De noodzaak van kritiek op de islam

Hier kun je discussieren over De noodzaak van kritiek op de islam.
Maar het taboe op de godsdienstkritiek is juist de oorzaak van het gevaar van vele godsdiensten. Het gaat ten koste van andersdenkenden, en leidt tot een paranoïde maatschappij vol spanningen en gewelddadige conflicten, precies wat we door de vrijemeningsuiting hopen te voorkomen.

De escalaties als gevolg van de Deense cartoons maken dit goed duidelijk. Daarom is het de hoogste tijd erop te wijzen hoe belangrijk het is de islam in vrijheid te kunnen bekritiseren.

Godsdienst en vrijemeningsuiting

Iedereen moet met kritiek kunnen omgaan. We kunnen onze pluriforme samenleving alleen leefbaar houden als we ons niet te snel gekwetst te voelen en niet onmiddellijk om wraak en recht te roepen.
Voor godsdiensten willen we geen aparte maatstaven aanleggen. Satire mag zich over elke menselijke uiting strekken, over individuele uitspraken, maatschappelijke structuren, ideologieën of godsdiensten gelijk. Er is geen enkele reden godsdiensten uit te sluiten van een kritische of satirische benadering.

Godsdienst is zelfs bij uitstek de menselijke uiting die het nodig maakt de vrijheid van meningsuiting te beschermen! Want terwijl de seculiere samenleving ruimte probeert te geven aan een pluraliteit van opvattingen en individuele vrijheid, verzetten de godsdiensten zich krampachtig tegen de aantasting van hun verheven positie, die het onvermijdelijke gevolg is van de vrijheid van het individu.

Godsdienst is een menselijke expressie zoals alle andere ideeën en wetten dat zijn. Seculiere theoretici komen er eerlijk voor uit dat hun filosofieën mensenwerk zijn, en stellen ze open voor kritiek en discussie. Het is onacceptabel dat iemand beweert dat zijn uiting van een god komt, en daarmee verheven is boven kritiek, op straffe van de dood. Dat zou een ongelijke strijd zijn, waar de onschendbare godsdiensten altijd als de perfectste uit tevoorschijn komen.

Noodzaak van kritiek op godsdiensten

Het vrije woord maakt verandering mogelijk: verandering van zienswijze, van fundamenten, van wetten, van samenlevingsvormen etc. Veranderingen hoeven niet per se verbeteringen te zijn. Maar ze maken het wel mogelijk onze opvattingen aan te passen aan nieuwe gebruiken, zodat ze ons niet tot last worden. Zo wordt escalatie van frustraties voorkomen.
Dat betekent helaas dat de veilige waarden waar we aan gehecht zijn op de lange duur niet meer bestaan, of zijn geherwaardeerd. Maar daarmee is dan de behoefte van dat moment vervuld.

De blasfemiewetten van de islam maken dit onmogelijk. Vanwege de onvrijheid bleef de islam eeuwenlang letterlijk intact, maar tegen welke prijs? De cultuur blijft in de tang van de dictatoriale, sektarische, discriminerende omgeving waar hij uit voort is gekomen. Hoe moslims ook proberen de waarden te herwaarderen, voortdurend staan er orthodoxen op die teruggrijpen op de intolerante wortels, waardoor alle pogingen om de teksten symbolisch en vrijer te interpreteren gedoemd zijn te mislukken.

Noodzakelijke voorwaarden voor modernisering

De islam kan niet van binnenuit worden gemoderniseerd. Het zou slechts onder twee belangrijke voorwaarden mogelijk zijn, waaraan men niet lijkt te willen voldoen. De essentiële voorwaarden voor modernisering zijn dat kritiek op de islam onvoorwaardelijk wordt toegestaan, en dat het is toegestaan de islam openlijk te verlaten als men er zich niet in thuis voelt. Dat zou natuurlijk leiden tot een enorme verandering van het wezen van de islam, en waarschijnlijk tot een even grote leegloop als van de christelijke kerk, maar dat is een bijkomstigheid die moet worden geaccepteerd.
Wil men hier niet aan voldoen, dan zullen de gematigden en niet-moslims altijd blijven lijden onder fundamentalisten die vasthouden aan een tekst die 1400 jaar geleden is geformuleerd om met geweld een sektarische eenheid te bewaren en af te zonderen van niet-islamitische ideeën.

Het belang van kritiek

Het is belangrijk maatschappelijke knelpunten vrij te kunnen bespreken, omdat sociale problemen anders blijven voortwoekeren, en de conditie van de hele maatschappij aantasten. Dat is precies wat er in de islamitische cultuur gaande is. Een voorbeeld: de inferieure positie van vrouwen, hun seksuele onderdrukking en hun enige toegestane functie als moeder, wat leidt tot onhanteerbare kindertallen, zijn belangrijke oorzaken van de kennisachterstand en armoede in de hele islamitische wereld, en misschien ook van agressieve woedeuitbarstingen, die duiden op het onvermogen met kritiek om te gaan, iets wat in een ongefrustreerde omgeving moet worden aangeleerd.
Regelmatig proberen moslimvrouwen deze zaken aan de kaak te stellen, maar keer op keer onsteekt de massa in woede, en de vrouwen worden wegens godslastering monddood gemaakt of vermoord. Dat maakt verandering van binnenuit wel heel moeilijk.

Het is een misverstand te denken dat alleen satire tot collectieve woede leidt. Salmon Rushdie riep een fatwa over zich af toen hij het gegeven van de duivelsverzen op een vrije manier in zijn roman uitwerkte. De Bengaalse Taslima Nasrin werd veroordeeld omdat ze vanuit haar beroep als gynaecologe de verschrikkingen die vrouwen in Bangladesh ondergaan in de openbaarheid bracht, en omdat ze opriep voor deze mishandelde en onderdrukte vrouwen op te komen. De mullahs in Bangladesh azen bovendien op haar dood. De Pakistaan Younous Shaik werd ter dood veroordeeld omdat hij ervan werd beticht gezegd te hebben dat het huwelijk van Mohammed en zijn eerste vrouw niet islamitisch was, omdat er in die periode nog geen openbaringen waren geweest. De Egyptenaar Abu Zaid werd tot 'afvallige' verklaard omdat hij vond dat het niet per se nodig is de koran als het letterlijke woord van god te beschouwen; hij woont tegenwoordig in Nederland, om aan de Egyptische wraak te ontkomen. In Egypte worden regelmatig mensen vermoord vanwege hun kritiek.

De vooruitgang in de islamitische wereld wordt al eeuwen door deze collectieve waanzin tegengehouden. Ook tegenwoordig worden vele journalisten en wetenschappers veroordeeld of vermoord. Met de moord op Theo van Gogh heeft deze primaire waanzin ook in Nederland zijn intrede gedaan. Maar Van Gogh is niet de eerste Nederlander die is vermoord omwille van het behoud van de islam. Het moet veel meer bekend worden dat ook de stijgende aantallen eremoorden op vrouwen om deze reden worden gepleegd. Vele vrouwen en meisjes zijn al vermoord omdat ze 'verwesterd' zijn, en zich aan het agressieve gezag van hun vaders en broers proberen te onttrekken. Juist dit motief, het 'verwestersen', is cruciaal in de motivering van deze eremoorden. De vermoorde vrouwen zijn in tegenstelling tot de vermoorde journalisten en wetenschappers meestal naamloos, maar het is typerend voor de manier hoe de islam zich al eeuwen handhaaft door het elimineren van critici en afvalligen.

Het gevaar van 'respect' voor de godsdienst

Op dit moment loopt een discussie over 'hoever' men met de vrijemeningsuiting mag gaan, en of men voor godsdiensten meer respect moet hebben omdat de religieuze ziel sneller gekwetst is. Maar in werkelijkheid staat de islam geen enkele negatieve kritiek toe. In de recente geschiedenis bestaan voorbeelden te over van mensen die zijn bedreigd, ter dood gebracht of vermoord omdat ze zich kritisch over bepaalde islamitische principes hebben uitgelaten, zelfs als het ging om moslims die hun godsdienst een warm hart toedragen.

Sommigen menen de islamitische volkswoede te kunnen temperen door de vrijemeningsuiting ter discussie te stellen. Maar het is juist van het grootste belang dat het onderdrukkende karakter van de islam openlijk ter discussie wordt gesteld, om het soort primaire ontladingen dat we nu zien op een andere manier te kanaliseren.

Verbale kritiek is een manier om te voorkomen dat situaties escaleren. Maar in de islam lijkt het gelijk te staan aan geweld en agressie. Wie in een islamitisch land kritiek op de religie uitoefent, wordt ter dood gebracht of vermoord. Maar daar het gezag van de islam zich niet uitstrekt over het westen, ontsteekt men over onze vrije meningen in machteloze woede. Wij kijken verbaasd naar de collectieve uitbarstingen van hysterie, het verbranden van vlaggen en ambassades, en de oproepen tot aanslagen en moorden van willekeurige personen en het kelen van de bewuste cartoonisten. Er wordt openlijk gevraagd om de cartoonisten wegens godslastering ter dood te brengen.
Respect is geen onderwerping

De godsdienst respecteren houdt in dat je toegeeft aan de drang van deze leer alles te willen domineren. Door bij voorbaat elke discussie te vermijden om te voorkomen dat wordt gedreigd met jihad betekent niets meer dan je al gewonnen te geven voor de heilige oorlog is gevoerd. Maar met respectvol zwijgen is het gevaar voor de heilige oorlog nog niet afgewenteld. Want de islam dwingt zijn tegenstander iedere keer een stapje verder terug, totdat de dominantie volledig is. Het respect dat de islam eist is namelijk op geen enkele manier wederkerig. Een voorproefje was hoe moslims aan Nederlandse vrouwen vroegen niet in de nabijheid van een moskee in hun eigen tuin in een bikini te zitten, omdat dat niet getuigt van respect voor de godsdienst. Maar waar is het respect voor ons, die graag in het zonnetje in een bikini willen zitten?

Shoot the messenger

De islam heeft sinds Mohammed stand gehouden door tegenstanders en critici te vermoorden, en uitsluitend lofzangen toe te staan. Dat maakt duidelijk hoe bang de islam is voor het vrije woord. Het is zo makkelijk aan te tonen dat de islam geweld aanmoedigt, het is zo makkelijk te ontzenuwen dat de koran niet van een god komt, het geloof dat een profeet Mohammed de koran van god zelf ontving is zo makkelijk door te prikken, dat er maar één remedie is: iedereen die hierop wijst elimineren, en zoveel mogelijk angst zaaien om kritiek te ontmoedigen.

De cartoons en de kritische analyse van de islam brengen een verborgen angst in de moslimziel aan de oppervlakte: dat hun godsdienst misschien toch niet zo perfect is, dat Mohammed misschien toch geen afgezant van god was. De agressie is een gevolg van de reflex deze angst te onderdrukken.
Natuurlijk kan iedereen die ooit zijn angsten overwonnen heeft vertellen hoe bevrijdend het is om de confrontatie met je psychische kwelgeesten aan te gaan in plaats van ze te onderdrukken. Maar als het over godsdienst gaat, weigeren mensen de psychische mechanismes die ons belemmeren te herkennen, en ze op dezelfde manier tegemoet te treden als elke angststoornis. Godsdienst kon een collectief aanvaard waandenkbeeld worden juist doordat god als almachtig en alwetend boven de mens werd geplaatst, en boven menselijke kritiek werd verheven. Dus brengen moslims hun onderdrukte religieuze angsten tot ontlading door zich tegen de boodschapper te richten.

De enige manier om de mens te kunnen bevrijden van deze door de eigen psyche gevormde onderdrukker en de kwelduivel met open vizier tegemoet te treden, is de godsdienst terug te voeren naar het domein waar hij vandaan komt, namelijk de niet zo perfecte menselijke geest.

Afleidingsmanoeuvres

We kunnen constateren dat moslims de afgelopen jaren hun punt duidelijk hebben gesteld. Maar het vrije woord en de satire zijn voor ons de belangrijkste middelen om conflicten uit te werken en spanning te ontladen. Daarbij gaat het niet om laster of primitieve scheldpartijen. Want het westen te beschuldigen van gebrek aan respect en integriteit door satire aan de kaak te stellen is niets meer dan een afleidingsmanoeuvre. De islam onderdukt en vermoordt massaal mensen die proberen islamitische misstanden op de gespreksagenda te zetten, ook als zij dit op een nette manier doen.

Wie het waagt de perfectie van de islam ter discussie te stellen, is zijn leven niet zeker. Vele islamcritici zijn gedwongen onder pseudoniem te schrijven of onder te duiken. Dat is de kern van dit probleem, niet de woede over een satirisch tekeningetje van een profeet met een kort lontje.

Het is absurd om geen negatieve kijk op een godsdienst te mogen hebben, alleen maar omdat het heilig of taboe is voor bepaalde mensen.

En dat is tevens de kern van godsdienstvrijheid: het recht vrij over een godsdienst te kunnen oordelen, zonder dat derden jou vertellen hoe de godsdienst moet worden vormgegeven. Niet de godsdienst is vrij, elk individu is vrij om van de godsdienst te maken wat hij wil, op dezelfde manier als hij vrij is om van zijn cultuur en maatschappij te maken wat hij wil.

Het gevaar van het verbod op kritiek

Er is geen enkele reden om de godsdiensten met misplaatst respect te benaderen. Integendeel, het is gevaarlijk om god in de taboesfeer te houden, of om hem uit angst te vrijwaren van kritiek. De psychoanalyse geeft voldoende voorbeelden die duidelijk maken dat verdringen niet leidt tot verdwijnen: het is struisvogelpolitiek, en de gevolgen daarvan komen in een andere gedaante onvermijdelijk terug op ons af.

Kritiek en discussie zijn belangrijk om misstanden te kunnen aanpakken, en het is belangrijk om emoties kwijt te kunnen, zodat we niet worden overvallen door primaire ontladingen van frustraties die in ons onderbewustzijn blijven woekeren. Elke menselijke uiting, elk gedrag en elk idee moet kritisch kunnen worden benaderd. Zo ook de goden, ook de profeten, ook de godsdiensten.
Wie is geconditioneerd te denken dat zijn basis perfect is, kan deze niet kritisch benaderen. Is kritiek ook nog verboden, dan is men gedoemd eeuwig te bouwen op hetzelfde zwakke fundament, waarboven de gevolgen in de vorm van frustraties en conflicten zich blijven opstapelen.

Wat we op dit moment waarnemen in islamitische landen is een bonk ontlading van pijn, woede, agressie, opgekropte frustratie. Dat komt niet alleen door een tekeningetje. Het komt omdat niet is toegestaan met verbale middelen de twijfels en frustraties uit te drukken waardoor de mens wordt geplaagd. Wie niet kan lachen om de condition humaine, wie zijn emoties niet in de openbaarheid mag bespreken, wie niet is toegestaan iets aan zijn lot te veranderen, ontlaadt daar waar het wel is gestaan. In de psychoanalyse van Freud heet dat simpel 'verschuiving'. Schiet je in je eigen leven tekort en kun je daar niets aan wijzigen, dan houd je iemand anders verantwoordelijk, en je ontlaadt door een Deense ambassade in de fik te steken. Baas blaft tegen man, man slaat hond.

Misplaatst respect voor het godsdienstig fundament en het onvermogen frustraties te uiten zijn de oorzaken van deze collectieve, hysterische woedeuitbarsting. Iedereen begrijpt dat deze reactie op een tekeningetje buiten proportie is. Opgekropte frustratie en een laag zelfbeeld leiden tot woede, brandstichting, wanhoop, vandalisme en geweld, wraak en moord. Omdat naar binnen gerichte kritiek niet is toegestaan, richt de woede zich naar buiten.

De balans tussen respect en het vrije woord.

Moslims maken vanzelfsprekend gebruik van het recht onze cultuur te mogen bekritiseren. Kritiek op de islamitische cultuur is echter verboden. Genocides worden verzwegen, uitwassen die het gevolg zijn van rigide wetten kunnen niet worden besproken, de moorden en oorlogen van de profeet worden ontkend of goedgepraat, de islamitische wezensleer van de jihad wordt voorgespiegeld als spiritueel streven, zonder uit te leggen hoe spiritueel streven kan leiden tot het verdelen van de oorlogsbuit.

Moslims vragen om 'respect' voor hun godsdienst. Maar iedereen heeft het recht te zeggen wat zijn beeld is van een bepaalde godsdienst. 'Respect' moet geen chantagemiddel zijn om kritiek op de islam tegen te gaan.
Moslims zouden door de cartoons zijn gekwetst, ze worden allemaal over één kam geschoren, er wordt gesuggereerd dat alle moslims terroristen zijn. Maar dat is helemaal niet wat de cartoons uitdrukken. Moslims ervaren het misschien zo, omdat ze zich volledig met hun godsdienst identificeren. Maar deze cartoons drukken juist uit dat kritiek op de islam taboe is, en dat het islamitische geweld dat we voortdurend waarnemen, en dat zich richt tegen iedereen die zich niet aan de islam wil conformeren, in de islam besloten ligt. De cartoons drukken de angst uit om de islam te bekritiseren vanwege de agressie van moslims. Ironisch genoeg gaan de cartoons precies over de massahysterie die er het gevolg van is.

Mensen moet je beoordelen naar hun gedrag, niet naar hun godsdienst. Je moet aardig zijn tegen mensen, je inleven in hun gevoelens, en proberen niet kwetsend of beledigend te zijn.
Maar een godsdienst is gewoon een stelsel van regels, een filosofie of een maatschappij-ideologie volgens welke mensen proberen te leven. Daar moeten we geen bijzonder respect voor hebben. We moeten die regels en ideeën ter discussie stellen, net zoals dat gebeurt met alle regels en ideeën. Van het kleinste kind tot aan het koningshuis, in de privésfeer en in het openbaar, van krantenartikelen tot doorwrochte filosofische werken, van wetsboeken tot geachte ideologische uitgangspunten, van communisme tot neoliberalisme en kapitalisme, van atheïsten tot zeloten: alles en iedereen kan aan kritiek worden onderworpen. Er is geen denken aan dat kritiek, al dan niet in de vorm van satire, kan worden gewroken of beantwoord met agressie en moord.

Ik wil mensen niet kwetsen, maar ik wil wel de vrijheid om ideeën en voorschriften te kunnen bespreken.

Excuus

Ook het maken van excuus lijkt weinig zinvol te zijn. Het excuus te worden uitgelegd als erkenning dat het westen zich op een ongeoorloofde manier heeft opgesteld tegenover de islam. Dat kan niet worden goedgemaakt door een slap excuus, er is genoegdoening nodig. En vooral moet duidelijk zijn dat dezelfde fout nooit meer mag worden gemaakt.
Dat is natuurlijk niet de bedoeling van een excuus: men wil niet kwetsen, maar niemand wil de vrijheid van meningsuiting opschorten.
Het is dan ook typerend dat volgens vele moslims excuus niet genoeg is; er wordt zelfs gevraagd de cartoonisten net als Van Gogh ter dood te brengen. Het gaat hier om eer, wraak en genoegdoening voor een vernederde islam.

Tegengestelde werelden

De moord op Van Gogh wordt goedgepraat of zelfs terecht genoemd. Een simpel tekeningetje wordt gezien als aanval op de islam en als rechtvaardiging om in collectieve woede uit te barsten, en op te roepen tot nog meer moorden en jihad. Men eist excuus en genoegdoening vanwege een cartoon, maar moord en brandstichting krijgen collectieve bijval. Dit is een onoverbrugbare tegenstelling tussen twee totaal verschillende werelden.

Het is nu eenmaal een gegeven: hier kennen we geen blasfemie. Moord en brandstichting zijn misdrijven, maar satire en vrijemeningsuiting behoren tot de verworvenheden van onze cultuur. Godsdiensten mogen historisch en psychoanalytisch worden ontleed en ontmaskerd, zelfs als dit leidt tot het uiteenvallen van het geloof.

Bijzonder respect voor de godsdienst bestaat hier niet. God wordt op dezelfde manier benaderd als elke andere filosofie, stroming, ideologie of persoonlijke mening, de koningin of de minister-president of ieder ander individu etc. Op geen enkele manier bestaan er voor goden uitzonderingsposities.
Frustratie wordt afgereageerd door een cartoontje of een satirische tekst, of door discussie, analyse, opiniestukken of wat dan ook in deze orde. We mogen hier alleen maar vreedzaam demonstreren, geen ruiten ingooien of vlaggen verbranden, niet oproepen tot haat of geweld. Voor ons is het onbegrijpelijk dat het vrije woord in de islam een halsmisdaad kan zijn.

Moord en intimidatie ook in Nederland

In Nederland en Europa zijn al vele moorden gepleegd, door moslims op hun critici. Toch heeft dit niet tot brandstichtingen en tegenmoorden geleid. Eremoorden op vrouwen die naar de westerse cultuur neigen, Van Gogh, een vrouw die haar ergernis over agressieve Marokkanen uitspreekt in een supermarkt, vele mensen die zich bemoeiden met agressie op straat, huizen van buurtbewoners die zich ergeren aan agressie van moslimjongeren worden in brand gestoken terwijl ze liggen te slapen. Anderen worden net zolang geterroriseerd tot ze uit hun wijk wegvluchten, er circuleren dodenlijsten en fatwa's en er wordt opgeroepen tot jihad en aanslagen. Moslims demonstreren tegen Nederland met organisaties als Genoeg is genoeg en Stop de hetze, en klagen steen en been over hun achterstandspositie, die ze voortdurend wijten ons vermeende racisme.
Maar er breken geen hetzes uit tegen moslims. Als er al eens een moskee in brand wordt gestoken vanwege de moord op Van Gogh, dan gebeurt dit anoniem, want het is strafbaar. Het is ondenkbaar dat een woedende massa zich stort op moslims en moskeeën. Maar de ontlading is er wel, in de vorm van een tekening van een profeet die aan de basis ligt van de islamitische agressie.

Twee maten

Mensen demonstreren massaal tegen het imperialisme van de VS, en voelen zich veilig dit te doen, maar waarom demonstreert er niemand tegen het imperialisme van de islam? Moslims nemen massaal deel aan de vrije kritiek tegen Amerika, tegen het westen, tegen de Nederlandse cultuur, maar ze eisen respect voor hun godsdienst: wie daarover iets zegt, wordt beschuldigd van islamofobie, racisme, xenofobie.

Moslims vallen onze cultuur op ontelbare niveaus aan. Het gebeurt met kritiek, door laster en intimidatie, door geweld en jihad. Onze samenleving wordt ontwricht door een massale instroom van moslims via importhuwelijken, en binnenkort door een onvermijdelijke geboorte-explosie. Vervolgens wordt onze cultuur ondermijnd door ons te dwingen normen en waarden te accepteren die op geen enkele manier passen bij onze manier van leven.
Door zich te beroepen op onze eigen mensenrechten zoals vrijheid van godsdienst en het discriminatieverbod proberen moslims ons te dwingen hun discriminatie en apartheid te accepteren. 'Integratie moet van twee kanten komen', zeggen ze, en eisen dat wij onze mensenrechten opschorten voor hun discriminerende waarden. Het enige wat wij hier tegenover kunnen stellen, is ons recht op vrije kritiek. Maar wie hiervan gebruik maakt, wordt beticht van racisme of 'islamofobie'. Het is voor ons een patstelling, en voor moslims een win-win-situatie.

Hoogste tijd voor kritiek

Naar aanleiding van de uitbarstingen vanwege een tekeningetje heb ik besloten de handschoen op te nemen. Ik ga een aantal kritische stukken schrijven over de islam. Ik sta voor gelijke rechten van man en vrouw, voor seksuele vrijheid, voor vrijheid van meningsuiting, voor gelijke behandeling. Ik ben tegen discriminatie, tegen schelden, tegen geweld. Ik heb me altijd verzet tegen discriminatie van minderheden. Ik accepteer deze zaken hier ook niet van de islam. Daarom ga ik de islam behandelen zoals iedereen wordt behandeld die de rechten van anderen inperkt. Het gaat mijn verstand te boven dat vele moslims klagen dat ze door Nederland worden gediscrimineerd - wat pertinent onwaar is - maar tegelijk het recht opeisen door hun eigen godsdienst te mogen worden gediscrimineerd.
In de planning staan artikelen over het islamitische huwelijk, de oorsprong van de koran en het tirannieke gedrag van de profeet Mohammed.

Els Geuzebroek


artikel Els.

De artikelen van Essed en de reacties daarop gaven aan dat er nu daadwerkelijk een discussie gestart moest worden inzake de vrijheid van meningsuiting,godsdienst enz enz.

Ik ben blij dat Els met dit artikel hier een start mee maakt.
Ik hoop dan ook op een sterk inhoudelijk beargumenteerde discussie die iets positiefs op gaat leveren zonder elkaar bij voorbaat voor vuil uit te gaan maken.
Het podium "Indymedia" is de laatste tijd onderhevig geweest aan zware kritiek rondom het plaatsen van de artikelen van Astrid Essed.
Gezien de achterban van dit podium moeten wij in staat worden geacht om dit op verantwoorde wijze te kunnen doen.

Wat is dit nu voor

Wat is dit nu voor a-historische onzin. Zie dit bijvoorbeeld:

'Het is belangrijk maatschappelijke knelpunten vrij te kunnen bespreken, omdat sociale problemen anders blijven voortwoekeren, en de conditie van de hele maatschappij aantasten. Dat is precies wat er in de islamitische cultuur gaande is. Een voorbeeld: de inferieure positie van vrouwen, hun seksuele onderdrukking en hun enige toegestane functie als moeder, wat leidt tot onhanteerbare kindertallen, zijn belangrijke oorzaken van de kennisachterstand en armoede in de hele islamitische wereld, en misschien ook van agressieve woedeuitbarstingen, die duiden op het onvermogen met kritiek om te gaan, iets wat in een ongefrustreerde omgeving moet worden aangeleerd.'

Het is niet alsof dit ooit niet ook zo in Europa is geweest en daar zijn we toch uitgekomen. En niet omdat de overheid ons recht op het vrije woord garandeerde. Ook leuk natuurlijk om nou te doen alsof in de westerse wereld de vrouw niet meer een inferieure positie heeft. Nog steeds voor de zelfde functie verdient een vrouw significant minder dan een man. Dat brengt me min of meer op het volgende:

'Moslims vallen onze cultuur op ontelbare niveaus aan. Het gebeurt met kritiek, door laster en intimidatie, door geweld en jihad. Onze samenleving wordt ontwricht door een massale instroom van moslims via importhuwelijken, en binnenkort door een onvermijdelijke geboorte-explosie. Vervolgens wordt onze cultuur ondermijnd door ons te dwingen normen en waarden te accepteren die op geen enkele manier passen bij onze manier van leven.
Door zich te beroepen op onze eigen mensenrechten zoals vrijheid van godsdienst en het discriminatieverbod proberen moslims ons te dwingen hun discriminatie en apartheid te accepteren. 'Integratie moet van twee kanten komen', zeggen ze, en eisen dat wij onze mensenrechten opschorten voor hun discriminerende waarden. Het enige wat wij hier tegenover kunnen stellen, is ons recht op vrije kritiek. Maar wie hiervan gebruik maakt, wordt beticht van racisme of 'islamofobie'. Het is voor ons een patstelling, en voor moslims een win-win-situatie.'

In dit citaat gaat het om 'onze cultuur' die wordt aangevallen door 'de moslims'. Beide zijn nogal problematische identificaties. Ten eerst zou ik de nu heersende maatschappelijke orde in Nederland etc. zeker niet de mijne willen noemen, en ik mag hopen anderen die maatschappelijke verandering nastreven ook niet, al helemaal niet als je jezelf anarchist noemt. Ook zou ik het dus niet onze cultuur willen noemen want het systeem zoals het nu werkt moet kapot. Is leuk dat je kan zeggen wat je wilt maar nog steeds kun je niet doen wat je wilt. Je wordt gedwongen te werken of je hand op te houden voor een uitkering en daarmee heb je meer gelijk met 'de moslims' dan met de grootgebruikers van het vrije woord wat vrijwel altijd politici of rijke mensen zijn. Dan kom je in de media. Deze tegenstelling tussen rijk en arm daar gaat het om. Religie leidt hier slechts van af. Ook is het maar een sprookje dat gebruikt wordt de macht in de handen van de machtigen te houden. Dit geldt net zo goed voor andere religies.

Hierom haat ik dit soort stukken, opeens is de westerse cultuur met z'n mensenrechten zo beschaafd dat deze verdedigd moet worden tegen 'de moslims', die worden neergezet als een stel barbaren die er maar op losneuken (met onze vrouwen zelfs!) en zoveel kinderen krijgt dat 'wij' in gevaar komen (alsof een gemiddeld geboortecijfer niet vrijwel totaal door een sociaal-economische positie bepaalt wordt). Dit soort bangmakerij hebben we niks aan. Niet dat er niet allerlei verschrikkelijks gebeurt in de wereld, en een deel daarvan wordt zelfs veroorzaakt door moslims, maar ik vind het altijd zo raar om dat dat zo voorop te zetten.

Religie wordt altijd gebruikt om de heersende orde te legitimeren, dan is het vreemd een bepaalde religie eruit te pikken om te bekritiseren alsof deze uniek zou zijn in zijn onderdrukkingskracht.

geboorte-explosie

Het is een feit dat het geboortecijfer bij moslims in Nederland sterk afneemt.

onzin ?

Nergens word gesuggereerd dat wij superier aan de moslims zijn !
Ook niet dat het systeem waar we in zitten zaligmakend is.
Wij hier aan de linkerzijde gaan niet voor niets continue de straat op om dit aan de kaak te stellen.

De feiten momenteel zijn dat de reli-facsisten de islam alszijnde een oorlogsreligie hanteren en daardoor een gevaar vormt voor de vrijheden die we nog wel bezitten.
Een vrijheid die die niet alleen door godsdienstwaanzinnigen word bedreigt maar ook door multinationals en financiele machten.
En tegen beiden is verzet gerechtvaardigd.

De extreme islam heeft dan ook zijn langste tijd gehad.
De protesten "wereldwijd" tegen deze waanzinnigen worden groter en groter.
Overal waar dit tuig zich vestigt vervalt in chaos en armoedde.
Misdaden in naam van "Allah"

Deze godsdienstcriminelen zullen wanneer zij zich zo blijven manifesteren er op niet al te lange termijn de oorzaak van zijn dat men name hier in Europa de ook gematigde moslims hun leven niet meer zeker zullen zijn.
De vraag vanuit de samenleving aan moslims om zelf in te zetten is nihil.
De enkeling die wel iets durft te benoemen kan gelijk bewaking aan gaan vragen.

We kunnen dan ook niet langer stil blijven zitten en deze rotzooi over ons heen laten komen.
Daarbij dient de overheid het voortouw te nemen waarbij ze geleerd moeten hebben uit een verleden waarin Christenen met een zelfde voortvarendheid het leven van de burgers onmogelijk maakte.
Daarbij denk ik dan ook dat mensen met dit soort extreme opvattingen keihard de wacht aangezegd moeten worden.
De Belgische overheid hebben de leden van Sharia4 duidelijk aangegeven te gaan stoppen met hun activiteiten of per direct Europa te gaan verlaten waarbij er binnenkort op Europees niveau nieuwe regels gehanteerd gaan worden.

En die regels zijn niet grijs maar Zwart/Wit.
We proberen er met zijn allen iets moois van te maken.
Met behoud van eigen cultuur.
Binnen de regels die we met elkaar afspreken.
Zoniet,oprotten en nooit meer een stap binnen Europa zetten.

En de multinationals en banken ?
Hier hebben we het over een internationaal gezelschap die door deze krisis meer dan ooit op hun tellen moet gaan passen.
Namen en rugnummers zijn bekend en worden bijgehouden door een groep mensen die ontzichtbaar is voor al diegenen die te moeten menen aan hun verfoeilijke en misdadige praktijken mee te moeten werken.
Ook hun tijd is om, en lang hebben ze niet meer om de gemaakte fouten zsm te herstellen.

Er is een revolutie gaande waarin geen plaats meer is voor extremen.
Een revolutie waarin we moeten gaan nadenken hoe we de relatie mens/natuur moeten gaan herstellen, waarin we de diversiteit van produkten en diensten in de diverse landen weer op het podium gaan zetten waar ze hoort.

We kunnen gezien de urgentie niet te veel tijd meer verliezen aan het grote gelul over wiens god de beste is enz enz.
Speel die wedstrijd maar bij jezelf, thuis.

Mijn/Onze wedstrijd is een andere.
Ik wil met mijn vrienden en vriendinnen in Berlijn een biertje kunnen drinken en feesten
Ik wil met mijn vrienden en vriendinnen in Turkije een waterpijp kunnen roken en lol maken.
Ik wil me met al mijn vrienden en vriendinnen niet uit elkaar laten spelen door politiek,godsdienst,geld of wat dan ook.
Daar vind ik ze te belangrijk voor.
Daar wil ik dan wel voor sterven.

SOL.C

Als de EU al regels gaat

Als de EU al regels gaat opstellen dan hoeven wij toch niet meer de straat op? Of zie ik dat nu verkeerd? Een moord is tot op zekere hoogte te voorkomen, maar als dat niet lukt hebben we gelukkig de straf nog. Zie Mohammed B. die in de cel zit. Het systeem werkt gewoon. Of de hofstad groep die stond gewoon al in de kijker van AIVD. Gelukkig kunnen we gewoon op de staat vertrouwen om ons te beschermen tegen de moslims. Zo wordt onze eigen cultuur beschermd, en afwijkingen daarvan afgestraft. Deze regels zijn dus ook niet grijs maar gewoon keihard goed. Schijnbaar, in de visie van SOL.C

'Daarbij dient de overheid het voortouw te nemen waarbij ze geleerd moeten hebben uit een verleden waarin Christenen met een zelfde voortvarendheid het leven van de burgers onmogelijk maakte.' Dus schijnbaar gebeurt dit al. En dit alles nog wel 'Binnen de regels die we met elkaar afspreken'. Doet me denken aan die keer in een rechttszaak dat de rechter er eens flink over uitwijdde dat je wel naar de politie moet luisteren want zo hebben we het toch met z'n allen afgesproken. De politie zorgt toch ook voor jouw veiligheid, die onder andere bedreigt wordt door verderfelijke criminelen en de moslims met hun oorlogsreligie. We hebben een democratie dat is toch een manier van dingen met z'n allen afspreken, die wet regelt hoe de politie werkt. Dan is het niet meer dan logisch dat je naar ze luistert. Gelukkig dat 'onze cultuur' en ons eigendom op dezelfde manier beschermd wordt.

Maar wat multinationals en banken deden was toch grotendeels niet tegen de wet? Maar gelukkig hoeven we niet alles met z'n allen aan te pakken en te bespreken. Er staat een geheimzinnige groep klaar om deze mensen op hun nummer te zetten, voor het maken van 'fouten'. Niet omdat ze toevallig aan de top staan van een systeem dat iedereen uitbuit maar omdat ze binnen dit systeem 'fouten' hebben gemaakt. En als je denkt dat de oplossing niet is een paar mensen aan de top op hun nummer zetten maar dat het hele systeem op de schop moet kunnen we hier dan schijnbaar weer geen afspraken met z'n allen over maken. Of wat als je werkt en je vindt je loon te laag maar toevallig valt je werkgever niet onder de definitie van een multinational, kun je dan deze geheimzinnig groep oproepen de CEO van je bedrijf op z'n nummer te zetten?

Stel al die topmensen zijn weg en dat is het enige wat er gebeurt. Leeft er iemand in de illusie dat er dan iets in de wereld veranderd? Er komen gewoon nieuwe poppetjes op hun plek, die rustig op hetzelfde spoor doorgaan.

Maar wel fijn dat de doelen van deze wedstrijd even op een rijtje gezet worden:
'Ik wil met mijn vrienden en vriendinnen in Berlijn een biertje kunnen drinken en feesten
Ik wil met mijn vrienden en vriendinnen in Turkije een waterpijp kunnen roken en lol maken.
Ik wil me met al mijn vrienden en vriendinnen niet uit elkaar laten spelen door politiek,godsdienst,geld of wat dan ook.'

Al deze dingen kunnen gewoon nu. Of gaat het erom dat hier toch wel redelijk wat geld voor nodig is? Of dat iedereen z'n agenda's zo vol heeft dat het er qua planning niet van komt? Als dat de redenen zijn kun je hier niet de moslims de schuld van geven.

Zelf heb ik zowel in Berlijn als in Turkije lol gehad, geen moslim die mij ook maar een strobreed in de weg heeft gelegd, zelfs niet toen ik alcohol dronk. Snap dus ook niet helemaal hoe dit nou te maken heeft met moslims.

het laatste doel, je niet uit elkaar willen laten spelen, is logisch maar soms houdt een vriendshap op door meningsverschillen. Ook als er nooit een islam was geweest zou dit zo zijn.

Of bedoel je dat iedereen in potentie je vrienden en vriendinnen zijn en dat we nu allemaal verdeelt zijn door allerlei factoren? Da's niet te ontkennen, maar denk niet dat de EU of het voortouw dat door de overheid genomen wordt hier een oplossing vor gaat bieden.

Daar heb je echt even op

Daar heb je echt even op zitten wachten.
Ik vind in tegenstelling tot wat jij nu loopt te roepen het verhaal wel kloppen.
Dat dit niet altijd voldoet aan de wensen van iedereen weten we wel ondertussen.
Daarbij heb je het over beschermen tegen de moslims waar Sol.C het heeft over de uitwassen binnen de islam (Foutje).
Ook word er niet gepraat over het beschermen van onze cultuur,maar over het waken over de diversiteit van produkten en diensten in alle culturen (weer een foutje).

En ja, de politie beschermt ons en waak over onze eigendommen.
Heb je daar problemen mee,dan moet je maar eens een plek opzoeken waar dit niet het geval is.
Dan kijken we over een week wel of je het nog zo naar je zin heb.
Dat er binnen het justitie apparaat nog het nodige mis is (opleiding/geld, mag duidelijk zijn) maar hier moeten we het toch mee doen.
Wat zou er met de krakers gebeuren wanneer de politie afwezig bleef ?
Zie je de knokploegen al voor de deur staan om met een ijzeren staaf je schedel te splijten !
Gelukkig heeft de politie zich te houden aan regels waarbij het nog altijd mensen blijven die tegen een minimumloon soms de doden van straat moeten schrapen.
Ik ben zelf tijdens een demo ook weleens flink kort geslagen,maar dat valt allemaal binnen het spelletje wat we soms spelen.

En al die lui die verantwoordelijk zijn voor deze crisis.
Iedereen weet toch dat er binnen de groep van Wikileaks die zich nog steeds flink uitbreid digitale bestanden rondzweven waarin alle details omschreven staan.
Ik lees nergens dat Sol % Co deze gasten wil wegvagen.
Volgens mij is de vraag of de multi"s en de banken met grote snelheid binnenshuis betere regelgeving moeten maken enz.
En ja, ook ik heb de grootste lol in Turkije gehad waar nu 300 v.n. hoge militairen in de cel zijn gepleurd die oa verantwoordelijk waren voor het beschermen
van de burgers tegen de extreme islam die daar steeds meer binnendringt.

Nee vriend, ik heb Sol al een keer meegemaakt.
Die laat zich niet weglullen dor jou of een paar ouwe gefrustreerde wijven.
Kan je vergeten, is een echte.
Al heel lang.

En wanneer de regels die onze overheid of de EU sociaal/maatschappelijk verkeerd vallen,of ons de strot door willen duwen gaan we de straat op.

Sol ? Je bedoelt de muurkrant

Sol ?
Je bedoelt de muurkrant groep "60-70.
die is toch dood of zo.
In Zuid Afrika is hij verdwenen toen

"Daarbij heb je het over

"Daarbij heb je het over beschermen tegen de moslims waar Sol.C het heeft over de uitwassen binnen de islam (Foutje).
Ook word er niet gepraat over het beschermen van onze cultuur,maar over het waken over de diversiteit van produkten en diensten in alle culturen (weer een foutje)."

Uit het stukje:

"We proberen er met zijn allen iets moois van te maken.
Met behoud van eigen cultuur."

Uitwassen van de Islam zie ik niet staan eventueel zou je er uit kunnen afleiden dat het om de extreme vorm van de Islam gaat. Maar dat sluit niet helemaal aan bij het stuk waar het mee begon waar het steeds over islam of moslims gaat en niet gedifferentieerd wordt. Ik vind het allemaal totaal twijfelachtig.

stigmatisering

Wat in het -overigens uitstekende artikel- nog te weinig over het voetlicht komt is het feit dat in Nederland Islamcritici bovenproportioneel worden gestigmatiseerd. Zo is de Provo (want dat is hij) Wilders door de NOS altijd keihard aangepakt, en door selectieve berichtgeving zwartgemaakt. Zijn beruchte kopvoddentax-uitspraak bijvoorbeeld was een (provocerende) reactie op de extra belasting die in Moslimlanden door Christenen moet worden betaald. Dat werd echter systematisch uit de TV-fragmenten weggelaten. De vraag is natuurlijk: Waarom doet de NOS zoiets. Het antwoord is: Ze lopen aan de leiband van de regering, en die heeft er alle belang bij de multinationals te vriend te houden. En die multinationals zijn weer met handen en voeten aan de oliesjeiks gebonden. Voila, ik hoop dat het begint te dagen.

nos

Ik weet ook nog wel een paar voorbeelden van tendentieuze en selectieve berichtgeving door de NOS:

het NOS Journaal, dat de Pro Deutschland-beweging afschildert als neo-nazi's. Oké foutje, achteraf.
Het NOS Journaal dat slechts bericht in Amiens over 'rellen met jongeren' als het in werkelijkheid moslimjongeren betreft.
Het NOS Journaal dat het bij moslimterrorisme alleen maar heeft over 'gewapende mannen.'
Het NOS Journaal dat bleef zwijgen over de onrust in Duitsland over het geweld van salafisten.
Het NOS Journaal dat zonder enige terughouding de zegingen van het ESM tot ons bracht.
Het NOS Journaal dat Sarkozy neerzette als de schuldige achter moslimterrorisme in Frankrijk.

Dit NOS Journaal is volgens de eigen directeur dus "absoluut neutraal."

Dan kom ik toch weer even

Dan kom ik toch weer even terug op het artikel van Sol.c die niets anders vraagt dan om internationale samenwerking om dit onrecht te bestrijden.
Niets mis mee.

oliesjeiks

De tententieuze en leugenachtige berichtgeving over Syrie (in de westerse media) is eveneens te herleiden tot een schaamteloze knieval voor de oliesjeiks, die niets liever willen dan de seculiere Assad ten val te brengen. Aanvankelijk twijfelde ik nog aan deze samenhang, maar sinds de weerzinwekkende presidentskandidaat MitRomney heeft aangekondigd de “rebellen” te zullen steunen, twijfel ik niet meer.

deze discussie is alleen

deze discussie is alleen zinvol als je snapt dat de huidige wereldcrisis religieus van aard is en niet economisch. Claimen dat godsdienst alleen een hobby is voor in de avonturen, werkt dus averechts. Verder is godslastering niet een belediging van de gelovigen maar van god. Dat is wel een verschil. En als je onderschei maakt tussen godsdienst en geloof dan kom je met anarchisme ook in raar vaarwater terecht omdat het ook wetticistisch is.

Paulus heeft deze discussie al 2000 jaar geleden gevoerd en eigenlijk Jezus zelf ook. Dus beweren dat de bijbel een achterhaald boek is en dat anarchisme progressief is, is wederom de boel omkeren. Het betreft hier een theologische discussie en niet een discussie over vrijheid van meningsuiting. De nadruk zou moeten worden gelegd op het verschil tussen wetticisme en genade. Nogmaals, dan floept anarchisme er ook uit. In alle domeinen zijn vaste waarheden, bij religie ook.

recessie

Deze krisis is in mijn ogen keihard nodig om de boel wereldwijd weer eens te resetten.
Tijdens een dergelijke krisis word er weer eens goed ganalyseerd waar de fouten zitten.
De mooiste oplossing is dat het herstel van deze misstanden op een relaxte manier worden opgelost waarbij we niet zitten te wachten op een rem
veroorzaakt door godsdienstwaanzinnigen.
Een keiharde exit van deze waanzin is dan ook nodig om weer een stap verder te komen waarbij ik mag hopen dat de inzet naar bewegingen zoals het voormalige Sharia4 fors uitgebreid zal worden.
Het geloof wat voor velen zou moeten leidden tot een factor waarin ze spirituele rust zouden moeten kunnen vinden verword op deze manier tot een vorm van
religieuze kanker die hele gemeenschappen en samenlevingen verwoest.

resetten, religieus kanker,

resetten, religieus kanker, wat een grote woorden en dan ook nog op een relaxte manier oplossen.

Je spreekt jezelf tegen als je de woorden geloof en religie in 1 adem noemt. Hier ligt nu juist de kern van het probleem. Al die zogenaamde intellectuele kritische anarchisten snappen het maar niet. Het gaat helemaal niet om Sharia4Belgium of Sharia4Noordpool of Sharia4NovaZembla. Het gaat om de strijd tussen wetticisme en genade. Dan valt anarchisme ook buiten de boot.

als je Sharia4Belgium met

als je Sharia4Belgium met dezelfde "tools" gaat bekijken als anarchisme, vallen beiden door de mand, misschien anarchisme nog wel harder dan Sharia4Belgium. Als je recht op vrijheid van godsdienst gelijktrekt met andere rechten en iedereen mag geloven wat iederen wil, dan mag iedereen ook in andere domeinen menen en geloven wat iedereen wil. Dan is de hemel al snel niet meer blauw en het gras niet meer groen. Dan is 1 + 1 niet meer 2. Hetb gebruik van geweld of intimidatie door Sharia lijkt me geen handig criterium.

resetten

Wat is resetten? Terug naar het stenen tijdperk? Terug naar de Middeleeuwen? Terug naar de jaren 50? Dat laatste lijkt me wel iets, daar teken ik voor, nog geen problemen met je weet wel.

er staat zoveel bullshit in

er staat zoveel bullshit in dit artikel dat het teveel tyd kost daar allemaal op in te gaan, maar vooral het generaliseren en op één hoop gooien onder de noemer islam/islamitisch maakt dat geuzenbroek zo islamfobisch als pest is..

Heb je het wel goed gelezen

Heb je het wel goed gelezen of probeer je weer de popie jopie uit te hangen door iedereen die een discussie over de "radicale" islam wil uit loopt te maken voor islamofoob :)
Ben je doof en blind en dom tegelijk.
Zijn er geen problemen doordat deze Salafisten op een gewiekste en smerige manier onze levens proberen te ondermijnen ?
Moeten we dan allemaal onze mond houden ?
Wanneer je werkelijk zo te doen heb met de moslims moet je vlgs mij blij zijn dat er een keer een discussie over gestart gaat worden.
Zet je labiele tunnelvisie opzij en probeer eens op de juiste manier hieraan deel te nemen.

Zal ik het verhaal even zo neerzetten dat zelfs jij het kan begrijpen !

Vele anderen met mij hebben een probleem met gasten die onder het mom van de "zuivere islam " op een gewelddadige manier iedereen tot hun geloof wil bekeren.
Daarbij hebben ze tot nu toe de meeste slachtoffers gemaakt onder de moslims zelf (ja,je leest het goed).
Daar kan je ook de jonge moslim onder rekenen, die na jaren van hard studeren geen baan krijgt omdat labiele geesten zoals bij Sharia4 angst en geweld prediken.
Daarbij deinsen ze niet terug voor moord (zie Mohammed B) om hun doelen te bereiken.
Vele Europeanen ,waaronder dus ook vele moslims begint dit steeds meer de strot uit te hangen waarbij zij niet langer stil willen blijven zitten.
De discussie,het debat dient dan ook spoedig te beginnen wil dit niet verschrikkelijk uit de hand gaan lopen waarbij de huidige recessie dit nog eens zal verergen.
Ben je een islamofoob wanneer je hierom vraagt ?

Hou eens op met je domme gelul en laat er eens een discussie starten waarop we verder kunnen bouwen.

het hele artikel gaat er nu

het hele artikel gaat er nu juist om dat als je kritiek levert op de islam,je meteen uitgemaakt wordt voor islamofoob of iets in die richting...
fijn dat het bij jouw ook doorgedrongen is...

verder een prima artikel,kijk al uit naar het vervolg.

tsja, dit artikel is

tsja, dit artikel is islamofobisch.. kan er niet meer van maken.. kritiek op islam is prima - zelf vind ik de islam, net als de 2 andere abrahamitische woestynreligies, een achterlyke dwaalleer - maar het islamofobisch geschreeuw van geuzebroek laat een irrationele angsthaas zien die vanalles door elkaar haalt en domweg niet weet waar ze over kakelt..

gekkie

staat zoveel onzin in dat het weinig zin heeft om te reageren.

ik ben tegen kerk en staat en

ik ben tegen kerk en staat en anarchisme

Waar je op tegen ben is

Waar je op tegen ben is ondertussen duidelijk maar daar schieten we dus weinig mee op.
De vraag was vlgs mij meer :Kan je iets positiefs toevoegen om een eind te maken aan bewegingen die er een dergelijke tunnelvisie op nahouden.
Niets meer en niets minder.

jawel, een theologische visie

jawel, een theologische visie en geen anarchistische of politieke. De wereldcrisis is religieus van aard en niet economisch. Laat de moslims maar eens uitzoeken of hun Isa echt wel Jezus is of Esau. Arabische christenen noemen Jezus ook niet Isa.

Over tunnelvisie gesproken± door alleen naar geweled intimidatie of vrouwenonderdrukking te kijken, zie je het probleem van de islam te nauw. Als je naar wetticiosme kijkt, valt ook anarchisme buiten boord.

voor een echte oplossing van

voor een echte oplossing van het islam probleem dat overigens een probleem van God is en niet ons probleem, verwijs ik naar het boek van Joel Richardson, The Islamic Anti Christ. Waarschijnlijk niet op voorraad bij de Rode Rat in Utrecht.

Je kunt dit soort zaken niet los zien van de Mahdi verwachting. Zo ook de chaos in het Midden Oosten heeft hier alles mee te maken.

ongenuanceerd

Wat een onvoorstelbaar ongenuanceerd stuk, werkelijk ongelooflijk. Het komt bovendien uit 2006, dus als dit een voorspelling van de toekomst was kan ik enkel zeggen dat Els er flink naast heeft gezeten. Voor zover er al een ontwrichting van onze samenleving gaande is komt dat toch eerder door onze eigen hebzucht dan door een "tsunami van islamisering" zoals die hier voorgesteld wordt.

dat zie je verkeerd. De

dat zie je verkeerd. De ontwrichting van de samenleving heeft niet alleen te maken met geld. De islam is de geestelijke ontwrichting van de samenleving.

Ik geloof zelf in de maagd

Ik geloof zelf in de maagd Isabella.

Deze natuurgodin vind dat haar gelovigen minimaal 3x per dag sex moeten hebben onder invloed van drank en drugs tijdens heftige live muziek.
Ik probeer daarbij een goed gelovige te zijn waarbij ik tijdens het bidden naar het Zuiden kijkt waar warme stranden lokken enz.
Probeer mijn godin niet te beledigen of te ontkennen want dan kijk ik je de hele dag niet meer aan en mag je niet meedelen in de drank enzo.

Geen kerk of moskee nodig daar elke ruimte waar je met open armen ontvangen word automatisch "het Huis van Isabella" is.
Tijd om een boekkie te schrijven met allerlei regeltjes heeft ze niet gehad omdat ze te druk was met het vinden van een kerel die haar een flinke veeg wilde
geven.
Het woord maagd kan je daarbij nu verwijderen.

Geen angst meer of heftig beven,Isabella doe de mens weer leven.

Citeer: Deze natuurgodin vind

Citeer: Deze natuurgodin vind dat haar gelovigen minimaal 3x per dag sex moeten hebben onder invloed van drank en drugs tijdens heftige live muziek.

geloof onder voorwaarden kennen we inmiddels. Religie heet dat. Een variant is anarchisme, (als je dit doet, dan dat.)

Klopt, waarbij ik me wel kan

Klopt, waarbij ik me wel kan vinden in de voorwaarden.
Dat noemen ze dan weer keuzes maken :)

nee dat heet wetticisme.

nee dat heet wetticisme.

de engelen van de Euftraat

de engelen van de Euftraat zullen afrekenen met de islam, Openbaring 9:16. mensen kunnen dit niet.

Ik denk dat we ons geen

Ik denk dat we ons geen zorgen hoeven te maken daar de moslimbroeders in Egypte momenteel al genoeg te stellen hebben met de burgers daar.
Ze hadden vrij snel door dat het smerig en leugenachtig tuig is.

Zal best wel streng

Zal best wel streng gelovige,maar ik ga ervoor.
Ik mag die Isabella wel.
Geen oorlogen,lekker neuken en bier.
Ik kan het in geen ander geloof vinden.
Ook niet in zo'n halve zachte kerk rondhangen maar in een vette crushkelder of zoiets.
Heerlijk man.
Leve Isabella.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech