Dodenherdenking 2012/Hypocrisie Ned/Hedendaags racisme

Hier kun je discussieren over Dodenherdenking 2012/Hypocrisie Ned/Hedendaags racisme.

DODENHERDENKING/HYPOCRISIE NEDERLAND/HEDENDAAGS RACISTISCH GIF

INLEIDING

Geachte Redactie en lezers,,

Op 4 mei herdenkt Nederland de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog
Naar aanleiding van deze dag is er in Trouw van 28 april jongstleden een interessant artikel
verschenen van de Iraanse socioloog en schrijver Shervin Nekuee, getiteld ''Vredig Nederland wordt hoogmoedig''
Het is een voorpublicatie op de 4 mei lezing van Nekuee, die in Felix Meritis wordt gehouden

Kern van zijn betoog

''Dit land is zijn oorlogsgeschiedenis vergeten. Het is een samenleving geworden van het recht op beledigen en 'het eigen gelijk eerst'. Het Kwaad zit alleen in de Ander. ''

http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3248049/2012/04/...

Geinspireerd door het artikel heb ik onderstaande beschouwing geschreven
Hierbij sta ik op mijn manier stil bij Dodenherdenking
De betekenis
De hypocriete kanten
En de noodzaak, de herdenking van toen te verbinden met het verder om zich heen
grijpende Kwaad van het racisme

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

DODENHERDENKING 2012
EEN BESCHOUWING:

Sherwin Nekuee heeft gelijk [1]
Nederland glijdt steeds verder af in een afgrond van vrijheid van belediging, racisme
en xenofobie
Omdat er geen lessen meer worden getrokken uit de oorlogsgeschiedenis en niet wordt stilgestaan bij het eigen besmet verleden
Omdat de idealen van een betere wereld met gelijke rechten voor iedereen, ongeacht
afkomst en religie, die in de 60 er, 70 er en nog 80 er jaren maatschappelijk
bepalend waren, steeds meer hebben plaatsgemaakt voor eigen volk eerst denken, materialisme, egoisme en
op politiek-economisch gebied, het vertrappen van de rechten van de sociaal zwakkeren
ten faveure van de financieel draagkrachtige survivors

Het loslaten van die idealen van Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap, die de grondslag vormen van de universele menselijke waarden, heeft, naast een complexheid van historische oorzaken, in de periode 1933-1945 in een volgens Westerse begrippen ''beschaafd'' land als Duitsland geleid tot deportatie, dwangarbeid en een industriele massamoord op miljoenen mensen, omdat zij tot een andere afkomst behoorden [2]

Omdat zij een andere sexuele geaardheid hadden [3]
Omdat zij politieke tegenstanders waren [4]
Omdat zij, vanwege hun religieuze overtuiging, niet wilden deelnemen aan
een vernietigende oorlog [5]
Omdat zij in de ogen van de nazi's geen volwaardige mensen waren [6]

VRIJHEID
NEDERLAND MEET MET TWEE MATEN
VRIJHEID VOOR ''EIGEN VOLK''/NIET VOOR ANDERE VOLKEREN

Nekuee heeft gelijk
Het leven in vrijheid is niet vanzelfsprekend
Daar moet je zuinig op zijn
Dat moet je blijven bevechten

Maar vooral ook zouden er werkelijke lessen uit de Tweede Wereldoorlog geleerd
moeten worden
Namelijk, dat niets zo belangrijk is als de menselijke waardigheid, het recht op
leven en respect voor ieder mens, ongeacht ras, afkomst of religie
Dat iedereen het recht heeft, te leven in vrijheid en te worden gevrijwaard van een
buitenlandse bezetting
Dat iedereen het recht heeft op welvaart en waarborging van zijn sociale rechten
Dat iedereen het recht heeft, te vluchten voor vervolging, oorlog en armoede

Vrijheid geldt niet alleen de eigen groep of het eigen land
Maar iedereen

Daarvoor moet je als land de hand in eigen boezem steken

POLITIONELE ACTIES INDONESIE:
HERDENKING CRIMINELE ORGANISATIE DE VOC

Nederland heeft echter wel altijd het wijzende vingertje uitgestoken naar andere
landen [7], en terecht, maar tot op de dag van vandaag geen werkelijke politieke en morele
verantwoordelijkheid genomen voor het eigen duistere verleden

Want nauwelijks was de Duitse bezetting beeindigd, of Nederland startte in de vorm
van een koloniale strafexpeditie de politionele acties om de onafhankelijkheid van Indonesie DAT 300 JAAR BEZET EN GEEXPLOITEERD WAS GEWEEST DOOR NEDERLAND, in de kiem te smoren

Deze zwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis, waarbij Nederland zich schuldig gemaakt heeft aan mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden, zoals de massamoord in het dorp Rawagede in 1947 [8] wordt tot nu toe
zoveel mogelijk in de doofpot gestopt [9]

Een bewijs, dat die koloniale mentaliteit nog lang niet is afgesloten is wel, dat
Nederland het niet alleen bestaan heeft, haar
bloedige koloniale verleden te verheerlijken door niet alleen de oprichting van de VOC
in 2002 te herdenken, die de bevolking van
het toenmalige ''Nederlands Indie'' vanaf 1602 tot 1799 heeft
geterrorriseerd en uitgebuit [10] , maar ook nog
de GOTSPE heeft gehad, het slachtoffer, Indonesie, uit te nodigen!
En dan nog verbaasd staan, dat Indonesie dit uiteraard resiluur heeft geweigerd! [11]

Zonder schaamte deed premier Balkenende in 2006 enkele keren in de media uitspraken over de 'VOC-mentaliteit'. Hij doelde daarmee op 'de schouders eronder', optimisme en ondernemingslust. [12]

Het is kennelijk geen moment bij hem of andere bestuurders opgekomen, dat excuses wel het
minste waren, wat gedaan had moeten worden [13]

SURINAME EN DE NEDERLANDSE ANTILLEN/EEN ERESCHULD

Sinds de Tweede Weteldoorlog heeft Nederland in Suriname en op de Nederlandse Antillen
geen oorlogsmisdaden gepleegd, omdat het dekolonisatieproces anders is gelopen dan in Indonesie

Niet door een Bevrijdingsstrijd

Al kort na de Tweede Wereldoorlog werden Suriname en de Antillen in Rijksverband autonoom,
wat voor Suriname heeft geresulteerd in de onafhankelijkheid in 1975 [14]
MAAR OOK SURINAME EN DE ANTILLEN ZIJN ALS SLAVENKOLONIES
EEUWENLANG GETERRORISEERD, UITGEBUIT EN BEZET
Ook een stuk besmet verleden, waar Nederland maar liever niet aan herinnerd wil worden

MEDEVERANTWOORDELIJKHEID BEZETTING AFGHANISTAN EN IRAK

Ook in deze eeuw heeft Nederland nog niets geleerd

Niet alleen is Nederland door haar onvoorwaardelijke steun aan Supermacht de VS politiek en moreel medeplichtig aan de aanvallen op Afghanistan en Irak [15], ook
was Nederland door haar militaire deelname in Afghanistan en Irak medeverantwoordelijk
voor de Amerikaanse bezetting van deze landen
Waarbij Nederland zich bovendien nog schuldig heeft gemaakt aan
mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden [16]

EPILOOG

Nederland heeft als land nooit echt haar hand in eigen boezem gestoken en afgerekend
met duistere naoorlogse bladzijden in haar geschiedenis
Integendeel, het volhardt
Niet alleen door de nog steeds aanwezige deelname aan de VS bezetting in Afghanistan [17]

Ook door de wijze, waarin in Nederland zelf met kwetsbare groepen wordt
omgegaan, zoals vluchtelingen en asielzoekers, die in vreemdelingendetentie
worden gehouden zonder strafbare feiten te hebben gepleegd in slechtere omstandigheden
dan zware criminelen [18]
Die worden teruggestuurd naar een uitzichtloze en vaak gevaarlijke situatie [19]
Die zo tot wanhoop worden gedreven, wegens vrees voor vervolging bij uitzetting,
dat zij zichzelf in brand stekenop de Dam, tegenover het Nationaal Monument [20]

Hetzelfde Nationaal Monument waar binnenkort weer Dodenherdenking wordt herdacht

Tijd dus, dat Nederland, met herdenking van haar oorlogsgeschiedenis, niet alleen
kritisch kijkt naar haar eigen besmet verleden

Maar zich ook weer realiseert waar Dodenherdenking echt voor staat

EEN KRACHTIG NEE TEGEN RACISME EN POPULISME, WAARIN DE PVV
VOOROP GAAT, MAAR WAT IS DOORGEDRONGEN IN VELE POLITIEKE
EN MAATSCHAPPELIJKE GELEDINGEN, TOT IN DE TV AMUSEMENTSWERELD [21]

Pas als dat in Nederland gebeurt en de oude idealen van Vrijheid/Gelijkheid en
Broederschap terugkeren, zal het werkelijk Bevrijdingsdag zijn

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

[1]

TROUW
VREDIG NEDERLAND WORDT HOOGMOEDIG
SHERWIN NEKUEE
28 APRIL 2012

http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3248049/2012/04/...

[2]

JODENVERVOLGING

WIKIPEDIA
HOLOCAUST

http://nl.wikipedia.org/wiki/Holocaust

WIKIPEDIA
ZIGEUNERVERVOLGING

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zigeunervervolging

[3]

VERVOLGING EN DEPORTATIE HOMOSEXUELEN
''WIE KAN IK NOG VERTOUWEN?''
HOMOSEXUEEL IN NAZI DUITSLAND EN BEZET NEDERLAND

http://www.vertrouwen.nu/

WIKIPEDIA
NIET-JOODSE SLACHTOFFERS VAN HET NAZI-REGIME

http://nl.wikipedia.org/wiki/Niet-Joodse_slachtoffers_van_het_naziregime

[4]

Vrijwel direct nadat Hitler VIA VERKIEZINGEN aan de macht was gekomen, werd
de vervolging tegen zijn grote politieke tegenstanders, de commmunisten en de
sociaal-democraten [lees/socialisten] ingezet
Zij waren de eersten, die werden geinterneerd in concentratiekampen, die nog
geen vernietigingskampen waren, maar werk of zogenaamde heropvoedingskampen
Door de barbaarse omstandigheden en behandeling bezweken echter de meesten

Zie ook

WIKIPEDIA
NIET-JOODSE SLACHTOFFERS VAN HET NAZI-REGIME

http://nl.wikipedia.org/wiki/Niet-Joodse_slachtoffers_van_het_naziregime

[5]

VERVOLGING JEHOVA'S GETUIGEN

WIKIPEDIA
NIET-JOODSE SLACHTOFFERS VAN HET NAZI-REGIME

http://nl.wikipedia.org/wiki/Niet-Joodse_slachtoffers_van_het_naziregime

[6]

VERVOLGING/DEPORTATIE/VERNIETIGING MENTAAL GEHANDICAPTEN

WIKIPEDIA/GEHANDICAPTEN

http://nl.wikipedia.org/wiki/Niet-Joodse_slachtoffers_van_het_naziregime...

Bron:

WIKIPEDIA
NIET-JOODSE SLACHTOFFERS VAN HET NAZI-REGIME

http://nl.wikipedia.org/wiki/Niet-Joodse_slachtoffers_van_het_naziregime

[7]

''Nederland loopt met veel tamtam voorop om Ratko Mladić in Den Haag als oorlogsmisdadiger veroordeeld te krijgen. Tegelijkertijd wordt Nederland in diezelfde stad aangeklaagd voor de massamoord door Nederlandse militairen in het Indonesische dorp Rawagede in 1947.''

Bron:

DOORBRAAK
20 JUNI: RECHTSZAAK TEGEN NEDERLANDSE OORLOGSMISDADEN IN
INDONESIE

10 JUNI 2011

http://www.doorbraak.eu/?p=6546

[8]

DOORBRAAK
20 JUNI: RECHTSZAAK TEGEN NEDERLANDSE OORLOGSMISDADEN IN
INDONESIE

10 JUNI 2011

http://www.doorbraak.eu/?p=6546

''De eensgezindheid die in Nederland bestaat over goed en fout tijdens de Tweede Wereldoorlog, staat in schril contrast met de interpretatie van de Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië''

Bron:

VPRO
DE NEDERLANDSE OORLOGSMISDADEN IN INDONESIE EN HUN VERWERKING

http://www.geschiedenis24.nl/ovt/afleveringen/2002/Ovt-20-10-2002/De-Ned...

[9]

''Na deze getuigenissen liet de regering een onderzoek verrichten dat leidde tot de Excessennota, een haastige en onzorgvuldige inventaris van de extreme wreedheid van het Nederlandse leger in Indonesië. Daarna ging men over tot de orde van de dag. Van de in de nota genoemde militairen is nooit iemand voor een rechtbank gebracht.

Bron:

FABEL VAN DE ILLEGAAL
JANUARI 2000
ACTIEGROEP MERDEKA
''ACTIE TEGEN LEIDS INDIE MONUMENT''

http://www.doorbraak.eu/gebladerte/10626f37.htm

[10]

DOSSIER VOC

http://www.kb.nl/dossiers/voc/voc.html

OMROEP ZEELAND
MIDDELBURG HERDENKT VOC UITGEBREID
27 NOVEMBER 2001

http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/middelburg-herdenkt-voc-uitgebreid

RAVAGE
ROOF, MOORD EN PLUNDERING
400 JAAR VOC
5 APRIL 2002

http://www.ravagedigitaal.org/2001_2002/0205a6.htm

[11]

NRC
INDONESIE BOYCOT VOC HERDENKING
18 MAART 2002

http://vorige.nrc.nl/krant/article1583108.ece

TROUW
INDONESIE BOYCOT VOC VIERING
18 MAART 2002

http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/2781665/20...

[12]

DOSSIER VOC

http://www.kb.nl/dossiers/voc/voc.html

[13]

RAVAGE
ROOF, MOORD EN PLUNDERING
400 JAAR VOC
5 APRIL 2002

http://www.ravagedigitaal.org/2001_2002/0205a6.htm

[14]

Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden [15 december 1954] regelde de autonomie
van Suriname en de Nederlandse Antillen binnen het Koninkrijk der Nederlanden

WIKIPEDIA
STATUUT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

http://nl.wikipedia.org/wiki/Statuut_voor_het_Koninkrijk_der_Nederlanden

[15]

''Ondanks niet geziene bewijzen verklaarde Nederland steun aan de Amerikaanse aanval op Afghanistan, die overigens sowieso in strijd was met het Internationaal Recht''

EKUDOS
GROEN-LINKS BLIJFT POLITIEMISSIE KUNDUZ STEUNEN/VOLHARDING STEUN
AAN VS BEZETTING AFGHANISTAN
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/336474/groenlinks_blijft_politiemissie_kund...

[16]

UITPERS.BE
NEDERLANDSE MILITAIRE DEELNAME IN AFGHANISTAN/WEDEROPBOUWMISSIE OF BEZETTINGSMACHT
ASTRID ESSED
MAART 2008

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1943

UITPERS.BE
NEDERLANDSE MENSENRECHTENSCHENDINGEN IN IRAK
ASTRID ESSED
JULI/AUGUSTUS 2007

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1707

[17]

EKUDOS
GROEN-LINKS BLIJFT POLITIEMISSIE KUNDUZ STEUNEN/VOLHARDING STEUN
AAN VS BEZETTING AFGHANISTAN
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/336474/groenlinks_blijft_politiemissie_kund...

[18]

EKUDOS
ARRESTATIE ACTIVISTE WEGENS OPRUIING/NED STAAT HOORT IN
BEKLAAGDENBANK
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/320045/arrestatie_activiste_wegens_opruiing...

[19]

EKUDOS
ARRESTATIE ACTIVISTE WEGENS OPRUIING/NED STAAT HOORT IN
BEKLAAGDENBANK
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/320045/arrestatie_activiste_wegens_opruiing...

[20]

EKUDOS
ZELFVERBRANDING IRAANSE ASIELZOEKER/NED OVERHEID MEDEVERANTWOORDELIJK
VOOR ZIJN DOOD
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/297544/zelfverbranding_iraanse_asielzoekern...

[21]

EKUDOS
PVV'ER DION GRAUS KRIJGT ROL IN FLIKKEN MAASTRICHT/MOREEL
DIEPTEPUNT
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/347903/pvver_dion_graus_krijgt_rol_in_flikk...


bevrijdingsdag

Ik heb jaren geleden al de gewoonte aangenomen mijn TV op 4 mei op een Duitse zender af te stemmen. Mijn ergernis over de dodenherdenking heeft alles te maken met de selectieve verontwaardiging die van het ritueel afdruipt. Kijk naar de bombardementen op Joegoslavie. Even duidelijk zijn de bombardementen op Hiroshima, Keulen, Dresden, etc, etc evenzovele oorlogsmisdaden. Minder voor de hand liggend, en wat langer geleden is de genocide (door de Engelsen) op de Noord-Amerikaanse indianen. Ingrijpender nog dan de Holocaust, immers een vaderland ingepikt en de locale bevolking uitgemoord en/of gemarginaliseerd. En wat hadden de indianen op hun geweten? De slijmerige trots van de Amerikanen op hun "multiculturele samenleving" zou men eens tegen deze achtergrond moeten houden. En wat te denken van de Jodenvervolging (pogroms) in Polen, Spanje, Portugal, Frankrijk en waar dan ook? Met het nodige cynisme zou men de maatregelen van de Nazi's kunnen duiden als het voortborduren op een eeuwenoude Joods-Christelijke traditie (het motto van Geert). Nog net geen folklore, maar we moeten wel durven te relativeren.
En inderdaad, waarvan zijn we bevrijd? Of: Wie is van WO-2 eigenlijk de verliezer, en wie de winnaar? In de eerste plaats is Duitsland natuurlijk de verliezer. Maar het is veel breder, het is het nationalisme, de trots een Europeaan te zijn, de Europese beschaving, die als grote verliezer beschouwd moet worden. En de verliezer wordt, net als na WO-1, veroordeeld tot herstelbetalingen: De verplichting om net zolang immigranten op te nemen tot we eraan kapot gaan. De "Europese" verdragen zijn ons Versailles. De linkse kerk gaf ons de dolkstoot.

Dodenherdenking 2012/Hypocrisie Ned/Hedendaags racisme

Goed artikel.

Van mij mag die dodenherdenking nog veel breder getrokken worden:
http://www.anarchiel.com/index.php/display/262_miljoen_doden_de_grootste...

Betreffende: "de oude idealen van Vrijheid/Gelijkheid en
Broederschap terugkeren, zal het werkelijk Bevrijdingsdag zijn"
ben ik werkelijk een interessant schrijver tegengekomen.
Hier is het eerste hoofdstuk uit zijn boek "vrijheid-gelijkwaardigheid-verbondenheid":
http://www.deniesa.nl/2010/09/24/uit-het-boek-vrijheid-gelijkwaardigheid...
Praktische vertaling van deze begrippen in de hedendaagse maatschappij. Werkelijke maatschappij-hervorming.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech