Reageer op:

Info about the Anarchist bookfair Amsterdam (29 and 30th of october 2022)

Hier kun je discussieren over Info about the Anarchist bookfair Amsterdam (29 and 30th of october 2022).
WORKSHOP: Politiek crowdfunden

door: @firestarter_crowdfunding

ENG:
This workshop is for all comrades that need to raise money for their political projects, or for anyone that likes to think about money within activism. How does crowdfunding work, why do we need it, and how can we help each other with it?
The workshop features a short overview of how money works within the movement. Afterwards we work on planning and crowdfunding campaign, with plenty of room for cooperation and sharing of ideas.

NL:
Deze workshop is voor alle kameraden die geld nodig hebben voor hun projecten, of die meepraat over geld binnen activisme. Hoe werkt crowdfunding, waarom hebben we het nodig en hoe kunnen we elkaar hiermee helpen?
In de workshop geven we een kort overzicht van financiën binnen de beweging. Daarna gaan we aan de slag met het plannen van een campagne, met veel ruimte voor onderlinge uitwisseling.
---

WORKSHOP: WE TOLD YOU SO.
Syrian perspective of the War in Ukraine

ENG:
Introduction of five essays from Syrian writers and revolutionaries at the ongoing war in Ukraine but also at the failure of the world community and the Western left towards Syrian society and democracy in general. In the spring of 2011, an uprising and subsequent revolution began in Syria that is considered by some to be the largest popular uprising since the Spanish Revolution of 1936. Had it not been for tens of thousands of Shia militiamen from Iran and the massive support of Putin's Russia, Assad would not have stood a chance against the popular uprising. Events in Ukraine are déjà vu for many Syrians.
--

WORKSHOP: Zapatistas in Crisis. Chiapas on the verge of civil war

ENG:
This talk will be about the current crisis of the Zapatista struggle in Chiapas, it will begin with a quick overview of the history of the movement then follow with their philosophical thoughts and reflection. Then there will be an explanation of the changes of the past years in Chiapas and the worsening situation for the indigenous communities of South Mexico. I will then tell my story of being a human right witness in a caracol and what the mission entails before presenting various groups and organizations that work with the Zapatistas and how we can participate in their 'lucha'. The talk would end with a quick QnA.
--

WORKSHOP
Consensus besluitvorming
Consensus decision making

NL :
Stroomversnellers is een trainers-collectief dat activistische groepen ondersteunt door advies, trainingen, workshops, conflictbemiddeling en facilitatie van bijeenkomsten.
In deze workshop gaan we samen aan de slag met consensus besluitvorming. Waarom zou je consensus gebruiken? Wat zijn voorwaarden voor een goede vergadering? Hoe leidt je een vergadering in goede banen? Een goede introductie voor beginners en voor gevorderden een opfrisworkshop en moment om ervaringen uit te wisselen. Er is ruimte voor eigen inbreng en vragen.

ENG

Stroomversnellers is a trainers-collective that supports activist groups with advice, trainings, workshops, conflict mediation and facilitation of meetings.
In this workshop we will practice with consensus decision making. Why would you use consensus? How do we make it work? What are conditions for a good meeting? This workshop is a good introduction for beginners, and a skill-sharing moment for people with more experience. The workshop is interactive and there is space for your own input and questions.
--

WORKSHOP: Vienna’s contemporary anarchist scene: an analysis

ENG:
Isolated phenomenon or mass movement; at the brink of extinction or in full bloom… what’s the state of Vienna’s anarchist scene? These are some of the questions we tried to answer in a recent workshop/survey at the "Anarchist Café".
To exchange and gather knowledge we collectively drew up a “map” that aimed to serve as a snapshot of Vienna’s antiauthoritarian and insurgent side.
Now we’re looking forward share our findings with you and by these means introduce you to the spaces, groups and activities that form the backdrop to our ongoing struggle for freedom.

NL:
Geïsoleerd fenomeen of massabeweging; op de rand van uitsterven of in volle bloei... hoe staat het met de anarchistische scene in Wenen?
Dit zijn enkele van de vragen die we probeerden te beantwoorden tijdens een recente workshop/enquête in het "Anarchist Café".
Om kennis uit te wisselen en te verzamelen stelden we gezamenlijk een "kaart" op die moest dienen als een momentopname van de antiautoritaire en opstandige kant van Wenen.
Nu willen we graag onze bevindingen met jullie delen en jullie zo kennis laten maken met de ruimtes, groepen en activiteiten die de achtergrond vormen van onze voortdurende strijd voor vrijheid.
--

WORKSHOP: Movement Strategy 101

ENG:
We are losing the struggle. Entire ecosystems are collapsing, more and more people don't make the end of the month, fascism is back (or did it never leave?), and climate disruption is becoming more destructive by the year. How can we create powerful strategies to protect life on Earth? And in doing so, what can we learn from movements in the past? In this interactive workshop we will tackle these questions. The workshop is inspired by Aric McBay's book Full Spectrum Resistance.

NL:
We zijn de strijd aan het verliezen. Hele ecosystemen storten in, grote groepen mensen halen het einde van de maand niet, fascisme is terug van (nooit) weggeweest en klimaatontwrichting wordt met het jaar destructiever. Hoe kunnen we krachtige strategieën maken om het leven op Aarde te beschermen? En wat kunnen we daarbij leren van verzetsbewegingen in het verleden? In deze interactieve workshop gaan we met deze vragen aan de slag. De workshop is geïnspireerd door het boek Full Spectrum Resistance van Aric McBay.
--

Workshop: IF A TREE FALLS IN A FOREST How effective use of media creates impact for your action

ENG:
'If a tree falls in a forest, does it make a sound?' In this workshop we'll be talking about how you can use media - both traditional media and your own (social) media - to give your action more impact. We'll use the experience in the group to talk about action logic (what story does the way the action is designed/looks) and messaging (what story do you want to tell). We'll also share practical tips and tricks based on our experience in the media team of Extinction Rebellion (we know, booh! ;)) and other grassroots movements.

NL:
'Als een boom valt in een bos, maakt die dan geluid?' In deze workshop gaan we het hebben over hoe je media - zowel traditionele media als je eigen (sociale) media - kunt inzetten om je actie meer impact te geven. We gebruiken de ervaring in de groep om te praten over actielogica (welke boodschap geeft de manier waarop de actie is opgezet/eruitziet) en messaging (welk verhaal wil je vertellen). We zullen ook praktische tips en trucs delen gebaseerd op onze ervaring in het media team van Extinction Rebellion (we know, booh! ;)) en andere grassroots bewegingen.
--

WORKSHOP: Radical Data. Using Data as a Tool for Activism

In this workshop, we'll share how activists – from Latin America to Amsterdam – are using data for resistance and alternative futures. Along the way, we'll introduce our work with Radical Data including creating a global database of AI surveillance and a tool for unmasking police involved in brutality. We'll then work together to co-design new data projects that respond to issues such as state surveillance, the prison system and tools for protest.

NL:
In deze workshop zullen we delen hoe activisten – van Latijns Amerika tot Amsterdam – data gebruiken om weerstand te bieden en een alternatieve toekomst mogelijk te maken. Ondertussen introduceren we ons werk met Radical Data waaronder het creëren van een wereldwijde database van AI surveillance en een tool voor het ontmaskeren van politie betrokken bij politiegeweld. Daarna zullen we samen werken om samen nieuwe data projecten vorm te geven die reageren op zaken als staatssurveillance, het gevangenissysteem en tools voor protest.
--

WORKSHOP: Breekworkshop

ENG:
In this workshop KSU Rotterdam shows how to break a cilinder lock in two parts with the help of a screw. This method works best on cheap, brandless locks, but also worked on skg 2 stars locks in the past. We tell about our experience with the method, give tips on how to do it best and break a lock live in the room with help of the audience using this method, so that everyone understands as good as possible how it works.

NL:
Kraakspreekuur Rotterdam laat in deze workshop zien hoe je een cilinderslot in tweeën breekt met behulp van een schroef. Deze methode werkt het best op goedkope, merkloze sloten, maar heeft ook op skg 2 sterren sloten gewerkt. Wij vertellen over onze ervaringen met de methode, geven tips en breken live een slot met hulp van het publiek zodat iedereen zo goed mogelijk begrijpt hoe het werkt.
--

WORKSHOP: Anarchists in Ukraine

ENG
Ukrainian anarchists give an infotalk on the situation in Ukraine; between the war, the movement and the state. Topics include an update on Ukrainian anarchists’ involvement in the war, the state of the movement over there, as well as Ukrainian refugees in the west and how radicals here should relate to them.

NL
Oekraïnse anarchisten geven een praatje over de situatie in Oekraïne; tussen de oorlog, de beweging en de staat. Over onder andere: Een update over de betrokkenheid van anarchisten in de oorlog, de situatie van de beweging daar en Oekraïnse
--

WORKSHOP: Mutual Aid in Academia: Anarchist praxis and solidarity at universities

ENG:
The Black Trowel Collective is an international collective of anarchist archaeologistes. We have developed the Black Trowel Collective Microgrants, a mutual aid initiative committed to the active support of archaeology students from working-class and historically looted communities who are both regularly excluded by traditional scholarship and academic programs. In this workshop, we will talk about the practical component of how to set up mutual aid initiatives in universities and open up the discussion on what other kind of initiatives and actions are needed for a more equal university.

NL:
Wederzijdse hulp in de academische wereld: anarchistische praxis en solidariteit op universiteiten

The Black Trowel Collective is een internationaal collectief van anarchistische archeologen. We hebben de Black Trowel Collective Microgrants opgezet, een initiatief voor wederzijdse hulp met als doel om archeologiestudenten uit de arbeidersklasse en historisch geplunderde gemeenschappen actief (financieel) te ondersteunen. Beide groepen worden namelijk regelmatig uitgesloten door traditionele studiebeurzen en academische programma's. In deze workshop zullen we spreken over de praktische component van het opzetten van wederzijdse hulpinitiatieven op universiteiten en de discussie openen over welke andere soorten initiatieven en acties nodig zijn voor een meer gelijkwaardige universiteit.
--

WORKSHOP: Vrije Bond Meetup

NL
Ben jij op zoek naar anarchisten bij jou in de buurt? Of meer mensen die bezig zijn met onderwerpen die jij interessant vindt? Kom naar de meetup om elkaar te ontmoeten, plannen te smeden en gezellig te doen.
We willen met deze meetup mensen, zeker nieuwere mensen, helpen om meer betrokken te raken met de beweging, en te leren hoe zij de Vrije Bond kunnen gebruiken voor hun eigen projecten.

ENG
Looking for anarchists near you? Or for people involved in struggles that interest you? Visit the Vrije Bond meetup to meet each other, make plans and have fun.
We want to use this meetup to help get people, especially newer people, more involved in the movement, and to learn how they can use the resources of the Vrije Bond in their own projects.
--

WORKSHOP: Hack your meetings

Are you tired of being talked over and interrupted? Constant derailing into other topics? Getting very little done despite meeting every other week? Then this workshop is for you!
Together we will learn about Agile-Scrum Methodology, Non-Violent Communication, Hand Signals and other tools to Hack your Meetings. We will also be practicing through exercises and discussing how to best implement them in your particular context.
--

WORKSHOP: Squatting bootcamp

ENG:
We would like to introduce you to squatting/kraken (The act of occupying an empty house) in the Netherlands. Squatting is not only an effective means of fighting in our current struggle for housing, it can also be very fun and empowering. This workshop will give practical knowledge and training on how to research information on empty buildings, different ways of entering, protecting your squat and how to deal with the police. Please come prepared and on time, there is alot to show and tell and little time.

NL:
We willen jullie graag introduceren over het Kraken (Bezetten van een leegstaand pand) in Nederland. Kraken is niet enkel een effectief middel in de huidige woonstrijd, het kan ook erg leuk en een aandrijfkracht voor andere strijden zijn. Deze workshop zal praktische kennis en training bieden over hoe je onderzoek doet naar een leeg pand, verschillende manieren van binnenkomen, beschermen van je kraakpand en omgaan met de politie. Kom voorbereid en op tijd, er is veel te vertellen en weinig tijd!
--

WORKSHOP: @patriarkraakt : A safer scene and better world. Unlearning toxic masculinity in the movement

ENG
To improve our environment for marginalized genders as well as to improve our own health, (people socialized as) men need to start taking initiative to educate and improve themselves. This is also very much an issue within our movements. The Patriarkraakt collective focuses on men collectively unlearning taught toxic behavior and improve it with better praxis. In this workshop we invite people wanting to unlearn such behavior and improve themselves collectively in an effort to make our surroundings a better place.

NL
Om onze omgeving beter te maken voor onderdrukte genders, maar ook om onze eigen gezondheid te verbeteren moeten (mensen gesocialiseerd als) mannen beginnen om initiatief te nemen om zichzelf te onderwijzen en hun gedrag te verbeteren. Dit is maatschappijbreed zo, maar zeker ook in onze beweging(en). Het Patriarkraakt collectief richt zich op het collectief ontleren van schadelijke mannelijkheid bij mannen en dit gedrag vervangen door beter, gezonder gedrag. In deze workshop nodigen we mensen, met name mannen, die hun gedrag gezamenlijk willen verbeteren uit om zo onszelf en onze omgeving collectief gezonder te maken.
--

WORKSHOP: Mycelium and the Structure of the Movement

ENG:
A workshop and discussion about the structural characteristics of our moments. Even a movement consisting of groups that act independently has overarching characteristics and support structures that are used by many different groups. This workshop and discussion is about looking at these structures, and about finding holes and possibilities, about planning based on what's there and on strengthening these structures.

NL:
Een workshop en discussie over naar structurele kenmerken van onze bewegingen kijken. Ook wanneer een beweging uit allerlei onafhankelijk opererende groepen bestaat, heeft deze overkoepelende kenmerken en structuren waar veel kameraden gebruik van maken. Deze workshop en discussie gaat over het kijken naar deze overkoepelende eigenschappen, over gaten en mogelijkheden zien, en over hierop inspelen, of ze aanvullen.
--

WORKSHOP: A History of Dutch Anarchism 1860-1999

ENG
Anarchism has had a deep, inspiring and yet largely forgotten history in the Netherlands. This talk will give an introductory overview of the different periods between 1860 and 1999 and tell some inspiring stories in depth that show its rich diversity.

NL
Het Anarchisme in Nederland heeft een betekenisvolle, inspirerende en grootendeels vergeten geschiedenis. Ook binnen onze eigen beweging is de kennis over en analyse van ons gedeelde verleden beperkt. Dit praatje zal een introducerend overzicht van het anarchisme in Nederland tussen 1860 en 1999 geven en zal een aantal inspirerende verhalen uitlichten om diepte te geven en de rijke diversiteit van ons verleden weer te geven.
--

WORKSHOP: Support and Recovery

Support and recovery will give a workshop about possible reactions after high stress events and how to take care of ourselves and others. We will discuss what reactions people can experience and what tools we can use for our recovery and that of others.

--

WORKSHOP Exchange logic free and hierarchy critical.
Living utopias in autonomous projects in the village of Salzderhelden

ENG:
How do you imagine the realization of anarchist principles like living free from the logic of exchange and hierarchy-critical organizing here and now? Voluntary participation instead of forced (care) work and wage labor is actively promoted by the way how people create and shape such spaces in the village of Salzderhelden. Autonomous projects create platforms for taking action and are concerned with bio-vegan ways of food production, anti-authoritarian learning, climate justice, collective self-organization, living together and more.


Reageer

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
Deze vraag wordt gebruikt om te testen indien u een menselijke bezoeker bent teneinde spam-inzendingen te vermijden.
Beeld-CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech