Plaats een aanvulling

Ivicke Sales Seizure / Beslag op Ivicke wegens verdachte transacties

Nieuws, gepost door: nn op 09/06/2020 06:11:12

Wanneer: 09/06/2020 - 10:46

https://huizeivicke.noblogs.org/post/2020/06/07/420/

Beslag op Ivicke wegens verdachte transacties: Een eerste stap op weg naar onteigening?
Een artikel van de bewoners

Ivicke Sales Seizure: First Step To Expropriation?
An article written by the inhabitants

[English below]

De gemeente Wassenaar stapt naar de rechter om de recente verkoop van het gekraakte Huize Ivicke door eigenaar Ronnie van de Putte aan twee van zijn eigen, pas opgerichte bedrijven te annuleren.

Van de Putte heeft van de gemeente Wassenaar een last onder bestuursdwang opgelegd gekregen om vóór 20 juli restauratiewerkzaamheden aan Ivicke te verrichten. Als hij dat niet doet is de gemeente van plan het heft in eigen handen te nemen en hem vervolgens de rekening te sturen.

Het probleem is dat die rekening nog wel eens op zou kunnen lopen. En Van de Putte staat niet bepaald bekend om het afbetalen van zijn schulden.

De restauratiekosten van Ivicke worden geschat rond de 500.000 euro, maar dit kan (en zal waarschijnlijk) oplopen zodra de werkzaamheden beginnen. Al helemaal gezien er nog geen volledige inventarisatie is gedaan van de uit te voeren werkzaamheden.

Kees Wassenaar, wethouder voor ruimtelijke ordening, heeft gezegd dat het geschil over Ivicke de gemeente al honderdduizenden euros gekost heeft. Een woordvoerder van de gemeente wilde geen precieze cijfers noemen, maar alleen de juridische kosten liggen al rond de 40.000 euro.

Naar aanleiding van deze snel oplopende kosten heeft Wassenaar de provincie Zuid-Holland om hulp gevraagd. Het provinciebestuur heeft daarop een maximum van vijf ton toegezegd uit de fondsen voor monumentenrestauratie van 2020. Wij zijn tegen dit misbruik van overheidsgeld voor een project dat niet voldoet aan de voorwaarden uit het eigen monumentenrestauratiebeleid van Zuid-Holland. Er is namelijk geen enkele garantie dat dit geld weer binnengehaald kan worden, en geen bescherming tegen een nieuwe cyclus van verwaarlozing en verval.

In plaats daarvan vinden wij dat strengere dwangmaatregelen tegen Ronnie van de Putte gebruikt zouden moeten worden, om Ivicke te onteigenen zodat de noodzakelijke werkzaamheden naar behoren uitgevoerd kunnen worden, en belangrijker nog, zodat het gebouw en terrein in gebruik kunnen blijven en een openbare functie kunnen vervullen.

Met de meest recente stap van de gemeente om Van de Putte’s verhandelingen van Ivicke te annuleren, lijkt het erop dat ze het er eindelijk mee eens zijn dat hij niet te vertrouwen is. En hoewel een woordvoerder een aantal maanden geleden beweerde dat het “onwaarschijnlijk” was dat de gemeente de restauratiekosten van Ivicke niet op Van de Putte zou kunnen verhalen, lijkt het erop dat ze nu toch toegeven dat dit een zeer reëel gevaar is.

Hoewel wij niet voorwenden dat we alle juridische implicaties van het Paulianabeslag dat de gemeente Wassenaar wil opleggen snappen, als het een stap is in de richting van het onteigenen van het gebouw dan steunen wij dat, en we staan open voor dialoog met iedereen die dit streven deelt.

Zo’n maatregel is niet extreem of bij wet verboden. In haar antwoord op vragen van Sandra Beckermann van de SP zegt Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dat het onteigening, ook van rijksmonumenten, een mogelijkheid is “ter uitvoering van … een plan van werkzaamheden voor het opheffen van ernstig achterstallig onderhoud in het belang van de volkshuisvesting.”

Het grootste obstakel is politieke wilskracht, niet een gebrek aan wettelijke maatregelen. In een tijd van toenemende dakloosheid, onzekere huurcontracten en torenhoge huren, is een rechterlijke verschuiving broodnodig. Het recht op huisvesting en publieke toegang tot gemeenschappelijk goed zouden juridisch zwaarder moeten wegen dan het recht van vastgoedspeculanten om spelletjes te spelen met de huizenmarkt.

Maar in het geval van Ivicke blijven de langetermijnplannen of -perspectieven van de gemeente Wassenaar onduidelijk. Tot nu toe laat de gemeente ons in het duister over wat er aan de gang is, ten zij ze onze medewerking nodig hebben.

Wat we in plaats daarvan hebben gelezen in lokale en regionale mediareportages is dat de gemeente ons hoe dan ook weg wil hebben: zonder ook maar een idee over toekomstplannen voor het gebruik van Ivicke. Wij hebben daarentegen heel veel plannen. En we willen de lokale gemeenschap en andere individuen en groepen daarbij betrekken om die plannen te realiseren. Maar sinds het No Border camp afgelopen augustus hebben lokale autoriteiten al onze pogingen om openbare evenementen te organiseren tegengewerkt.

We hopen dat de gemeente inziet dat restauratiewerkzaamheden geen doel op zich zijn. Ze behoeden niet voor toekomstige speculatie, leegstand, verwaarlozing en verval. En ze beschermen zeker niet tegen een van de “toevallige” branden die Van de Putte’s panden lijken te teisteren. De enige betrouwbare manier om de toekomst van Ivicke te waarborgen is door degene te onteigenen die aan de grondslag ligt van alle moeilijkheden.

———————————————————————————————

The municipality of Wassenaar is going to court to annul the recent sales of the squatted Huize Ivicke by the owner, Ronnie van de Putte, to two of his newly-established companies.

Van de Putte is currently subject to an administrative order from the municipality of Wassenaar to carry out restoration works on Ivicke by July 20. Otherwise, the municipality intends to carry out the work itself and send him the bill.

Thing is though, this bill could quickly add up. And van de Putte isn’t known for paying his debts.

Ivicke’s restoration costs are thought to be around 500,000 euros but this can (and probably will) shoot up once the works begin. Especially since there has not yet been a full architectural assessment.

Kees Wassenaar, the city’s alderman for spatial planning, said the dispute over Ivicke has already cost Wassenaar hundreds of thousands of euros. A spokesperson for the municipality did not want to give an exact overall figure, but the city has incurred around 40,000 in legal costs alone.

These spiralling costs are what led the municipality of Wassenaar to ask the province of Zuid-Holland for help. In response, Zuid-Holland pledged a maximum of 500,000 euros from its monument restoration fund for 2020. We stand against this abuse of public funds for a project that does not meet the criteria set by Zuid-Holland’s own monument restoration policy, where there is no guarantee the money could be recouped, and which does not guard against a new cycle of neglect and decay.

Rather, we argue that stronger coercive measures must be used against Ronnie van de Putte to expropriate Ivicke so that necessary work can be done properly and, even more crucially, the building and estate can remain in use with a public function.

With the municipality’s latest move to annul van de Putte’s Ivicke transactions, it seems they finally agree that he is not to be trusted or relied upon. And while a spokesperson said a few months ago it was “unlikely” the city would be unable to retrieve the costs for Ivicke’s restoration from van de Putte, it seems they finally accept now that this is a very real possibility.

While we do not pretend to understand the full legal implications of the ‘paulianabeslag’ sought by the municipality of Wassenaar, if it is a move towards expropriating the building then we support this, and would be open to a dialogue with anyone who shares this aim.

Such a move is neither extreme nor precluded by law. In response to questions from Sandra Beckermann of the Socialist Party, Minister of Education, Culture and Science Ingrid van Engelshoven said expropriation of property, including national monuments, is possible to carry out “a plan of work to eliminate serious overdue maintenance in the interests of public housing.” [internet translation]

The main obstacle is political will, not a lack of legal mechanisms. At a time of increasing homelessness, insecure tenancies and extortionate rent, it is especially necessary to establish jurisprudence in favor of the right to housing and public access to common goods, over the rights of property speculants to play the housing market like a game.

But with regards to Ivicke, the municipality of Wassenaar’s longer-term intentions or aspirations remain unclear. So far, we have largely been left in the dark about what has been happening, except when the municipality seeks our cooperation.

Instead, what we read in local and regional media reports is that the municipality wants us out no matter what: without even an idea of a future plan for Ivicke’s use. Well, we have many plans. And we would like to involve the local community and other individuals and groups to help realize them. But since the No Border camp last August, city authorities have come down hard on any attempt of ours to host public events.

We hope the municipality sees that restoration works are only a means to an end. They are not a safeguard against future speculation, vacancy, neglect and decay. They will certainly not protect against one of the “unfortunate” fires that seem to curse van de Putte’s properties. The only durable measure to safeguard Ivicke’s future is to take it away from the person who poses the threat and is causing all this bother in the first place.

https://huizeivicke.noblogs.org/post/2020/06/07/420/


Lees voor het invullen de spelregels. Aanvullingen zijn alleen bedoeld voor het geven van bijkomende informatie bij het artikel waaronder ze gepost worden en uitdrukkelijk niet voor persoonlijke commentaren, bedenkingen of aanzetten tot discussie.

Klik hier voor meer uitleg over de mogelijke HTML-tags en formattering.

Voeg mediabestanden toe:

CAPTCHA
Deze vraag wordt gebruikt om te testen indien u een menselijke bezoeker bent teneinde spam-inzendingen te vermijden.
Beeld-CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech