивает карманы мега-богачей, предоставляя таким компаниям, как "Яндекс" и Royal Shell, налоговые льготы. Это правительство больше озабочено тем, чтобы стать налоговой гаванью для военачальников и эксплуататоров, чем поддержкой людей, спасающихся от войн и бедствий, вызванных этими компаниями.

Что если мы выиграем суд? Сквот будет по-прежнему использоваться для жилья, и мы создадим анархистское политическое пространство, где теория и практика смогут встретиться. Солидарность и совместное обучение будут в центре нашей деятельности. Мы будем использовать пространство для проведения мероприятий солидарности и организации с теми, кто предпринимает действия против российского вторжения в Украину, и со всеми людьми, пострадавшими от войны и капитализма. Мы хотели бы пригласить других людей, независимо от того, являются ли они анархистами, как мы, или нет, а также дать возможность использовать сквот тем, кто борется с угнетением на местном уровне.Wie: 
nn

Verdict in a week (16th)Wie: 
nn

Parool vandaag: "Russische oligarch verliest kort geding tegen Amsterdamse krakers"

https://www.parool.nl/amsterdam/russische-oligarch-verliest-kort-geding-...


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech