Verdict / Vonnis in Kort Geding Vossiusstraat 16 Amsterdam

Nieuws, gepost door: nn op 16/11/2022 11:07:24

Waar: Vossiusstraat16, Amsterdam, Netherlands
Wanneer: 16/11/2022 - 18:38

Vonnis in KG Vossiusstraat 16 Amsterdam


Uitspraak
vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM
Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/724873 / KG ZA 22-930 IHJK/JT

Vonnis in kort geding van 16 november 2022

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar buitenlands recht

PARASEVEN LIMITED,

gevestigd te Road Town, Tortola, Britse Maagdeneilanden,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[eiser 2] .,

gevestigd te [plaats] ,

eiseressen bij dagvaarding op verkorte termijn van 4 november 2022,

advocaat mr. J.M. Wolfs te Maastricht,

tegen

1. [gedaagde 1]
gedaagden,

van wie zijn verschenen:

2. [gedaagde 2],

wonende te [woonplaats] ,

gedaagde,

advocaat mr. J. van Lunen te 's-Gravenhage,

3. [gedaagde 3],

wonende te [woonplaats] ,

gedaagde,

advocaat mr. H.M.A. over de Linden te Amsterdam.

Eiseressen zullen hierna gezamenlijk Paraseven c.s. worden genoemd,
alsmede afzonderlijk: Paraseven en [eiser 2] . Gedaagden zullen hierna
gezamenlijk de krakers worden genoemd, alsmede afzonderlijk: gedaagden
sub 1, [gedaagde 2] en [gedaagde 3] .

1De procedure
1.1.
Tijdens de mondelinge behandeling op 9 november 2022 hebben Paraseven
c.s. de vorderingen zoals omschreven in de dagvaarding toegelicht.
Paraseven c.s. hebben hun eis tijdens de mondelinge behandeling
schriftelijk vermeerderd. Daartegen hebben [gedaagde 2] en [gedaagde 3]
geen bezwaar gemaakt, zodat die vermeerdering van eis is toegelaten.
[gedaagde 2] en [gedaagde 3] hebben verweer gevoerd. Alle partijen
hebben producties en een pleitnota ingediend. Paraseven c.s. hadden
aanvankelijk bezwaar gemaakt tegen het toelaten van de door [gedaagde 2]
en [gedaagde 3] in het geding gebrachte productie 8, maar na het
bestuderen van die productie hebben zij dat bezwaar ingetrokken. Vonnis
is tenslotte bepaald op vandaag.

1.2.
Tijdens de mondelinge behandeling waren voor zover van belang aanwezig:

- [naam 1] namens Paraseven (internationaal strategist) en [naam 2]
namens [eiser 2] met mr. Wolfs;

- [gedaagde 2] met mr. Van Lunen;
- [gedaagde 3] met mr. Over de Linden, alsmede S. Mukancusi, tolk Frans.

2De feiten
2.1.
Paraseven is eigenaar van het gehele pand aan de [adres] (hierna: het
pand). In 2018 is Paraseven eigenaar geworden van het appartementsrecht
[adres 1] , een benedenwoning bestaande uit een maisonnette, de begane
grond en de eerste verdieping van het pand. In 2019 is Paraseven
eigenaar geworden van het daarboven gelegen appartementsrecht [adres 2]
, een bovenwoning bestaande uit de tweede en derde verdieping van het
pand alsmede een zolder op de vierde verdieping van het pand.

2.2.
Op 20 juli 2019 is er bij de gemeente Amsterdam een aanvraag voor een
omgevingsvergunning met betrekking tot het pand ingediend.

2.3.
Op 24 maart 2020 is door het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Amsterdam een omgevingsvergunning verleend met betrekking
tot het pand. In het daartoe genomen besluit staat dat de vergunning
wordt verleend voor:

“het veranderen en vergroten van het souterrain en de begane grond door
uitbouw aan de achterzijde, het realiseren van een dakterras ter hoogte
van de eerste verdieping, het maken van doorbraken en constructieve
wijzigingen, het herstellen van de fundering, het veranderen van de
kozijnen/ramen in de voorgevel en het maken van een dakkapel op het
adres [adres] met bestemming tot drie woningen”

2.4.
Op eveneens 24 maart 2020 is door het college van burgemeester en
wethouders een nummerbesluit genomen met betrekking tot het pand. Het
appartementsrecht met huisnummer [adres 1] heeft sindsdien huisnummer
[huisnummer 1] . Het appartementsrecht met huisnummer [adres 2] heeft
sindsdien huisnummer [huisnummer 2] (tweede verdieping) en huisnummer
[huisnummer 3] (derde en vierde verdieping).
2.5. Op 25 september 2020 heeft de heer [naam 3] (hierna: [naam 3] ), de
ultimate beneficial owner (UBO) van Paraseven, voor de verbouwing van
het pand een aannemingsovereenkomst met [eiser 2] gesloten. In de
schriftelijke aannemingsovereenkomst met titel ‘Building Contract’
waarin [naam 3] is aangeduid als ‘Principal’ en [eiser 2] als
‘Contractor’ staat voor zover van belang het volgende:

“(…)
1.2 The Contractor will perform the Work within the agreed period, in
accordance with the terms and conditions set out in this Contract, on
payment by the Principal of the contract amount specified in this
Contract.
(…)
5.2 The Principal will pay the Contractor the Contract Amount in
bi-monthly installments based on the progress of the Work.
The last installment of 2% of the Contract Amount will be payable on
completion of the Work.
(…)
6.1 The Work has already started with demolition Work in August 2020.
6.2 The Work will be completed in May 2023. (…)”

2.6.
Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/878 van de Raad van 3 juni 2022 tot
uitvoering van Verordening (EU) Nr. 269/2014 van de Raad van 17 maart
2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de
territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van
Oekraïne ondermijnen of bedreigen, is [naam 3] als oprichter en CEO van
Yandex, het grootste internetbedrijf van Rusland, toegevoegd aan de in
bijlage 1 bij Verordening (EU) Nr. 269/2014 opgenomen lijst van
natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen die
onderworpen zijn aan beperkende maatregelen.

2.7.
Op enig moment in oktober 2022 is het pand gekraakt.

2.8.
In een op 30 oktober 2022 opgemaakt kadastraal uittreksel van het
appartementsrecht [huisnummer 1] staat de volgende toelichting van de
bewaarder van het kadaster:

“Aantekening als bedoeld in artikel 2a Sanctieregeling territoriale
integriteit Oekraïne 2014 e/of artikel 1aa Sanctieregeling Belarus 2006:
op dit registergoed zijn mogelijk de Verordeningen (EG) 756/2006, (EU)
269/2014, (EU) 2022/330 en (EU) 2022/398 van toepassing.”

2.9.
Op 31 oktober 2022 heeft [naam 2] namens Paraseven bij de politie
aangifte gedaan van huisvredebreuk, kraken en vernieling. In het
proces-verbaal van aangifte van 31 oktober 2022 is de volgende
verklaring opgenomen:

“In de functie als aannemer ben ik namens eigenaar/benadeelde gerechtigd
tot het doen van aangifte van huisvredebreuk c.q. kraken van het pand op
de [adres] .
Ik ben de eigenaar van aannemersbedrijf genaamd [eiser 2] mijn bedrijf
voert op dit moment renovatie uit in het pand aan de [adres] . Het pand
is eigendom van [naam 3] , een Russisch zakenman. Het pand bestaat uit
zes etages en alle etages zijn eigendom van [naam 3] .
Op maandag 31 oktober 2022 omstreeks 10.00 uur werd ik gebeld door mijn
projectleider dat het pand gekraakt zou zijn. Op dat moment waren er
twee personen die voor de voordeur van het pand stonden. De
projectleider vertelde mij dat het slot niet meer werkte en dat deze
vervangen moest zijn. (…)
Op diezelfde dag (…) voelde ik dat het slot niet opende. Ik zag dat er
weer twee personen voor de deur zaten. Op deze voordeur hebben wij als
bedrijf een bord gehangen, waarop te lezen is: Verboden toegang voor
onbevoegden. (…) Ik hoorde dat zij vertelden dat zij de nieuwe bewoners
van het pand waren (…)
Ik heb zeker vijf personen in het pand gezien en op het balkon. Ik zag
dat er spandoeken werden uitgegooid. Op een stond een, voor mij
onleesbare en vermoedelijk Russische tekst en op de ander stond ‘AGANST
WAR AND CAPITALISM’. Toen ik wegging (…) stonden er zeker vijfentwintig
(25) mensen, vermoedelijk krakers, voor het pand.
Ik stel deze personen/krakers verantwoordelijk voor het vernielen van de
voordeur en het plegen van huisvredebreuk op genoemde locatie. Tevens
stel ik deze personen verantwoordelijk voor eventueel, overige gepleegde
vernielingen in de woning, gepleegd na het moment van kraken.
Wij zijn begonnen met renovatie in november 2019. We hebben het pand
toen casco gesloopt. Vanaf dat moment tot en met nu hebben wij
werkzaamheden verricht in het pand. We hebben de woning als het ware
opnieuw opgebouwd en zitten op dit moment op ongeveer vijfentachtig (85)
procent van de verbouwing, op dit moment waren wij bezig met het
afmonteren van de badkamers, vloeren, de lift en elektra. Op dit moment
ligt er in het pand een behoorlijke waarde aan materiaal.
(…)
Het pand heeft als eindbestemming een woonfunctie. Wij zijn vanaf
november 2019 tot vandaag,
31 oktober 2022, elke werkdag bezig geweest in het pand. De enige
uitzondering hierop is afgelopen vrijdag 28 oktober 2022 geweest. Er
zouden namelijk afgelopen donderdag 27 oktober en vrijdag
28 oktober 2022 opruimwerkzaamheden uitgevoerd worden, maar deze liepen
zo voorspoedig dat enkel de donderdag nodig was om alles op te ruimen
wat betreft oud bouwmateriaal. Hierdoor werd er dus op de vrijdag niet
gewerkt in het pand.
Ik heb vanaf deze week allerlei afspraken met verschillende
onderaannemers om werkzaamheden af te maken zoals de lift, de kozijnen,
de sauna, de interieurbouw en het tegelwerk. Ook zou de elektricien
langskomen.

Er is geen stromend water en het gas is niet aangesloten in het pand. Er
is alleen elektra in de meterkast. De stopcontacten werken dus niet.
(…) Er zit alleen nog een oude watermeter en CVZ-meter in de woning. De
CVZ-meter is reeds geplaatst door Liander en vanaf daar kan stroom
worden gepakt.

Op het moment dat het pand ontruimd wordt zal mijn aannemersbedrijf,
[eiser 2] de werkzaamheden direct hervatten. Er moeten eerst nog
werkzaamheden verricht worden voordat de woning bewoond kan worden door
de rechtmatige eigenaar die ook eigenaar van het pand is. De
opleverdatum zou zijn in februari 2023. (…)”
2.10. Bij e-mail van 1 november 2022 hebben de krakers het volgende aan
[eiser 2] geschreven:

“Op 31 oktober hebben de bewoners van het pand aan de [adres] middels
gesprekken met de politie vernomen dat u als aannemersbedrijf graag
bouwmaterialen in ontvangst neemt die in het pand aanwezig zouden zijn.
Als er eigendom van uw aannemersbedrijf aanwezig is in het pand, en mits
het eigendom aantoonbaar aan uw bedrijf toekomt omdat het niet reeds
gefactureerd is aan de eigenaar van het pand, zijn de bewoners uiteraard
bereid om een afspraak met u of een van uw medewerkers te maken om uw
eigendom aan u beschikbaar te stellen.
Vriendelijke groet,
De bewoners van [adres] ”

2.11.
Bij e-mail van 1 november 2022 heeft de advocaat van Paraseven c.s. het
volgende aan (een voormalig advocaat van) de krakers geschreven:

“(…) Tot mij wendden zich de eigenaar van het perceel [adres] alsmede de
aannemer met het verzoek hen juridisch bij te staan. Vastgesteld is dat
u onrechtmatig gebruik maakt van het betreffende pand. U bent immers
geen eigenaar en u pleegt inbreuk op het eigendomsrecht. Daarmee handelt
u bovendien onrechtmatig. Voorts betreft dit een pand dat op dit moment
verbouwd wordt. Het gevolg van uw handelen is dat de aannemer zijn
werkzaamheden niet, laat staan binnen de daarvoor geplande tijd, kan
continueren. Ook jegens hem handelt u onrechtmatig.

(…)
In het licht van de aannemingswerkzaamheden is er bovendien sprake van
een gevaarlijke situatie voor een ieder die zich in het pand bevindt. De
eigenaar en het aannemingsbedrijf kunnen daar evenmin
verantwoordelijkheid voor nemen.

Gezien het bovenstaande verzoek - en voor zover nodig - sommeer ik u
alszijnde alle aanwezigen in het pand [adres] omgaand, doch uiterlijk
heden vóór 17.00 uur het pand [adres] te verlaten, te ontruimen en
ontruimd te houden. (…)”

2.12.
Bij e-mail van 2 november 2022 heeft de advocaat van Paraseven c.s. het
volgende aan de advocaat van [gedaagde 2] geschreven:

“(…) Als u goed bent geïnformeerd door uw clienten dan weet u dat er
thans al geruime tijd intensief (…) verbouwd wordt. (…) De bouw die
vorige week en al een hele periode voordien eveneens actief plaatsvond
is afgelopen maandag door de acties van uw clienten niet gecontinueerd
kunnen worden. De aannemer kan zijn werk niet uitvoeren terwijl hij
contractueel daartoe gehouden is. Jegens de aannemer wordt onrechtmatig
gehandeld door hem te belemmeren zijn werkzaamheden te continueren. Voor
de geleden en te lijden schade van de aannemer worden uw clienten
hierbij aansprakelijk gehouden.

(…)
Aangezien ook de veiligheid in gedrang is nu onder meer de liftschacht
volledig open ligt, sommeer ik uw clienten hierbij andermaal voor 12 uur
hedenmiddag het pand te verlaten. Voor alle geleden en te lijden schade
naast die van de aannemer ook die van de eigenaar worden uw clienten
hierbij andermaal aansprakelijk gehouden.
(…)”
2.13. Op 7 november 2022 heeft [naam 4] de volgende verklaring
opgesteld:

“Verklaring omtrent veiligheidssituatie in het pand [adres]
(…)
Op woensdag 2 november 2022 heb ik, op verzoek van de huidige
gebruikers, een uitgebreide veiligheidsinspectie in het pand [adres]
gedaan.
Een inspectie naar de veiligheid in de breedste zin, dus niet alleen de
brandveiligheid, maar ook de constructieve veiligheid, veiligheid van de
elektrische installatie, de hygiene, valbeveiliging en meer.
Van alle plekken en situaties die mijns inziens niet voldeden aan de
veiligheidsvoorschriften zijn door de gebruikers foto’s gemaakt, waarbij
ik heb aangegeven hoe het veilig gemaakt kan worden.
Vandaag is mij gebleken dat de gebruikers alle ingrepen en aanpassingen
die ik heb voorgesteld uitgevoerd hebben.
Daarmee is het pand in mijn ogen veilig voor een verblijfsfunctie van
een klein aantal mensen, maximaal 10 personen.
Het ontbreken van verwarming en een keuken maken het verblijf zeer
sober.
Ik baseer dit oordeel op mijn kennis en ervaring als HTS-ingenieur, als
voormalig interim hoofd Bouwen en Wonen van het Stadsdeel Noord van de
gemeente Amsterdam in de jaren ’90 en als projectontwikkelaar van
broedplaatsen bij de Stichting Urban Resort in de afgelopen 15 jaar.”
3Het geschil
3.1.
Paraseven c.s. vorderen, na vermeerdering van eis, om bij uitvoerbaar
bij voorraad verklaard vonnis:

I. gedaagden op straffe van een dwangsom te veroordelen om binnen twee
dagen, althans binnen een in goede justitie te bepalen termijn, na het
wijzen van dit vonnis de onroerende zaak aan de [huisnummer 1] ,
[huisnummer 2] en [huisnummer 3] te ontruimen en te verlaten en ontruimd
te houden en onder afgifte van de sleutels ter vrije beschikking van
Paraseven c.s. te stellen en te laten;
II. Paraseven c.s. te machtigen de ontruiming, indien noodzakelijk, zelf
te doen uitvoeren, op kosten van gedaagden, met behulp van de sterke arm
van politie en justitie;
III. te bepalen dat dit vonnis tot één jaar na de datum van dit vonnis
ten uitvoer gelegd kan worden tegen een ieder die ten tijde van de
tenuitvoerlegging zich daar bevindt of daar binnentreedt en telkens
wanneer dat zich voordoet;
IV. gedaagden hoofdelijk te veroordelen in de proceskosten.

3.2.
Paraseven c.s. stellen daartoe – samengevat – het volgende. De kraak
vond plaats tijdens de renovatie en verbouwing van het pand. Dat hoeft
Paraseven niet te dulden. Van ‘gewone’ leegstand is geen sprake. Voor de
aanvang van de werkzaamheden kwam het gezin [naam 3] regelmatig in
[woonplaats] en verbleef dan in het pand. Er wordt sinds november 2019
doorlopend actief verbouwd. De meest recente werkzaamheden hebben
plaatsgevonden op 27 oktober 2022. Op 31 oktober 2022 werd aannemer
[eiser 2] door de aanwezigheid van de krakers verhinderd haar werk
regulier aan te vangen. De krakers verblijven zonder recht of titel in
het pand en maken inbreuk op het eigendomsrecht van Paraseven.
Huisvredebreuk en kraken is bovendien strafbaar. Het recht van Paraseven
om vrij over haar eigendom te beschikken weegt zwaarder dan het belang
van de krakers om in het pand te blijven. Een protestactie tegen
woningnood en het steunen van anarchisten elders, rechtvaardigt niet het
voortgezette verblijf in het pand. Paraseven c.s. hebben een groot
belang bij ontruiming. De verbouwing bevindt zich in een eindstadium.
Oplevering van het pand door [eiser 2] is volgens de planning voorzien
in februari 2023, maar uiterlijk in mei 2023. Na oplevering zal het
gehele pand weer bewoond worden door [naam 3] en/of leden van zijn
gezin. Paraseven heeft het recht van gebruik en bewoning gegeven aan
[naam 3] en zijn gezin. Het gezin heeft een band met Nederland,
verblijft thans buiten Europa en bestaat naast [naam 3] en zijn vrouw
uit zes kinderen en twee kleinkinderen. Uit de bouwstukken en planning
blijkt dat er wordt verbouwd met als doel bewoning door een gezin.
Ontruiming zal dus niet leiden tot leegstand. [eiser 2] kan haar
werkzaamheden niet voltooien, waardoor zij niet kan voldoen aan haar
verplichtingen uit hoofde van de aannemingsovereenkomst. Werknemers
moesten naar huis worden gestuurd, leveranciers moesten worden afgebeld
en de planning ligt volledig stil. [eiser 2] lijdt daardoor schade en
verdere schade dient te worden voorkomen. Verder hebben de krakers onder
meer de sloten en de voordeur beschadigd en houden zij bouwmaterialen
onder zich. Ten slotte is het pand momenteel niet veilig genoeg om te
bewonen. Er is alleen elektriciteit in de meterkast en met name de
liftschacht is zeer onveilig. De door de krakers gedane aanpassingen
zijn van het niveau ‘houtje touwtje’. Aan de verklaring van [naam 4] kan
geen waarde worden gehecht, nu zijn bevindingen onjuist zijn en hij zelf
niet gekwalificeerd is en ook kraker was. De krakers hebben geen derde
toegelaten om de veiligheidssituatie te beoordelen. Paraseven c.s.
hebben gelet op het voorgaande een spoedeisend belang bij ontruiming en
kunnen een bodemzaak niet afwachten, aldus Paraseven c.s.

3.3.
Ten aanzien van de Europese sancties hebben Paraseven c.s. het volgende
gesteld. Het klopt dat [naam 3] de UBO is van Paraseven. Sinds de dag na
plaatsing op de sanctielijst is [naam 3] echter geen CEO van Yandex
meer. [naam 3] is een ‘delisting’ procedure gestart. Mogelijk volgt er
in die procedure in maart 2023 een uitspraak waarna hij niet langer
gesanctioneerd is. Paraseven staat zelf niet op de sanctielijst. De
krakers leggen het sanctierecht onjuist uit. Volgens de Richtlijnen van
de Europese Commissie blijft het eigendomsrecht onaangetast. Uit de best
practices van de Raad blijkt dat een gesanctioneerde geen toestemming
hoeft te vragen voor het wonen in zijn eigen huis en dat voor diensten
van een aannemer evenmin toestemming gevraagd hoeft te worden. Uit
dezelfde best practices blijkt dat overeenkomsten die zijn aangegaan
voordat een persoon op de sanctielijst is geplaatst, zoals de
aannemingsovereenkomst van 2019, gewoon mogen worden nagekomen. Het is
[eiser 2] dus toegestaan haar werkzaamheden te voltooien. Indien [eiser
2] nog betaald zou moeten worden had daar misschien toestemming voor
moeten worden gevraagd, maar [eiser 2] was al volledig betaald voordat
[naam 3] op de sanctielijst werd geplaatst. Voor zover het sanctieregime
verhindert dat het pand wordt verhuurd geldt dat er geen voornemen of
bereidheid is om het pand te verhuren. De hernummering van het pand
duidt niet op potentiële verhuur. Het pand heeft maar één ingang en zal
door één gezin worden gebruikt. De drie mogelijke opgangen kunnen niet
afzonderlijk worden afgesloten. De echtgenote en kinderen van [naam 3]
zijn niet gesanctioneerd en kunnen het pand dus ongehinderd bewonen. Zij
kunnen en zullen er soms ook zonder [naam 3] verblijven. [naam 3] kan
overigens met zijn Maltese paspoort naar Nederland reizen, aldus nog
steeds Paraseven c.s.

3.4.
[gedaagde 2] voert daartegen – kort gezegd – het volgende verweer. Haar
woonrecht en dat van de nieuwe bewoners dient te prevaleren boven het
eigendomsrecht van Paraseven. Zij staat al sinds 2015 op de wachtlijst
van Woningnet voor een woning. Voldoende betaalbare woonruimte
ontbreekt, zodat zij en de bewoners na een ontruiming dakloos zullen
worden, hetgeen een noodtoestand oplevert. Zolang [naam 3] op de
sanctielijst staat mogen er geen werkzaamheden in het pand plaatsvinden
en is bewoning van het pand door hem en zijn gezin onwaarschijnlijk. Dat
[naam 3] en zijn gezin zelf in het pand gaan wonen is onvoldoende
aannemelijk gemaakt. De indeling van het pand duidt op een
verhuursituatie. Het is niet aannemelijk dat de sanctie binnen zes
maanden zal zijn opgeheven. Het pand zal ook na een eventuele voltooiing
van de verbouwing leeg komen te staan. Ontruiming leidt dus tot
leegstand en daarbij hebben Paraseven c.s. geen spoedeisend belang.
Inmiddels is het pand veilig voor bewoning door de huidige groep
bewoners. [eiser 2] lijdt geen schade door de bewoners, zij lijdt
hoogstens schade vanwege de sanctie. De bewoners zijn bereid om
afspraken te maken met Paraseven c.s., aldus [gedaagde 2] .

3.5.
[gedaagde 3] sluit zich daarbij aan en heeft in aanvulling daarop – kort
gezegd – het volgende verweer gevoerd. Het pand mag zolang [naam 3] op
de sanctielijst staat niet worden verhuurd of verbouwd zonder dat
daarvoor toestemming is van de bevoegde Nederlandse autoriteit. Die
toestemming is niet verzocht. Paraseven is in haar recht op ongestoord
genot en op uitoefening van haar eigendomsrecht beperkt. Het is, met
name gelet op de opdeling van het pand, volstrekt onaannemelijk dat
[naam 3] na renovatie in het pand zal gaan wonen. [naam 3] heeft thans
een reisverbod binnen de EU en aan het kunnen reizen met zijn ‘gouden’
Maltese paspoort zal de EU naar verwachting binnenkort een einde maken.
Het zal voor [naam 3] ook om praktische redenen ondoenlijk zijn om in de
EU te wonen. Al zijn tegoeden en economische middelen zijn bevroren.
[naam 3] zal niet binnen enkele maanden worden ‘gedelist’. [eiser 2] mag
sinds 3 juni 2022 zonder toestemming van de bevoegde autoriteit geen
betalingen ontvangen van [naam 3] . Renovatie van het pand is niet
toegestaan, omdat dit leidt tot waardevermeerdering. Voor zover [eiser
2] schade vordert dient zij gelet op de immuniteitsbepaling in de
sanctieverordening niet-ontvankelijk te worden verklaard in die
vordering, aldus [gedaagde 3] .

3.6.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader
ingegaan.

4De beoordeling
4.1.
Bij de dagvaarding zijn de bij de wet voorgeschreven termijnen en
formaliteiten in acht genomen, zodat het tegen de niet verschenen
gedaagden sub 1 gevraagde verstek zal worden verleend.

4.2.
[gedaagde 3] wordt niet gevolgd in zijn standpunt dat [eiser 2]
niet-ontvankelijk dient te worden verklaard. [eiser 2] vordert in deze
procedure immers geen schadevergoeding, maar legt de door haar gestelde
schade slechts ten grondslag aan haar belang bij ontruiming.

4.3.
De voorzieningenrechter stelt voorop dat [gedaagde 2] , [gedaagde 3] en
de (eventuele) overige krakers het pand hebben ‘gekraakt’. Dit is in
strijd met het eigendomsrecht van Paraseven. Daarnaast is het kraken van
een onroerende zaak in artikel 138a Sr als een misdrijf strafbaar
gesteld. Uit de wetsgeschiedenis van die bepaling blijkt dat het belang
van die bepaling vooral gelegen is in de bescherming van het
eigendomsrecht van een ander. In zoverre handelen [gedaagde 2] ,
[gedaagde 3] en de (eventuele) overige krakers dus onrechtmatig.
4.4. Het feit dat kraken strafbaar is, is in beginsel onvoldoende om het
huisrecht van de krakers zonder meer opzij te zetten ten faveure van het
eigendomsrecht van Paraseven. Een vordering tot ontruiming van krakers
is in kort geding slechts toewijsbaar, indien eiser een spoedeisend
belang bij ontruiming heeft en van eiser niet kan worden gevergd dat hij
de uitkomst van een bodemprocedure afwacht, waarbij als uitgangspunt
heeft te gelden dat ontruiming niet tot ongerechtvaardigde leegstand mag
leiden.

4.5.
[gedaagde 2] en [gedaagde 3] hebben een beroep gedaan op het ‘huisrecht’
als bedoeld in artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de
Mens (EVRM). Artikel 8 EVRM geldt in beginsel slechts in verhouding tot
de overheid ('verticale werking'). Onder bepaalde omstandigheden kan
horizontale werking toekomen aan grondrechten, in die zin dat het
onrechtmatig kan zijn als een burger een andere burger al te zeer
beperkt in de uitoefening van diens grondrechten. Uit rechtspraak van
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) met betrekking tot
het huisrecht moet worden afgeleid dat het gedwongen verlies van iemands
huis de meest vergaande vorm van inmenging in de uitoefening van het
huisrecht is en dat een ieder die het risico loopt op een dergelijke
inmenging in beginsel de mogelijkheid moet hebben de proportionaliteit
te laten toetsen door de rechter, voordat de ontruiming wordt
geëffectueerd. Door middel van de onderhavige procedure worden gedaagden
in staat gesteld de proportionaliteit van de voorgenomen ontruiming te
laten toetsen door de (onafhankelijke) rechter, zodat aan voormelde
voorwaarde is voldaan.

4.6.
Gelet op de in het geding gebrachte foto’s is voldoende aannemelijk dat
[naam 3] en zijn gezin in 2018 en/of 2019 in het pand hebben verbleven,
al is onduidelijk hoe vaak en hoe lang. Sinds die tijd staat het pand
leeg. Gelet op de door Paraseven c.s. in het geding gebrachte stukken
zoals de aannemingsovereenkomst, de omgevingsvergunning, de planning,
tekeningen, (onderzoeks)rapporten en overige technische stukken, foto’s
van de binnenkant van het pand en de inhoud van het proces-verbaal van
aangifte (zie 2.9), is voldoende aannemelijk geworden dat Paraseven c.s.
tot kort voor de kraak bezig waren met een ingrijpende verbouwing. Een
ingrijpende verbouwing vormt in beginsel een rechtvaardiging voor de
leegstand en is dan voldoende om de vordering tot ontruiming toe te
wijzen. De krakers hebben echter gewezen op het sanctieregime dat in de
weg zou staan aan gebruik/exploitatie van het pand, waardoor
voortdurende leegstand dreigt. Deze sancties zijn verstrekkend en de
voorzieningenrechter kan daaraan niet zomaar voorbijgaan. Niet naleven
van de sancties is een economisch delict.

4.7.
Nu [naam 3] op de Europese sanctielijst staat (zie 2.6) is voorshands
voldoende aannemelijk dat het sanctieregime ook van toepassing is op
Paraseven.
Paraseven erkent immers dat [naam 3] haar UBO is en gesteld noch
gebleken is dat [naam 3] geen zeggenschap heeft over Paraseven. Dat
maakt dat het pand waarvan Paraseven de eigenaar is op grond van artikel
2 lid 1 van de Verordening (EU) Nr. 269/2014 ook onder het sanctieregime
valt.
4.8. De verbouwing die plaatsvindt, is er op gericht het pand te
vergroten en anders in te delen, door het tot drie verschillende
woningen te verbouwen (zie 2.3). Uit de toelichting die partijen over de
situatie ter plaatse hebben gegeven, valt op te maken dat er
oorspronkelijk twee woningen waren, die van binnen volledig zijn
gestript tot casco en nu worden verbouwd tot drie appartementen
(genummerd met a, b en c). De verbouwing is in de laatste fase en zal
volgens het ingebrachte werkschema eind februari 2023 worden voltooid.
De vraag die zich aandient is of de verbouwingswerkzaamheden aan het
pand onder het van toepassing zijnde sanctieregime zijn toegestaan.
Weliswaar dateert de overeenkomst met de aannemer van vóór het
sanctieregime, maar dat maakt niet dat daardoor de dienstverlening
zonder meer kan worden voortgezet. Wanneer een sanctieverordening
waarbij bevriezingsmaatregelen worden opgelegd eenmaal van kracht is,
heeft deze voorrang boven alle daarmee onverenigbare contractuele
regelingen en dientengevolge wordt het verrichten van handelingen ter
uitvoering van vóór inwerkingtreding van die verordeningen gesloten
overeenkomsten verboden. De in artikel 7 van de Verordening (EU) Nr.
269/2014 genoemde uitzonderingen doen zich hier niet voor. Van belang
daarbij is verder, dat het niet gaat om regulier onderhoud van het pand,
maar om een totale verbouwing van het gestripte pand tot drie
afzonderlijke appartementen. Aannemelijk is dat de verbouwing leidt tot
een aanzienlijke waardevermeerdering en dientengevolge tot
vermogensgroei voor Paraseven. Naar voorlopig oordeel van de
voorzieningenrechter is het voortzetten van de verbouwingswerkzaamheden
dan ook in strijd met de sancties, tenzij hiervoor een ontheffing is
gegeven door de daartoe bevoegde autoriteit. Daarvan is echter niet
gebleken. Nu de verbouwing in strijd lijkt te zijn met de sancties,
ontvalt de legitimiteit aan de rechtvaardigingsgrond voor de leegstand
van het pand.

4.9.
Daar komt nog het volgende bij. Paraseven is eigenaar van het pand.
Persoonlijk gebruik daarvan is in beginsel toegestaan, daarvoor is geen
toestemming vereist. Paraseven gaat het pand echter niet zelf in gebruik
nemen. Gesteld is dat Paraseven het pand door middel van een
gebruiksovereenkomst aan (het gezin van) [naam 3] ter beschikking heeft
gesteld. [naam 3] is met zijn gezin (hijzelf en echtgenote met zes
kinderen, en twee kleinkinderen) van plan (weer) in de woning te gaan
wonen. Ter zitting is dat door de advocaat van Paraseven c.s. nader
gepreciseerd tot ‘af en toe zullen ze er verblijven om van de mooie stad
Amsterdam te genieten’.

De voorzieningenrechter acht het voorshands onvoldoende aannemelijk dat
[naam 3] met zijn gezin het pand binnen afzienbare tijd gaat gebruiken.
Daartoe is het volgende redengevend:
- Het gezin heeft haar hoofdverblijf buiten Europa en verblijft daar nu
ook. Er zijn geen stukken overgelegd waaruit van dit voornemen blijkt,
zoals verklaringen hierover van [naam 3] en/of echtgenote, en/of de
gebruiksovereenkomst met Paraseven.

- [naam 3] is niet langer CEO van de in Amsterdam gevestigde onderneming
Yandex, zodat de noodzaak om voor zaken in Amsterdam te verblijven
(economische binding) er niet meer is.

- De wijziging van de indeling van het pand in drie woningen die heeft
plaatsgevonden, lijkt er op te duiden dat de appartementen zullen worden
verhuurd of verkocht. Verhuren of verkopen is onder de sancties niet
toegestaan.

- Door de sancties is het voor [naam 3] niet mogelijk om naar Amsterdam
te reizen, omdat er een inreisverbod geldt voor personen die onder het
Sanctiebesluit vallen, ook als dat EU-onderdanen zijn. Dat hij over een
Maltees paspoort beschikt, maakt dat niet anders. De sancties belemmeren
hem ook in zijn doen en laten, nu al zijn tegoeden en bezittingen zijn
bevroren. Dit geldt overigens niet voor zijn gezinsleden. Niet
aannemelijk is gemaakt dat deze gezinsleden zonder [naam 3] in Amsterdam
zullen gaan verblijven.
- De vraag dient zich bovendien aan of [naam 3] doordat Paraseven het
pand om niet aan hem ter beschikking stelt (verhuur mag immers niet) een
financieel voordeel verkrijgt, hetgeen onder de sanctiebepalingen
waarschijnlijk niet is toegestaan.

4.10.
Het voorgaande leidt tot de conclusie dat niet is voldaan aan het
criterium zoals genoemd onder 4.4.

4.11.
[eiser 2] heeft onvoldoende zelfstandig belang bij de gevorderde
ontruiming. Zij is naar eigen zeggen al voor haar werkzaamheden betaald.
Dat zij het werk wil afmaken is voorstelbaar. Van een ingebrekestelling
door Paraseven is echter niet gebleken, terwijl het maar zeer de vraag
is of [eiser 2] onder de huidige omstandigheden kan worden aangesproken
voor het niet voltooien van de aannemingsopdracht. Voor zover er al
sprake is van een indirect belang van [eiser 2] , is dit onvoldoende
spoedeisend, laat staan dat dit een ontruiming rechtvaardigt. De
gevolgen hiervan zullen in de relatie opdrachtgever (Paraseven) en
opdrachtnemer ( [eiser 2] ) moeten worden geregeld. De krakers hebben
zich bereid verklaard om [eiser 2] de goederen die aantoonbaar van haar
zijn uit het pand op te laten halen.

4.12.
Tot nu toe is niet gebleken van noemenswaardige schade aan het pand. Er
hebben wel aanpassingen plaatsgevonden om de situatie veilig te maken,
maar daarbij zijn de krakers op advies van een bouwkundige te werk
gegaan. Gelet op de in het geding gebrachte foto’s lijkt dit geen
‘houtje touwtje’ werk. De situatie lijkt voorshands, afgaand op de
verklaring van [naam 4] en de foto’s, voldoende veilig, hoewel niet
ideaal bij gebreke aan werkende sanitaire voorzieningen en verwarming.
De krakers hebben zich bereid verklaard een inspectie, waar door
Paraseven c.s. kennelijk (nog) niet om is gevraagd, toe te laten.

4.13.
De slotsom luidt dat de vorderingen jegens [gedaagde 2] en [gedaagde 3]
zullen worden afgewezen. Paraseven c.s. hebben geen belang bij
toewijzing van de vordering tegen de niet verschenen gedaagden, zodat
ook die vordering zal worden afgewezen.

4.14.
Paraseven c.s. zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de
proceskosten van gedaagden worden veroordeeld.

4.15.
De kosten aan de zijde van [gedaagde 2] en [gedaagde 3] worden voor
ieder afzonderlijk begroot op:

- griffierecht € 86,00

- salaris advocaat 1.016,00

Totaal € 1.102,00.

4.16.
De kosten aan de zijde van de niet verschenen gedaagden worden begroot
op nihil.

4.17.
De gevraagde veroordeling in de nakosten zal worden toegewezen op de
wijze zoals in de beslissing is vermeld.

5De beslissing
De voorzieningenrechter

5.1.
verleent verstek tegen de niet verschenen gedaagden sub 1,

5.2.
weigert de gevraagde voorzieningen,

5.3.
veroordeelt Paraseven c.s. in de proceskosten, aan de zijde van
[gedaagde 2] tot op heden begroot op € 1.102,00, aan de zijde van
[gedaagde 3] tot op heden begroot op € 1.102,00 en aan de zijde van de
niet verschenen gedaagden tot op heden begroot op nihil,

5.4.
veroordeelt Paraseven c.s. in de na dit vonnis ontstane kosten aan de
zijde van [gedaagde 2] en [gedaagde 3] , voor ieder afzonderlijk begroot
op € 163,00 voor salaris advocaat, te vermeerderen met € 85,00 en de
kosten van het betekeningsexploot ingeval betekening van dit vonnis
plaatsvindt,

5.5.
verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordelingen uitvoerbaar bij
voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. I.H.J. Konings, voorzieningenrechter,
bijgestaan door mr. J.E. Tiddens, griffier, en in het openbaar
uitgesproken op 16 november 2022.1


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech