Plaats een aanvulling

6 oktober: actiedag tegen gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist

Nieuws, gepost door: AAGU op 27/09/2015 09:01:53

Waar: Kamp Zeist / gemeentehuis Zeist, Richelleweg 13, Soesterberg, Netherlands
Wanneer: 06/10/2015 - 11:50

English below: October 6: day of action against family prison for refugees at Kamp Zeist

Recentelijk heeft de gemeente Zeist de bouwvergunning afgegeven voor de bouw van de gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist. Het bouwbedrijf De Vries en Verburg haalde de opdracht deze zomer al binnen.

Sloop Kamp Zeist

Op dinsdag 6 oktober gaan we 's middags demonstreren bij Kamp Zeist, eerst tegen de bedrijven die er aan het werk zijn en daarna als steun aan de gevangenen achter de muur. Aansluitend gaan we 's avonds bij het gemeentehuis van Zeist demonsteren omdat de gemeente de gezinsgevangenis op de agenda heeft staan tijdens de raadsvergadering.

Join the facebook event / Download flyer!

Demonstratie bij Kamp Zeist: Verzamelen om half 4 op het veldje net na het viaduct over de A28.

We willen bij Kamp Zeist eerst naar de hoofdingang gaan, waar bedrijven die aan het werk zijn binnen de muren van Kamp Zeist (er wordt ook gewerkt aan uitbreiding/vernieuwing bestaande gebouwen van het detentiecentrum), en dat is niet alleen De Vries en Verburg, aan het einde van de werkdag de poort uitrijden. We willen hen duidelijk maken dat ze vuile handen maken door mee te werken aan bouwen voor de opsluiting en deportatie van vluchtelingen, gezinnen met kinderen in het bijzonder.
Daarna lopen we om naar de achterkant van Kamp Zeist, naar de muur. Daar houden we een solidariteitsdemonstratie met de opgesloten vluchtelingen, om hen te laten weten dat er heel veel mensen buiten die muren zijn die hun vrijheid opeisen, want vrijheid is pas vrijheid als iedereen vrij is. Niet vluchtelingen zijn het probleem, maar de wereldwijde uitbuiting van de derde wereld, met armoede, oorlog en milieurampen tot gevolg, die kapitalisme heet.
Bij Kamp Zeist gaan op het terrein van het voormalig militair luchtvaartmuseum binnenkort 750 vluchtelingen in noodopvang komen. Het is uitermate wrang dat waar de Neederlandse staat enerzijds vluchtelingen opvangt en hiermee goede sier wil maken, deze aan de andere kant van het hek dat dit terrein van Kamp Zeist scheidt, juist vluchtelingen opsluit om hen naar hun ellende terug te sturen! Wat onderscheidt de ene vluchteling van de andere, behalve dat zij afhankelijk zijn van de IND om hen status te verlenen en de ene wel geloofd wordt en de ander niet? Wat geeft de staat het recht te bepalen wie er een 'echte' vluchteling is?

Demonstratie bij gemeentehuis Zeist: Start om 19 uur voor het gemeentehuis.

Om 19 uur begint de gemeenteraad met de Ronde Tafel. Aansluitend is er om 21 uur gemeenteraadsvergadering. Tijdens de gemeenteraadsvergadering zal de verleende bouwvergunning aan de orde komen, doordat er brieven waarin mensen bezwaar hebben gemaakt tegen de bouw van de gezinsgevangenis als binnengekomen stuk op de agenda staan 'ter afhandeling B&W'.
In een besluitenlijst daterend 27 augustus zegt de gemeente over het afgeven van de bouwvergunning voor de gezinsgevangenis overigens hetvolgende:
"Het Rijksvastgoedbedrijf wil een deel van het detentiecentrum Zeist aan de Richelleweg (Kamp van Zeist) in gebruik nemen voor een Gesloten Gezinsvoorziening. Hier zullen asielzoekers in gezinsverband worden vastgehouden in een situatie, die zo veel mogelijk lijkt op 'een gewone woonomgeving'. Aan uw college wordt de vergunning gevraagd voor het oprichten van een multifunctioneel gebouw en de woningen hiervoor. Gelet op de maatschappelijke aandacht voor de wijze waarop Nederland omgaat met asielzoekers wordt deze aanvraag aangemerkt als een politiek gevoelige aanvraag, zodat de aanvraag niet in mandaat kan worden afgedaan. Wettelijk is bepaald, dat nu de aanvraag aan alle gestelde voorwaarden voldoet, de vergunning moet worden verleend."
Dit is natuurlijk vragen om protest, zelfs verzet, tegen deze bureaucratische beslissing, gespeend van elke principiele afweging. Denkt de gemeente soms, net als de bouwende bedrijven, dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de opsluiting van vluchtelingen, omdat het 'wettelijk' is bepaald dat de aanvraag aan 'gestelde voorwaarden' voldoet?

Planning van de actiedag:

15:30 uur: Kamp Zeist, aan het einde van de Kampweg, net over het viaduct over de A28. Demonstreren voor de poort en daarna achter bij de muur. Neem spullen mee om lawaai te maken zodat de gevangenen ons in hun cellen kunnen horen. Afsluiting demonstratie bij Kamp Zeist rond 18 uur.
18:00 - 19:00 naar gemeentehuis gaan, met eigen vervoer of samen met een OV buslijn. Neem zelf wat te eten en drinken mee voor onderweg.
19:00 uur gemeentehuis Zeist. Picketline/demonstratie voor het stadhuis. We vragen mensen die brieven hebben geschreven naar de gemeente om deze tijdens de demonstratie te komen voorlezen. Heb je ook iets te zeggen, dan is daar ruimte en tijd voor. Neem spandoeken en borden mee en materiaal om herrie mee te maken. De gemeente Zeist zal tenminste niet in stilte een gezinsgevangenis op Kamp Zeist kunnen laten bouwen!
Je kunt de hele dag meedoen of als je alleen 's middags of alleen 's avonds kan alleen daarheen gaan.

Adressen:

Kamp Zeist: Richelleweg 13 3769 AZ Soesterberg
Gemeentehuis Zeist: Het Rond 1, 3701 HS Zeist

Hoe kom je er (buslijnen)>:

- naar Kamp Zeist:
* vanaf Utrecht CS: lijn 52 richting Amersfoort, vertrek 14:41 uur, aankomst 15:16 uur op halte Kampweg (en dan Kampweg uitlopen
en viaduct over snelweg over)
* vanaf Amersfoort: lijn 52 richting Utrecht, vertrek 15:08 uur, aankomst 15:21 uur op halte Kampweg.
* Vanaf Driebergen-Zeist: lijn 56 richting Amersfoort, vertrek 14:43 uur, aankomst 15:01 uur op halte 't Zwaantje in
Soesterberg.
* Vanaf Soest Zuid: lijn 71 richting Soesterberg 't Zwaantje, vertrek 15:01 uur, aankomst 15:14 uur op halte 't Zwaantje in
Soesterberg.
- naar het gemeentehuis:
* Vanaf Utrecht CS: lijn 50 richting Wageningen, vertrek 18.23 uur, aankomst 18.27 uur op halte Het Rond/Lageweg
* Vanaf Amersfoort: lijn 56 richting Wijk bij Duurstede, vertrek 18.12 uur, aankomst 18.39 uur op halte Hogeweg.
* Vanaf Driebergen-Zeist: lijn 56 richting Amersfoort, vertrek 18.43 uur, aankomst 18.49 uur op halte Hogeweg; of lijn 51
richting Utrecht, vertrek 18.48 uur, aankomst 18.55 uur op bushalte Het Rond/1e Dorpsstraat

Arrestantengroep en advocaten:

Voor deze actie staat een arrestantengroep en advocaat paraat, voor het geval dat mensen worden opgepakt.
Arrestantengroep tel.nr: informatie volgt nog, komt in aanvulling hieronder
Advocaat(en): informatie volgt nog, komt in aanvulling hieronder

Organiseer jezelf!

Kijk of je in je eigen woonplaats mensen kunt vinden die ook gaan en reis eventueel met auto's of bussen samen. Zorg voor eten en drinken gedurende deze dag. Heb je vragen of juist een idee voor een bijdrage aan deze dag, mail ons: info@aagu.nl.

October 6: day of action against family prison for refugees at Kamp Zeist

Recently, the Municipality of Zeist has granted the building permit for the construction of the family prison for refugees at Kamp Zeist. Construction company De Vries en Verburg has gotten the job this summer.
On Tuesday October 6 we are going to demonstrate at Kamp Zeist in the afternoon, first against the companies that are working there and then to support the prisoners behind the wall. After that we go to City Hall in the evening to demonstrate because the Town Council has the family prison on the agenda during their meeting.

Demonstration at Kamp Zeist: Get together at 3.30 PM on the field just after the overpass over the A28.

At KampZeist, we first want to go to the main entrance, where companies that are working inside the wall of Kamp Zeist (there is also work being done to renew/expand the existing detention center), and this is not only De Vries en Verburg, are leaving the gate at the end of the working day. We want to make clear to them that they are making their hands dirty by cooperating in construction-work for the incarceration and deportation of refugees, in particular families with children.
After that we walk to the other side of Kamp Zeist, to the wall. There we will hold a solidarity demonstration for the refugees locked up inside, to let them know that there are a lot of people outside demanding their freedom, because freedom is not freedom unless everyone is free.
Not refugees are the problem, but the world-wide exploitation of the third world with poverty, war and environmental disasters as a result, that is called capitalism.
Shortly, next to Kamp Zeist, on the terrain of the former military aviation museum, 750 refugees will come in an emergency shelter. It is extremely ironic that the Dutch state gives shelter to refugees to make a good impression and locks up refugees on the other side of the fence in Kamp Zeist in order to send them back to their misery! What distinguishes one refugee from the other, except for that they are depending on the IND to give them status and that the one is being believed and the other not? What gives the state the right to determine who is a 'real' refugee?

Demonstration / picket-line at Town Hall Zeist: start at 7 PM in front of the Town Hall.

At 7 PM the Town Council starts with the Round Table. After that at 9 PM the meeting of the Town Council itself will start.
During the meeting of the Town Council the permit for the construction will be an issue, because letters of people who objected to the building permit are on the agenda as incoming mail to be dealt with by Mayor and Aldermen.

In a decision list dating August 27 the Municipality says the following about granting the building permit for the family prison:
"The State Real Estate Company wants to use part of the Zeist detention center at the Richelleweg (Kamp Zeist) for a Closed Family Provision. Here, asylum seekers are detained as a family in a situation that resembles as much as possible on "a normal environment." Your council is being asked to grant permit for the construction of a multifunctional building and the apartments mentioned above. Given the public interest in how the Netherlands deals with asylum seekers, this application shall be considered a politically sensitive application so that the application can not be dealt with by mandate. By law, as the application meets all the requirements, the license should be granted."
Naturally, this is asking for protest, even resistance, against this bureaucratic decision, devoid of any principled consideration. Does the Town Council think, just like the building companies, that they are not responsible for locking up refugees, because 'by law' it is determined that the application meets 'all requirements'?

Planning of the day of action:

3:30 PM: Kamp Zeist, at the end of the Kampweg, just past the overpass across the A28.Demonstration in front of the gate and after that at the wall. Bring materials to make noise so the prisoners can hear us in their cells. End of demonstration at Kamp Zeist around 6 PM.
6 PM - 7 PM: To Town Hall, with your own transport or together by public transport (bus). Bring some food and drink for on the way.
7 PM: Town Hall Zeist. Picket-line/demonstration in front of Town Hall. We ask people who wrote letters to the Town Council ot read them during the demonstration. Do you also have something to say, then there is time and place for it. Bring banners and boards and material to make noise. The Municipality of Zeist shall at least not be able to have the family prison at Kamp Zeist built in silence!
You can join us all day, or if you can only take part in the afternoon or in the evening, you can join only that part.

Addresses:

Kamp Zeist: Richelleweg 13 3769 AZ Soesterberg
Town Hall Zeist: Het Rond 1, 3701 HS Zeist

How to get there (buses):
- to Kamp Zeist:
* from Utrecht CS: bus 52 to Amersfoort, departure 2:41 PM, arrivalt 3:16 OM at bus-stop Kampweg (then walk further on Kampweg and cross the overpass over the highway)
* from Amersfoort: bus 52 to Utrecht, departure 3:08 PM, arrival 3:21 PM at bus-stop Kampweg.
* from Driebergen-Zeist: bus 56 to Amersfoort, departure 2:43 PM, arrival 3:01 PM at bus-stop 't Zwaantje in Soesterberg.
* from Soest Zuid: bus 71 to Soesterberg 't Zwaantje, departure 3:01 PM, arrival 3:14 PM at bus-stop 't Zwaantje in
Soesterberg.
- to the Town Hall:
* from Utrecht CS: bus 50 to Wageningen, departure 6.23 PM, arrival 6.27 PM at bus-stop Het Rond/Lageweg
* from Amersfoort: bus 56 to Wijk bij Duurstede, daparture 6:12 PM, arrival 6:39 PM at bus-stop Hogeweg.
>* from Driebergen-Zeist: bus 56 to Amersfoort, departure 6:43 PM, arrival 6:49 PM at bus-stop Hogeweg; or bus 51 to Utrecht, departure 6:48 PM, arrival; 6:55 PM at busstop Het Rond/1e Dorpsstraat

Legal team and lawyers:

For this action there will be a legal team and a lawyer standing by, just in case people get arrested.
Legal team tel.nr: information will follow, will be added in 'aanvulling' (replenishment)
Lawyers: information will follow, will be added in 'aanvulling' (replenishment)

Organize yourself!

Check to see if in your home town there are more people going and if possible travel together by cars of bus. Bring food and drink for during this day. If you have any questions or if you have ideas for a contribution to this day, mail us: info@aagu.nl.


Lees voor het invullen de spelregels. Aanvullingen zijn alleen bedoeld voor het geven van bijkomende informatie bij het artikel waaronder ze gepost worden en uitdrukkelijk niet voor persoonlijke commentaren, bedenkingen of aanzetten tot discussie.

Klik hier voor meer uitleg over de mogelijke HTML-tags en formattering.

Voeg mediabestanden toe:

CAPTCHA
Deze vraag wordt gebruikt om te testen indien u een menselijke bezoeker bent teneinde spam-inzendingen te vermijden.
Beeld-CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech