Plaats een aanvulling

Anarchism, Past To Future #2 - Lecture by Peter Storm

Aankondiging, gepost door: Autonomen Rotterdam op 16/10/2016 10:02:15

Wanneer: 10/11/2016 - 19:00

Anarchism, Past To Future

[NEDERLANDSE TEKST HIERONDER]
////////////////////////////////////////////////////////////////////////

After the great fun we had at the Waiting Room Festival and CrimethInc in Rotterdam night, we now bring you activist, musician and writer Peter Storm and his ever-evolving lecture series on anarchism. The latest installment is the English language 5-part series: ‘Anarchism, from past to future’. The lectures are 1 hour long, so there will be plenty time to raise questions and discussion points afterwards. Questions and discussion points can also be posed in Dutch by participants. This lecture series will be hosted by the Poortgebouw. Each edition there will be fresh food cooked for benefit causes.

CALENDAR:
Thursday 27th October – Part 1: Core concepts of anarchism
Thursday 10th November – Part 2: Anticipations and inspirations
Saturday 26th November – Parts 3 and 4: Anarchist tradition
Thursday 8th December – Part 5: Anarchism towards the future

PART 2 – 10th NOVEMBER
DOORS: 19:00
FOOD: 19:00
LECTURE: 20:00

ANARCHISM, FROM PAST TO FUTURE

What is this thing called 'anarchism'? What does it say? How has it evolved? In this series of lectures, Peter Storm will try to take us on a historical journey through anarchism, the formation of its ideas and practices, the development of a movement and a tradition. Past and present of anarchist currents of thought will be explored, always with a view on the future - because anarchism is not just a tradition, it is a tool for liberation as well.

1 Core concepts of anarchism

In this lecture, we will explore the basic concepts of anarchist thought. Starting with the anarchist rejection of authority and hierarchy, we will see alternative ways of doing things and organizing matters: free association, federation, mutual aid. And we will encounter the various ways in which anarchists think we can move from the repressive present towards a free future: the diverse tactics and strategies used by various anarchist movements, and the basic principles these tend to have in common: a stress on direct action and on prefiguring the desired future.

2 Anticipations and inspirations

Wherever oppression rules and people suffer, the dream of freedom and the fight for liberation tend to raise their heads. Way back in ancient history, we find poets, philosophers and fighters expressing thoughts that anticipate what later would be called anarchism. Way back in ancient history also, we see practices of communal living without imposed government, that anarchists can point towards as examples that can inspire us. In this lecture, we will meet some of both the thinkers of anarchism-before-Anarchism, and those practices of anarchy-before-Anarchy.

3 Anarchist tradition: strengths and ambitions

When capitalism arose and states became ever stronger, an anarchist movement arose in opposition towards these forms of authoritarianism. In the nineteenth and twentieth century, this current took specific forms many people recognize as 'anarchism', with thinkers like Mikhail Bakunin and Emma Goldman, and with practical examples in the Paris Commune, the Russian and Spanish revolutions. In this lectures, we will concentrate on the strengths of this classical anarchist tradition. What does it have to say to us today?

4 Anarchist tradition: limitations and failures

Between the First and the Second World War, the anarchist tradition encountered high points – and then collapsed. Part of the collapse had to do with weaknesses within that tradition itself. Not all hierarchies, patriarchy, white supremacy and colonialism among them, were rejected and fought by anarchists, or at the very least not as consistently and determinedly as would have been necessary. Beyond that, the position of the anarchist movement as the left wing of the workers' movement, became openly problematic. In this lecture, we will explore some of these weaknesses, and efforts to begin overcome them.

5 Anarchism towards the future

In this lecture, we will see how forms of anarchism revived. Some of them showed continuity, some of them signified a break with the anarchist tradition. We will explore some of the forms that anarchism took from 1940 up to the present. We will encounter important forms of anarchism, like anarcha-feminism, insurrectionalism, post-left anarchism, and primitivist anarchism, as well as concepts like intersectionality and privilege theory that, while not specifically anarchists, are relevant for anarchism. And we will ask: is anarchism prepared for the challenges of the future? If not, what is holding it back? And what can we do about all that?

Peter Storm takes action, makes music and writes. He blogs on http://ravotr.nl/

//

NEDERLANDS:

Na het Waiting Room Festival en CrimethInc in Rotterdam brengen we jullie nu activist, muzikant en schrijver Peter Storm en zijn lezingenreeks over het anarchisme. Hij heeft al verschillende lezingenreeksen gegeven en blijft zijn lezingen voortdurend ontwikkelen. De laatste versie is de engelstalige 5-delige reeks: ‘Anarchisme, van verleden naar toekomst’. De lezingen zijn 1 uur lang, dus er is genoeg ruimte voor vragen en discussie achteraf. Vragen en discussiebijdragen kunnen ook in het nederlands. De lezingenreeks zal worden gehouden in het Poortgebouw. Elke editie zal er vers eten worden gekookt voor benefiet.

AGENDA:
Donderdag 27 oktober – Deel 1: Anarchisme: kerngedachten
Donderdag 10 november – Deel 2: Anticipaties en inspiraties
Zaterdag 26 november – Deel 3 en 4: Anarchistische traditie
Donderdag 8 december – Deel 5: Anarchisme op weg naar de toekomst

DEEL 2 – 10 NOVEMBER
DEUREN OPEN: 19:00
ETEN: 19:00
LEZING: 20:00

ANARCHISME, VAN VERLEDEN NAAR TOEKOMST

'Anarchisme' , wat is dat voor iets? Wat heeft het te zeggen? Hoe heeft het zich ontwikkeld? In deze serie lezingen zal Peter Storm proberen om ons op een historische reis te nemen door het anarchisme, de vorming van haar ideeën en praktijken, de ontwikkeling van een beweging en een traditie. Verleden en heden van de anarchistische gedachtenstroming zullen verkend worden, altijd met een blik op de toekomst – want het anarchisme is niet alleen een traditie, het is tevens een instrument voor bevrijding.

1 Anarchisme: kerngedachten

In deze lezing zullen we de fundamentele concepten van de an anarchistische denkwereld verkennen. We beginnen bij de anarchistische verwerping van autoriteit en hiërarchie, we zullen alternatieve manieren om dingen te doen en zaken te organiseren tegenkomen: vrije associatie, federatie, wederkerige hulp. En we zullen de verschillende manieren ontmoeten waarmee anarchisten denken te kunnen bewegen van het repressieve heden naar de vrije toekomst: de diverse tactieken en strategieën die door verscheidene anarchistische bewegingen gebruikt worden, en de kernprincipes die deze doorgaans gemeen hebben: een nadruk op directe actie en het prefigureren van de verlangde toekomst.

2 Anticipaties en inspiraties

Waar onderdrukking heerst en mensen lijden, daar duiken de droom van vrijheid en de strijd voor bevrijding doorgaans op. Lang geleden in de oude geschiedenis vinden we dichters, filosofen en vechters die gedachten tot uitdrukking brengen die vooruitgrijpen op wat we later anarchisme zouden noemen. Lang geleden in de oude geschiedenis zagen we ook praktijken van gemeenschapsleven zonder opgelegde regering, waar anarchisten naar kunnen wijzen als voorbeelden die ons kunnen inspireren. In deze lezing zullen we sommige van zowel die denkers van anarchisme-voor-het-Anarchisme en die praktijken van anarchie-voor-de-Anarchie ontmoeten.

3 Anarchistische traditie: kracht en ambities

Toen het kapitalisme opkwam en staten alsmaar sterker werden, ontstond er een anarchistische beweging in verzet tegen deze vormen van autoritarisme. In de negentiende en twintigste eeuw nam deze stroming specifieke vormen aan die veel mensen herkennen als 'het anarchisme', met denkers als Mikhail Bakoenin en Emma Goldman, en met praktische voorbeelden in de Parijse Commune, de Russische en de Spaanse revoluties. In deze lezing zullen we ons vooral richten op de kracht van dit klassieke anarchisme. Wat heeft dat ons vandaag de dag te zeggen?

4 Anarchistische traditie: beperkingen en mislukkingen

Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog bereikte de traditie hoogtepunten – en stortte ze ineen. Dat had deels te maken met zwakheden in de traditie zelf. Niet alle hiërarchieën – patriarchaat, witte overheersing, kolonialisme onder andere – werden afgewezen en bestreden door anarchisten, of minstens niet zo consistent en vastbesloten als nodig was. Bovendien werd de positie van de anarchistische beweging als linkervleugel van de arbeidersbeweging steeds nadrukkelijker een probleem. In deze lezing zullen we deze zwakheden verkennen, en pogingen bekijken om die te overwinnen.

5 Anarchisme op weg naar de toekomst

In deze lezing gaan we zien hoe vormen van anarchisme herleefden. Sommige daarvan vertoonden continuïteit, sommigen betekenden een breuk met de anarchistische traditie. We zullen een aantal van de vormen die het anarchisme vanaf 1940 aannam verkennen, waaronder anarcha-feminisme, insurrectionalisme, post-left-anarchisme en primitivisme. Tevens verkennen we concepten als intersectionaliteit en privilege theorie, die alhoewel niet speciaal anarchistisch, wel relevant voor het anarchisme zijn. En we zullen ons afvragen: is het anarchisme vorbereid op de uitdagingen van de toekomst? Zo niet, waar ligt dat aan? En wat kunnen we daar zelf allemaal aan doen?

Peter Storm voert actie, maakt muziek en schrijft. Hij blogt op http://ravotr.nl/

////////////////////////////////


Lees voor het invullen de spelregels. Aanvullingen zijn alleen bedoeld voor het geven van bijkomende informatie bij het artikel waaronder ze gepost worden en uitdrukkelijk niet voor persoonlijke commentaren, bedenkingen of aanzetten tot discussie.

Klik hier voor meer uitleg over de mogelijke HTML-tags en formattering.

Voeg mediabestanden toe:

CAPTCHA
Deze vraag wordt gebruikt om te testen indien u een menselijke bezoeker bent teneinde spam-inzendingen te vermijden.
Beeld-CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech