Naastenliefde: een open brief aan Klaas Dijkhoff, VVD.

Hier kun je discussieren over Naastenliefde: een open brief aan Klaas Dijkhoff, VVD..
Tilburg, woensdag 19 september 2018

Mijnheer Dijkhoff,

Bijna had u het voor elkaar. Bijna had u me op het verkeerde been. Bijna had u me in de tamelijk onmogelijke positie gebracht dat ik openlijke steun aan een initiatief van u had behoren te geven. Ik doel op uw Open Brief aan bisschop Eijk (1) waarin u aankondigde nu toch eindelijk uit de Rooms-Katholieke Kerk te stappen. Want inderdaad: wat een fatsoenlijk, vrijheidslievend en liefdevol mens in die criminele organisatie doet, is mij in toenemende mate een raadsel. En zelfs al twijfel ik aan uw fatsoen en aan uw liefde voor zowel de vrijheid als voor uw naaste, zo’n stap – mist goed gemotiveerd – kan toch verwelkoming, verdienen, eventueel van kritische kanttekening voorzien. Niet dus.

Ik dacht toen ik las van uw stap dat u ertoe gekomen was vanwege wat er de laatste tijd bekend is geworden aan misbruikpraktijken in de Rooms-katholieke Kerk en het toedekken daarvan door bisschoppen en andere geestelijken. Kort ervoor was in het nieuws dat dit ook in Nederland op grootschalige en systematische wijze, met een meerderheid aan verantwoordelijke geestelijken die aan dat toedekken minstens had meegewerkt. En ik dacht, ja, ik had liever dat een geloofwaardiger iemand dit onderwerp aankaart en er een publieke kerkverlating mee motiveert. Maar de stap op zich verdient een welkom… als dat de reden was geweest.

Maar toen las ik uw onderbouwing! Tot mijn verbijstering zegt u in uw afscheidsbrief aan de bisschop helemaal niets over het georganiseerde, grootschalige en van hogerhand gefaciliteerde seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk. Niets! Precies datgene dat die kerk tot een georganiseerd misdaadsyndicaat maakt, met talloze kinderen door de decennia heen als slachtoffer… precies dat laat u onbesproken. U stipt aan dat “priesters die geliefd zijn door hun parochie ineens worden vervangen door vreemden omdat die strenger in de leer zijn”. U rept nergens van priesters die worden vervangen omdat ze met hun misbruik iets te veel in de gaten begonnen te lopen, en daarom werden overgeplaatst – een veel voorkomende manier om kindermisbruikende geestelijken uit de wind te houden.

Wat is dan wel uw motivatie? U stapt uit de kerk als reactie op een uitspraak van de bisschop waarin die u verkeerd citeert, in uw wereldbeeld mogelijkerwijs een groter vergrijp dan kinderverkrachting. U stapt uit de kerk omdat u de liefdevolle benadering die u daar ooit hebt geleerd, in die kerk niet meer terugvindt. U stapt uit de kerk en schetst daarin een beeld van uzelf dat met die kerk zou contrasteren. “Ik leef mijn leven met en voor anderen”, zo schrijft u. “Alleen in en door mijn omgang met anderen heeft mijn leven zin. Waarbij in mijn geval de liefde voor mijn naasten zelfs geen concurrentie kent in de liefde voor God.” Naastenliefde! Hoe durft u het woord in de mond te nemen?

Is het niet uw partij, met u aan het hoofd, die keer op keer aanstuurt op het genadeloos deporteren van kwetsbare vluchtelingenkinderen? Als het aan u had gelegen, en aan uw partijgenoot staatssecretaris Harbers en aan uw partijgenoot Rutte, dan zaten Lili en Howick nu in een Armeens weeshuis, in een land waar ze de taal niet spreken, verstoken van vrienden en bekenden. Als het aan u ligt, dan ondergaan andere kinderen in soortgelijke positie eenzelfde of nog aanzienlijk ernstiger lot. U vindt zelfs het uitzetten van vluchtelingkinderen naar Afghanistan niet in strijd met die ‘naastenliefde’. En u weigert medewerking aan ook maar de geringste verruiming van het Kinderpardon, zodat bijna alle – duurbetaalde! – aanvragen om voor dat pardon in aanmerking te komen, worden afgewezen, met deportatie van betreffende kinderen als beoogd vervolg. Naastenliefde?

Naastenliefde? Zelfs de infame bisschop waar u tegen fulmineert, kan u ongetwijfeld de relevante bijbelteksten, de uitspraken van de bijbelfiguur Jezus over het helpen van kwetsbare mensen en noem maar op, oplepelen. ‘Heb uw naaste lief als uzelf’. Ooit overwogen uzelf op te sluiten in vreemdelingendetentie, om uzelf vervolgens door de marechaussee in een vliegtuig te laten proppen om u er in Afghanistan uit te gooien? Hoe kunt u, wat u uzelf niet aan wilt doen, dan onaangedaan anderen wel aan willen doen? Hoezo, naastenliefde?

Nu maakt u in eigen persoon het plan bekend om mensen die een strafbaar feit plegen, dubbel zo zwaar te straffen als ze in een zogeheten ‘probleemwijk’ wonen. Nu denk ik dat plaatsen waar u en uw geestverwanten en partijgenoten plegen te wonen, voor de kwalificatie ‘probleemwijk’ meer in aanmerking komen dan de wijken vol door hun armoede al teveel gestrafte mensen waar u op doelt. U stimuleert de hebzucht onder het mom van ‘eigen initiatief’, en u spreekt van naastenliefde. De voorvechters van het asociale beleid dat u voorstaat – waarmee de inkomensverschillen verder groeien, de rijken en grote ondernemers met belastingvoordeel worden aangemoedigd in juist hun meest asociale neigingen, een beleid waarmee hebzucht dus wordt beloond – plegen te wonen in villawijken voor de steenrijken. Daar wonen ook degene die van dit beleid profiteren. Zulke wijken kun je probleemwijken noemen. Ze behoren te worden opgeruimd, omgebouwd door krakers waarbij de woonruimte ter beschikking dient te komen aan mensen die nu in tenten of bouwvallen wonen, of het nu dakloze vluchtelingen zijn of studenten vor wie nog steeds geen kamer beschikbaar is terwijl het academisch jaar al weken bezig is. Maar dat bedoelt u overduidelijk niet. Dat zou immers een vorm van naastenliefde impliceren die u overduidelijk niet eigen is.

U doelt op “parallele samenlevingen waarin mannen hun vrouwen thuishouden, hun kinderen tot hun vierde geen Nederlands laten leren en voor hun dochters een man uitzoeken.” Iets in mij zegt dat dit niet gaat om een ultra-protestants dorp in Tholen, de Gelderse Vallei of de Noordelijke Veluwe. Al was het maar omdat daar Nederlands – althans een op zichzelf welluidende zestiende eeuwse variant ervan – daar de voertaal is. Het AD vat uw plan als volgt samen: Dijkhoff “wil dat het kabinet wijken selecteert waar meer dan 50 procent van de inwoners van niet-westerse afkomst is, de werkloosheid en de criminaliteit hoog liggen en het opleidings niveau laag ligt.”(2)

U doelt dus op wijken waar veel arme mensen, veel migranten en hun nakomelingen wonen. U suggereert hier een verband tussen criminaliteit, migratieachtergrond en reactionaire opvattingen over de gelijkheid tussen man en vrouw. U maakt hier van migranten – van ‘niet-westerse’ migranten, om precies te zijn – criminelen en fundamentalisten. U doet hiermee aan hatelijke racistische stereotypering van hele bevolkingsgroepen. En puur het feit dat je in zo’n zogeheten ‘probleemwijk’ woont, zou dan ook nog reden zijn om iemand twee keer zo hoge boetes te geven als die door rood rijdt? Is in uw wereldbeeld armoede strafbaar? Of zelfs maar verwijtbaar? En geldt dat in uw wereldbeeld ook voor een ‘niet-westerse afkomst’ – oftewel, want daar komt het op neer, op een donkere huidskleur?

Uw voorstel straft mensen direct of indirect omdat ze arm zijn, een migrantenafkomst hebben, een donkere huidskleur hebben. U schept aldus wijken met twee verschillende soorten strafoplegging. En criterium voor dat verschil is de bevolkingssamenstelling van die wijken. Segregatie van staatswege, op etnische basis. Naastenliefde? Voor u klaarblijkelijk een zeer beperkt begrip, dat buiten werking gesteld wordt zodra de naaste minder dan een ton bij elkaar heeft gestolen, zodra de naaste van een andere herkomst, huidskleur en achtergrond is dan de door u geprefereerde witte, ‘Nederlandse’ en ‘Westerse’ achtergrond.

Uw praatjes over uzelf als persoon die naastenliefde boven alles stelt zijn precies dat: praatjes. Voze praatjes. Ik verwerp, net als u, de Rooms-Katholieke Kerk. Maar er zijn tal van oprechte katholieken die een stuk meer van naastenliefde hebben begrepen dan u. Ze zitten in de verkeerde club. Maar ze hebben het hart op de goede plek. Nergens blijkt dat dit ook geldt voor u.

Maar ik denk dat ik u wel snap. De naasten die u liefheeft, zijn de kiezers. En dan vooral de kiezers die nu achter uw rechtstreekse rivalen Geert Wilders en Thierry Baudet aan hollen. U bent die kiezers graga ter wille, want u wil ze achter uw partij hebben staan. Dus maakt u van de VVD steeds duidelijker de derde grote extreem-rechtse, naar fascisme neigende partij van Nederland. U doet dat samen met VVD-premier Rutte volgens wie we “je ‘hard moeten zijn tegen mensen zonder verblijfsrecht’”,(3) alsof het niet Rutte en de VVD zelf is die dat verblijfsrecht steeds verder in helpt perken. U doet dat samen met een minister Blok die suggereert de uitsluiting van ‘vreemden’ in onze genen geprogrammeerd is (4) (en nee, excuses niet aanvaard wat mij betreft).

U bouwt een land vol hekken en bewakingscamera’s. U bouwt een land vol vertrapte arme mensen ttegen wie de rijken, uw ‘vrindjes’ en kiezers, zich beveiligen in hun en uw villawijken. U deporteert wie u kwijt wil, u straft dubbel wie het al moeilijk heeft, en beloont uw rijke supporters met belastingvoordeel. En over wat de R.K. Kerk boven alles tot criminele organisatie helpt maken, zwijgt u discreet, zelfs in uw afscheidsbrief. En u spreekt over naastenliefde. Als schaamte voor u nog tot uw repertoire behoort, dan is het daarvoor nu het moment. Ik reken wat dat betreft ergens nergens op, en zal u bejegenen als de vijand van de medemenselijkheid bejegenen die u blijkens uw opstelling overduidelijk wilt zijn.

Zonder enige hoogachting,

Peter Storm

Noten:
1 Klaas Dijkhoff, “Monseigneur VVD.nl, 17 september 2018, https://www.vvd.nl/nieuws/klaas-dijkhoff-monseigneur/

2 Tobias den Hartog & Jan Hoedeman, “VVD: criminaliteit in probleemwijken dubbel zo hard aanpakken AD, 19 september 2018, https://www.ad.nl/politiek/vvd-criminaliteit-in-probleemwijken-dubbel-zo...

3 “Reacties op uitzetten Lili en Hodith (gesloten)”, nu.nl, 7 september 2018, https://www.nu.nl/binnenland/5452631/reacties-uitzetten-lili-en-howick-g...

4 “Minister Blok: mensen uit culturen leven niet vreedzaam samen”, NOS, 18 juli 2018, https://nos.nl/artikel/2242079-minister-blok-mensen-uit-verschillende-cu...


Wie hebben er het meeste last

Wie hebben er het meeste last van de criminaliteit ? De arme buurten. Goed hang en sluit werk bestand tegen inbraak goede sloten op de deuren zijn al een probleem. De sociale verhuurder bezuinigd weigert daar geld aan uit te geven. Onveilige flats aanpassen door plaatsen afsluitbare deuren bijv. word te duur gevonden door sociale verhuurders. Daar ligt dus al een makkelijke oplossing. Waar het werkelijk om gaat is dat de sociale verhuurder de gemeente politie en justitie zich doof houden voor feedback en oplossingen aangedragen door de bewoners van de "probleem buurten ". Het is altijd ZONDER de bewoners er word alleen maar OVER ons gepraat nooit met ons.
Volgens mij zijn er in de arme buurten tegengestelde belangen dat maakt het nog moeilijker. Een deel van de bewoners is idd betrokken bij criminaliteit. Niet zelden de gezinnen de kinderen en jong volwassenen daar van.
Een constant gebrek aan geld in die gezinnen is daar geen excuus om tot criminaliteit te vervallen vind ik.
Het gaat niet alleen om criminaliteit maar ook om de aanblik van een buurt dat eeuwige zwerfvuil bijv. Waarom word er niet geveegd door buurtbewoners als de gemeente faalt ? De mentaliteit deugd niet in de buurten.
Nou ja " wij liggen niet wakker van wat papiertjes op straat "... De plantsoentjes het groen ligt er slecht bij
tsja " wij hebben wel wat anders aan ons hoofd " ... Ik accepteer dat niet meer ik woon er zelf. Jullie normen deugen niet beste mede bewoners de lat moet hoger. Horen zien en zwijgen is er de norm jullie zien hoe agressief hoe ongeremd kinderen en jongeren zich gedragen vuile lage pesterijen jullie kijken de andere kant op of nog erger moedigen het aan. De spreekwoordelijke domheid en achterlijkheid het zijn feiten . Nou ben ik te negatief ?
Is dit een spekje voor een Rechts bekje ? Keihard zelfonderzoek dat is nodig meer dan nodig en het gebeurd niet in de arme buurten. O.k. dan eigenrichting het gebeurd nu ook al gericht tegen de " zwakste schakel "alleenstaanden ouderen bijv. die de functie vervullen die vroeger de " heks " had. Politie afwezig. Eigenrichting teen ontspoorde jongeren dan ? Ze door de knieen schieten als ze jatten van hun buren ? Afschuwelijke en toch is er iedere keer weer nieuwe aanwas ondanks die keiharde aanpak. Wonen met gelijkgestemden is volgens mij de enige oplossing. Maar daar is de sociale verhuurder nog nauwelijks aan toe senioren woningen jongeren woningen gezinswoningen woningen voor lich. beperkten. Maar wonen op basis van normen en waarden ? Nauwelijks . In Amsterdam zijn wel woonvormen voor homoseksuelen maar dat is zeer uitzonderlijk. Of een Links ex kraakpand . Het is taboe in het Nederland van nu wonen op basis van normen en waarden. Het taboe moet er af.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels.
Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech