Tweede man Sharia4Belgium opgepakt/ bliksemafleider voor politie geweld en racisme

Hier kun je discussieren over Tweede man Sharia4Belgium opgepakt/ bliksemafleider voor politie geweld en racisme.
DE ARRESTATIES

Het patroon is iedere keer hetzelfde
Een voorman [tot nu toe zijn het er twee vooraanstaande] wordt opgepakt op
verdenking van ''het aanzetten tot haat en geweld tegen niet-moslims''
Dat is Sharia4Belgium voorman Fouad Belkacem overkomen begin juni van dit jaar [1]
En nu is dan zijn plaatsvervanger, Hicham C, Kop van Jut [2]

I

ARRESTATIE FOUAD BELKACEM

De aanleiding tot de arrestatie van Fouad Belkacem was wel heel
merkwaardig, gezien tegen het licht van ''aanzetten tot geweld''
Er waren namelijk rellen in Molenbeek geweest naar aanleiding van de arrestatie
van een moslima in Niqaab
In Belgie is immers het dragen van een Boerka en Noqaab verboden
Hierbij was een politiebureau vernield en enkele agenten gewond geraakt
In een youtube filmpje en een persconferentie zei Belkacem, achter het Molenbeek protest te staan en prees hij de moslima, die aan een politieagent een kopstoot
had uitgedeeld en riep moslims op, in het geweer te komen tegen
het Boerkaverbod
Verder riep hij moslims op, zich te verzetten, wanneer er een moslima werd bedreigd [3]
Los van het feit, dat Belkacem hier een mening had gegeven, kwam zijn reactie NADAT het
protest al had plaatsgehad
Hij kan dan toch bezwaarlijk hebben aangezet tot die rellen

Daarnaast had hij over de ziekte van de inmiddels overleden Vlaams Belang politica
Morel opgemerkt, dat deze een ''straf van Allah'' was

ARRESTATIE FOUAD BELKACEM
BOERKAVERBOD EN VLAAMS BELANG

Naast het religieuze fundamentalisme [wat nog steeds Godsdienstvrijheid
en vrijheid van meningsuiting is] ageert Belkacem [en daarmee zijn organisatie] terecht
tegen het van Staatswege discriminerende Boerkaverbod [4]
Daarnaast richt Sharia4Belgium volkomen terecht haar pijlen op de racistische
en extreem-rechtse politieke partij Vlaams Belang, die met haar voortdurende haatzaaierij
niet alleen de rechten van allochtonen en vluchtelingen bedreigt, maar ook verdeeldheid
en disharmonie zaait tussen ''autochtonen'' en ''allochtonen''

Dat Belkacem dit o.a. heeft gedaan door weinig verheffende opmerkingen te maken
over de ziekte van een stervende keur ik niet goed, maar ontkracht in niets
het feit, dat zij [de door ziekte getroffen Morel] een politieke vertegenwoordigster
was van het agressief racistische Vlaams Belang
Daarover bij alle ''verontwaardigden'' over zijn gezegde geen woord

ARRESTATIE FOUAD BELKACEM
SCHENDING RECHTEN BELCAKEM

Wie de vinger op de rotte plekken van de Staat legt, wordt door deze Staat keihard aangepakt
Dat bleek wel uit het feit, dat minister van Justitie Turtelboom haar eigen circulaire over
de niet voltrekking van de straf aan kort gestraften schond, door Belkacem een eerder
opgelegde korte straf effectief te laten uitzitten
Aangezien alleen aan hem op dat moment deze strafvoltrekking werd opgelegd
kan met een gerust hart worden gezegd, dat hier sprake was van discriminatie en
willekeur [5]

Maar deze minister wil nog verder gaan door pogingen te ondernemen, de
in Belgie geboren en getogen Belkacem zijn nationaliteit te ontnemen, iets dat
alleen wordt gedaan bij mensen, die ernstige misdrijven hebben begaan
En dat is bij hem niet het geval

De reden, dat Turtelboom dit zo graag wil is om Belkacem vervolgens te
kunnen uitleveren aan Marokko, waar hij wegens drugshandel veroordeeld is
Aangezien Belgische Staatsburgers niet worden uitgeleverd, moet hem dus
eerst zijn nationaliteit worden ontnomen
Een discriminerende maatregel. die aantoont, dat de ene Belg net iets minder gelijk is
dan de andere
Want een geboren AUTOCHTONE Belg kan dit niet overkomen [6]

Daarnaast loopt Belkacem ook nog een groot risico bij zijn uitlevering, namelijk
foltering [7]
In dat geval maakt deze minister van ''Injustice'' zich ook nogeens schuldig
aan een van de ergste mensenrechtenschendingen en schendt zij Internationale
Verdragen
Volgens artikel 3, Anti-Folterverdrag mag immers niemand uitgezet/uitgeleverd worden aan
een land met gerede kans op foltering [8]

Maar volgens deskundigen is het nog helemaal niet zo gemakkelijk, Belkacem
zijn nationaliteit te ontnemen [9]
Hopen dus, dat Turtelboom niet in haar kwade opzet
slaagt

POLITIEKE HYSTERIE NA ARRESTATIE BELKACEM
VERBOD VAN SHARIA4BELGIUM/WIE IS HIER DE EXTREMIST

Daags na de arrestatie van Belkacem overschreeuwde de ene politieke
hystericus na de andere hun collega hysterici in de meest draconische maatregelen
tav het zogenaamde ''gewelddadige'' en ''extremistische'' karakter van Sharia4Belgium
Ik heb de gehele website doorgespit en een aantal zogenaamde ''haat''youtube filmpjes
en ben nergens enige oproep tot geweld tegengekomen [10]
Wat ik WEL heb aangetroffen zijn een aantal orthodox religieuze teksten, die
waaruit een fundamentalistisch wereldbeeld spreekt
Ook is een van de belangrijkste strevingen van Sharia4Belgium een Islamitische Staat in Belgie en de rest van de wereld
Sinds wanneer is dat extremistisch
Het stichten van een religieuze Staat is ook een droom van christen fundamentalisten,
die hun standpunten soms in zeer krasse bewoordingen kracht bij zetten

Er is zelfs door een extreem-rechtse, ''christen'' fundamentalist [hij noemde zich
''Kruisvaarder'', verwijzend naar de bloedige Kruistochten], Breivik,
een massamoord gepleegd [11]

Wordt er dan nu gesproken over het verbod van christenfundamentalistische
organisaties
Neen, natuurlijk niet, want zij zetten niet aan tot geweld en zijn ook niet gewelddadig
Waarom valt men dan wel Sharia4Belgium keer op keer aan, die in het geheel NIET gewelddadig is

Meten met twee maten

Of het nu een orthodox Islamitisch, christelijk of joods wereldbeeld
betreft, het valt onder Godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting
En dat geldt eveneens voor de manier waarop men zich wil kleden

MAAR DOOR SHARIA4BELGIUM TEN ONRECHTE ALS EXTREMISTISCH VOOR
TE STELLEN, BLIJVEN DE WERKELIJKE EXTREMISTEN, ZOALS VLAAMS
BELANG , BUITEN SCHOT [12]

Als er al sprake zou moeten zijn van een verbod, zou dat Vlaams Belang moeten zijn,
niet een religieus fundamentalistische organisatie, die dit racisme aan de kaak stelt
en strijdt voor het elementaire recht op Godsdienstvrijheid
Op het leven in waardigheid volgens de eigen religie en het recht daarbij te dragen
wat men wil

EN OMDAT ER DUS GEEN SPRAKE IS VAN OPROEPEN
TOT GEWELD, AANZETTEN TOT HAAT, NOCH HET GEBRUIK VAN GEWELD
CONCLUDEER IK TWEE ZAKEN

1

DE BELGISCHE STAAT GAAT ZO HARD OP SHARIA4BELGIUM OMDAT ZIJ
DE ROTTE PLEKKEN VAN DE STAAT AAN DE KAAK STELT EN ONTMASKERT

2

DOOR DE HARDE AANPAK VAN DIE STAAT, ZUIVER OP GROND VAN DE RELIGIEUZE
OPVATTINGEN VAN SHARIA4BELGIUM, IS ER SPRAKE VAN EEN POLITIEKE
VERVOLGING VAN DEZE ORGANISATIE
DAT IS KWALIJK, GEVAARLIJK EN IN STRIJD MET DE UNIVERSELE MENSELIJKE WAARDEN

II

ARRESTATIE HIRAM C
DE RELLEN IN BORGERHOUT EN HET POLITIEGEWELD

De aanleiding tot de arrestatie van Hiram C waren de rellen in Borgerhout tijdens en
na de demonstratie tegen de anti-Islamfilm ''Innocence of muslims'', die terecht, over
de gehele wereld tot protesten had geleid [13]
Helaas waren die protesten lang niet altijd vreedzaam, maar in plaats van het geweld
veroordelen als bijna ''irrationeel'' zoals door Westerse politici en een aantal
media werd gedaan, is het belangrijk, erbij stil te staan, dat er veel meer speelde,
zoals de Westerse dominantie in het Midden-Oosten [14]

Dat terzijde
Terug naar de ''rellen'' in Borgerhout
Ik zet rellen tussen aanhalingstekens, omdat ik in tegenstelling tot de media en politici
van mening ben, dat van ''rellen'' in letterlijke zin geen sprake was
De berichtgeving was zo partijdig richting politie, dat er werd gesproken van een weliswaar
''harde'' aanpak van de politie [pepperspray/wapenstokken], maar dat zou nodig zijn geweest om de
''heethoofden'' [zoals in het Belgische nieuws gezegd werd] te bedwingen [15]

DIE BERICHTGEVING KLOPT NIET!

Er was sprake van een strijdbare, maar vreedzame demonstratie, toen de politie
die de werkelijke ''heethoofden'' waren, zonder aanleiding erop los begon te slaan
Ik heb Youtube beelden gezien, waarbij reeds gearresteerde arrestanten voor de
camera's met stokken in elkaar werden geslagen

En ja, dan krijg je boze jongeren
Maar de politie heeft dat uitgelokt! [16]

Overigens spreken de media zelf hun berichtgeving tegen, want op de
videobee;den wordt weliswaar gerept over ''heethoofden'', maar het politiegeweld
tegen reeds gearresteerde mensen is loud and clear te zien! [17]

POLITIEOPTREDEN BELGIE

Dit gewelddadig politieoptreden is lang geen incident, maar een zeer dubieuze ''traditie'' bij
delen van de Belgische politie
Vooral allochtonen, zwervers en politieke activisten zijn hier Kop van Jut [18]
Het liep zo de spuigaten uit, dat zowel het VN Mensenrechtencomite als de Raad van Europa
het politiegeweld in Belgie hebben veroordeeld [19]

SAMENSCHOLINGSVERBOD BORGERHOUT

Je zou toch denken, dat een nieuwe oproep om te demonstreren tegen de weerzinwekkende
anti-Islamfilm ''Innocence of muslims'' zou vallen onder het demonstratierecht
Maar daar dachten de autoriteiten in Antwerpen anders over en zij vaardigden een
''samenscholingsverbod'' uit [20]

Alsof dat nog niet voldoende was, provoceerde de politie jongeren in Borgerhout doelbewust
[zie Youtube filmpje] door speciaal allochtone jongeren [discriminatie dus] te viseren
Werkwijze:
Er liepen agenten in burger rond, die ''loerden'' op jongeren, die in groepjes waren

En hoe onschuldig men ook bij elkaar stond, dat baatte niet
Nadat het was ''doorgegeven'' stopte er plots een politieauto, die jongeren, die verder rustig bij elkaar stonden,
zonder verdere waarschuwing een busje in trokken [21]
Terecht waren de jongeren heel boos

In een interview zei een Marokkaanse jongere [vrij vertaald]

''Als men [de politie dus] ons op een deftige wijze benadert, zullen wij daaraan gehoor
geven''
en in zijn eigen woorden beschreef hij daarna de ruwheid van het politie optreden

Op het Youtube filmpje werd zelf door de nieuwsverslaggever gezegd, dat ''groepen allochtone
jomgeren'' werden geviseerd en ''hoe snel'' zo'n arrestatie plaatsvond [22]

EPILOOG

Tegen de achtergrond van het gebrek aan respect voor het demonstratierecht en het gewelddadige
politieoptreden is het natuurlijk ridicuul, Sharia4Belgium voorman Hiram C te
vervolgen voor ''aanzetten tot haat''
De enige twee autoriteiten, die hier hebben aangezet tot haat zijn de Gemeente Antwerpen,
die bij voorbaat een tweede, gerechtvaardigde manifestatie tegen de beledigende film verbood
en met machtsvertoon een ''samenscholingsverbod'' afkondigde

Maar vooral boosdoener is hier de politie, die gewelddadig optrad, discrimineerde door
groepen allochtone jongeren te viseren en dan ook nog over te gaan tot
plotselinge en hardhandige arrestatie

HET IS DE POLITIE, DIE AANZETTE TOT HAAT EN VERVOLGD MOET WORDEN
NIET DE VOORMAN VAN SHARIA4BELGIUM

Sharia4Belgium is een fundamentalistische organisatie met een op haar eigen wijze
principieel geuite kritiek op de Belgische Staat
En daarom wordt zij vervolgd

Maar zolang de Belgische Staat doorgaat met discrimineren [Boerkaverbod], het
extreem-rechtse Vlaams Belang alle ruimte krijgt om te discrimineren en te
stigmatiseren en de politie, gedekt door Staat en Wet, erop los slaat, zal er verzet zijn
Uit welke hoek dan ook

Het verbieden van Sharia4Belgium en het vervolgen van haar voormannen zal slechts het verzet
doen toenemen

GEEN VERBOD SHARIA4BELGIUM

VERBIED VLAAMS BELANG EN CONSORTEN
VERVOLG GEWELDDADIGE POLITIEAGENTEN
SCHAF HET BOERKAVERBOD AF EN GEEF IEDEREEN HET RECHT
OP GODSDIENSTVRIJHEID!

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

[1]

DE VOLKSKRANT
WOORDVOERDER SHARIA4BELGIUM AANGEHOUDEN
7 JUNI 2012

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3267310/2012/0...

[2]

DE STANDAARD
KOPMAN SHARIA4BELGIUM IN DE CEL
20 SEPTEMBER 2012

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120919_00302704

NU.NL
TWEEDE MAN SHARIA4BELGIUM OPGEPAKT
20 SEPTEMBER 2012

http://www.nu.nl/buitenland/2914249/tweede-man-sharia4belgium-opgepakt.html

[3]

EKUDOS
ARRESTATIE WOORDVOERDER SHARIA4BELGIUM/HYPOCRISIE BELGISCHE STAAT
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/355526/arrestatie_woordvoerder_sharia4belgi...

[4]

AMNESTY INTERNATIONAL
VRAAG & ANTWOORD OVER BOERKAVERBOD

http://www.amnesty.nl/vraag-antwoord-over-boerkaverbod

EKUDOS
KABINET STEMT IN MET BOERKAVERBOD/SCHENDING GODSDIENSTVRIJHEID
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/334205/kabinet_stemt_in_met_boerkaverbodsch...

[5]

'''Is dit niet onrechtvaardig? Is Turtelboom's optreden niet discriminerend tegenover Belkacem?
Belkacem's advocaat Walter Damen vindt van wel. "Iedereen gelijk voor de wet, ook mijnheer Belkacem. De circulaire zegt dat iedere veroordeelde tot maximum zes maanden moet worden vrijgelaten. Dat gebeurt in dit geval dus niet. Turtelboom's beslissing mag dan al wettig zijn, ze lijkt me niet correct. Gaan we nu alle mensen die zes maanden cel kregen opsluiten en zestien gevangenissen bijbouwen of half Nederland afhuren? De justitieminister zou zich beter aan haar eigen rondzendbrief houden. Trouwens, men had die straf al een jaar terug kunnen uitvoeren. Waarom doet men het nu dan pas? Dit wekt een indruk van willekeur."

Bron:

GAZET VAN ANTWERPEN
DE PROBLEMEN VAN BELKACEM IN NEGEN VRAGEN
11 JUNI 2012

http://www.gva.be/nieuws/experts/johndewit/aid1188790/de-problemen-van-b...

''En niet alleen daardoor: u hebt eigenmachtig bepaald dat de clown Belkacem zes maanden in de cel zal blijven, en u hebt daartoe ook de bevoegdheid. Alleen kan u mij niet uitleggen waarom uitgerekend Belkacem de enige Belg is die een gevangenisstraf van minder dan drie jaar daadwerkelijk moet uitzitten, terwijl alle anderen daaraan ontsnappen. ''
..................
....................
''Wel, dan moet die regel ook voor iedereen gelden, en kan het niet dat u, volgens uw eigen voorkeuren en inschattingen, en zonder enig gemotiveerd criterium, beslist dat één iemand niet onder die regel valt, alleen omdat er wat hysterische stemmen in de samenleving voor een schandpaaljustitie en onmiddellijke uitwijzing pleiten.''

Bron:

DE MORGEN.BE
YVES DESMET
U JAAGT MIJ ANGST AAN
13 JUNI 2012

http://www.demorgen.be/dm/nl/5036/Wetstraat/article/detail/1453208/2012/...

[6]

EKUDOS
ARRESTATIE WOORDVOERDER SHARIA4BELGIUM/HYPOCRISIE BELGISCHE STAAT
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/355526/arrestatie_woordvoerder_sharia4belgi...

[7]

''In Marokko worden gevangenen die verdacht worden van oppositionele activiteiten of van terrorisme, systematisch gemarteld. Dat staat te lezen in een rapport van de Verenigde Naties. Juan Mendez, een speciale gezant van de Verenigde Naties, onderzocht op vraag van de Marokkaanse overheid zelf een week lang de toestand in de gevangenissen.''

Bron:

DEREDACTIE.BE
VN KLAAGT FOLTERINGEN MAROKKO AAN
23 SEPTEMBER 2012

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/120923_Marokko_folteren

[8]

No State Party shall expel, return ("refouler") or extradite a person to another State where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture.

Artikel 3, Anti Folterverdrag

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/h2catoc.htm

[9]

''Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) wil net als een aantal politieke partijen dat het gerecht de Belgische nationaliteit van Fouad Belkacem afneemt. Belkacem is momenteel zowel Belg als Marokkaan. Wanneer kan het?
Een buitenlander die Belg is geworden kan momenteel die nationaliteitverliezen als hij ernstig tekort komt aan de plichten van een Belg. Deze regeling - in vakjargon: "vervallenverklaring van de nationaliteit" - geldt niet voor buitenlanders die voor hun achttiende Belg werden via hun ouders. Belkacem kreeg de Belgische nationaliteit op 7 januari 1997. Op welke grond is niet geweten.

7.2. Hoe moet het gebeuren?

Alleen het Hof van Beroep van de plaats waar de buitenlander woont, kan die nationaliteit afnemen ineen aparte, uitzonderlijke procedure. De procureur-generaal moet het initiatiefdaarvoor nemen. In het geval van Belkacem is dat procureur-generaal Yves Liégeois. De minister van Justitie kan de procureur-generaal niét bevelen om zo'n procedure te starten, omdat het een burgerlijke procedure is en geen strafzaak. Liégeois heeft echter al verklaard dat hij dit wil doen, maar pas nadat de recente veroordeling van Belkacem definitief is.

7.3. Zal dat lukken?

Het zal in ieder geval niet makkelijk zijn. Belkacem heeft weliswaar in België al meerdere veroordelingen opgelopen, naar verluidt 14 voor de politierechtbank en 3 voor de correctionele rechtbank. Maar wel allemaal voor kleinere feiten. De straf in Marokko telt in België niet mee, de Belgische rechtbank mag er geen rekening mee houden.

Tegen zijn recente veroordeling tot twee jaar cel (waarvan één jaar effectief) voor aanzetten tot haat tegen niet-moslims en voor belaging van Frank Vanhecke, ging Belkacem in beroep, zodat die straf juridisch gezien momenteel niet eens maar bestaat. Liégeois wil wachten tot er voor die feiten een veroordeling is vooraleer na te gaan of de nationaliteit van Belkacem kan worden afgenomen.

Als Liégeois de vervallenverklaring vraagt, dan moet het Antwerpse Hof van Beroep dat nog beslissen. Het moet daarbij rekening houden met het evenredigheidsbeginsel en zich de vraag stellen of de vervallenverklaring met al haar mogelijke gevolgen wel in verhouding staat tot de misdrijven van Belkacem en tot zijn persoonlijke gezinssituatie. Ze zal dan moeten vaststellen dat Belkacem al bijna heel zijn leven in België verblijft en hier een vriendin en kind heeft. Met deze feiten zal ze rekening moeten houden in haar motivering. Het is dus nog lang niet zeker dat Belkacem zijn nationaliteit zal verliezen. In ieder geval is het nog niet voor de eerste jaren.''

Bron:

GAZET VAN ANTWERPEN
DE PROBLEMEN VAN BELKACEM IN NEGEN VRAGEN
11 JUNI 2012

http://www.gva.be/nieuws/experts/johndewit/aid1188790/de-problemen-van-b...

[10]

EKUDOS
ARRESTATIE WOORDVOERDER SHARIA4BELGIUM/HYPOCRISIE BELGISCHE STAAT
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/355526/arrestatie_woordvoerder_sharia4belgi...

[11]

EKUDOS
AANSLAGEN NOORWEGEN/GEVOLG VOORTWOEKEREND POPULISME IN EUROPA
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/313005/aanslagen_noorwegen_gevolg__populism...

[12]

EKUDOS
ARRESTATIE WOORDVOERDER SHARIA4BELGIUM/HYPOCRISIE BELGISCHE STAAT
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/355526/arrestatie_woordvoerder_sharia4belgi...

[13]

PROTESTEN TEGEN ANTI-ISLAMFILM TERECHT/VS DOMINANTIE OORZAAK GEWELD

ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/364207/protesten_tegen_anti_islamfilm_terec...

[14]

PROTESTEN TEGEN ANTI-ISLAMFILM TERECHT/VS DOMINANTIE OORZAAK GEWELD

ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/364207/protesten_tegen_anti_islamfilm_terec...

[15]

''De politie heeft gisteren 230 heethoofden bestuurlijk aangehouden nadat een demonstratie in Borgerhout eindigde met rellen. Tegen een aantal van hen werd ook een proces-verbaal opgesteld, omdat ze een verboden wapen bij zich droegen of voor slagen aan de politie. De arrestaties hadden wel resultaat, want afgelopen nacht deden zich geen nieuwe incidenten voor in Borgerhout.''

DE MORGEN.BE
230 JONGEREN OPGEPAKT NA RELLEN IN BORGERHOUT
16 SEPTEMBER 2012

http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1501750/2012/...

[16]

YOUTUBE
RELLEN IN BORGERHOUT DOOR ANTI-ISLAMFILM

http://www.youtube.com/watch?v=PyWEEz9ZmZ0

''De politie heeft gisteren 230 heethoofden bestuurlijk aangehouden nadat een demonstratie in Borgerhout eindigde met rellen. Tegen een aantal van hen werd ook een proces-verbaal opgesteld, omdat ze een verboden wapen bij zich droegen of voor slagen aan de politie. De arrestaties hadden wel resultaat, want afgelopen nacht deden zich geen nieuwe incidenten voor in Borgerhout.''

DE MORGEN.BE
230 JONGEREN OPGEPAKT NA RELLEN IN BORGERHOUT
16 SEPTEMBER 2012

http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1501750/2012/...

''De politie was massaal aanwezig - zichtbaar en minder zichtbaar. Enkele leden van Sharia4Belgium stonden ook naar de stoet te kijken. En ineens greep de politie in en arresteerde manu militari één van de kopstukken. Dat leidde tot felle reacties van andere aanwezige moslims. Een honderdtal mensen werd administratief aangehouden.''

DE WERELD MORGEN
SPANNINGEN IN BORGERHOUT TIJDENS REUSKENSTOET
15 SEPTEMBER 2012

http://www.dewereldmorgen.be/foto/2012/09/15/spanningen-in-borgerhout-ti...

SHARIAH4BELGIUM

WAT ER ECHT GEBEURDE TIJDENS DE PROTESTACTIE IN BORGERHOUT

WWW.SHARIAH4BELGIUM.COM

http://shariah4belgium.com/index.php?option=com_content&view=article&id=...

[17]

YOUTUBE
RELLEN IN BORGERHOUT DOOR ANTI-ISLAMFILM

http://www.youtube.com/watch?v=PyWEEz9ZmZ0

[18]

MO
ZEG DAT JE EEN MAKAAK BENT OF IK SLA HARDER
POLITIEGEWELD IN BELGIE
25 APRIL 2012

http://www.mo.be/artikel/zeg-dat-je-een-makaak-bent-ik-sla-harder

DE WERELD MORGEN
ADVOCATEN TREKKEN AAN ALARMBEL OVER POLITIEGEWELD
KELTOUM BELORF
21 OCTOBER 2011

http://www.dewereldmorgen.be/foto/2011/10/21/advocaten-trekken-aan-alarm...

DE WERELD MORGEN
EEN WEEK POLITIEGEWELD TIJDENS HET NO BORDER CAMP
ANJA HERMANS
5 OCTOBER 2010

http://www.dewereldmorgen.be/foto/2010/10/05/een-week-politiegeweld-tijd...

DE WERELD MORGEN
DOSSIER BELGISCH POLITIEGEWELD

http://www.dewereldmorgen.be/tags/belgisch-politiegeweld

GAZET VAN ANTWERPEN
BART DEBIE KRIJGT VIER JAAR CEL VOOR BUITENSPORIG POLITIEGEWELD
31 AUGUSTUS 2008

http://www.gva.be/nieuws/experts/johndewit/bart-debie-krijgt-vier-jaar-c...

MO
POLITIEGEWELD IN BELGIE
DE GETUIGENISSEN

http://www.mo.be/politiegeweld-brussel

[19]

DE WERELD MORGEN
MENSENRECHTENCOMITE VN TIKT BELGIE OP DE VINGERS
30 OCTOBER 2010

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/10/30/mensenrechtencomit%C3%A...

DE WERELD MORGEN
OOK RAAD VAN EUROPA VEROORDEELT BELGISCH POLITIEGEWELD
7 NOVEMBER 2010

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/11/07/ook-raad-van-europa-ver...

[20]

GAZET VAN ANTWERPEN
SAMENSCHOLINGSVERBOD NA NIEUWE OPROEP TOT MANIFESTATIE
18 SEPTEMBER 2012

http://www.gva.be/regio-antwerpen-stad/borgerhout/samenscholingsverbod-n...

[21]

YOUTUBE
DE POLITIE HEEFT 26 JONGEREN OPGEPAKT IN BORGERHOUT

http://www.youtube.com/watch?v=OmgyF_gNtvY

[22]

YOUTUBE
DE POLITIE HEEFT 26 JONGEREN OPGEPAKT IN BORGERHOUT

http://www.youtube.com/watch?v=OmgyF_gNtvY

''En als vijf allochtonen op de stoep staan kan de politie optreden omwille van het samenscholingsverbod. En als 50 - 100 mannen in een ongemakkelijk deel van de stad bijeen komen om zonder toestemming te protesteren voor een discutabele reden en een Amerikaanse vlag in de fik te steken en wat slogans te zingen, is er reden genoeg om in de krant RELLEN te koppen, met het grootste lettertype, en om 230 mensen op te pakken en die te bestempelen als “heethoofden”, hoewel velen weten dat de helft daarvan passanten waren met de verkeerde huidskleur. Wie weet, misschien zelfs gewoon met een baard. Maar ja, de meeste lezers en kijkers lezen en kijken vanuit een comfortabele vervreemding, dat weten we ook''

KIFKIF.BE
ORLANDO VERDE
EEN ZEKER GEVOEL VOOR PROPORTIE

http://www.kifkif.be/actua/een-zeker-gevoel-voor-proportie


discussie Sharia 4.

Ook het indirect bedreigen van een samenleving zoals Sharia4 doet is in mijn ogen ontoelaatbaar.
Wie ook maar even het nieuws volgt weet dat hun visie er toe leid dat vrouwen gelijkgesteld worden met iets waar ik geen woorden voor kan vinden.
Ik als vrouw walg dan ook van jou artikelen Astrid.
Ik als activiste vind dat jij niet langer een podium mag hebben op IM daar hier over het algemeen mensen bezig zijn die de zwaar bevochten vrijheden van de mens/vrouw verdedigen en instand willen houden.
Niet alleen mij maar ondertussen ook vele anderen zetten vraagtekens bij de bijeengeraapte shit die je over ons heenstort.

Beste IM, hierbij geef ik aan dat we ook ondertussen zijn gaan twijfelen aan jullie redactie.
Wij zien wanneer Astrid.E haar artikelen niet weggehaald worden, IM voor ons als medium voorgoed wegvalt.

Volgens mij gaat dit artikel

Volgens mij gaat dit artikel over staatsrepressie, past dus prima op IM. Zou het een lofzang op de ideeën van S4B zijn dan was het anders geweest, maar ik lees dat er niet in terug.

Binnenkort zeker een

Binnenkort zeker een opiniestuk over staats repressie tegen neo-nazi's. Ik weet zeker dat het binnen de kortste keren verwijderd wordt.

@ 'anna' de eenzame koningin

Astrid Essed post in ieder geval op haar eigen naam en maakt er een goed verhaal van. Je hoeft er niet mee eens te zijn. Waar ik wel heel erg moe van woirdt, is die eenzame gast die telkens onder de vorm 'wij' reaguurt op stukken van Astrid, maar verder zelf geen reet uitvoert of schrijft. Weet je, het is al de tieg-de keer dat je probeert een soort dreigement te stellen in de trend van "Beste IM, hierbij geef ik aan dat we ook ondertussen zijn gaan twijfelen aan jullie redactie. Wij zien wanneer Astrid.E haar artikelen niet weggehaald worden, IM voor ons als medium voorgoed wegvalt"
Nou moe, ik hoop idd dat je voortaan hier wegblijft. De interwebs zijn groot genoeg, ga maar lekker elders je kwakje doen.

spam

Waar ik heel moe van wordt is dat ze iedere discussie uit de weg gaat.

@ di, 25/09/2012 - 10:59 — NN

Waar ik heel moe van wordt is dat ze iedere discussie uit de weg gaat. Die gekke "Anna L." bedoel je? Ja, die reageert er maar op los, maar discussie kan je het natuurlijk niet noemen. Er is een soort rare spraakverwarring waarbij mensen denken dat ze met korte inhoudsloze reacties een "discussie" aangaan, terwijl wat ze feitelijk doen is juist ieder serieus debat uit de weg gaan. Die discussie tussen Rode Lynx en Peter Storm, dat was bijv. wel een interessante discussie. En Astrid Essed post lange artikelen, met veel bronnen. Als je haar analyse niet deelt, staat het je vrij een gedegen stuk te schrijven en te posten. Essed zelf zegt overigens helemaal niet dat ze een discussie aan wil gaan, ze biedt alleen haar visie op het nieuws aan. Mensen die telkens doen alsof ze in haar stukken s4b verdedigt laten vooral zien dat ze die stukken gewoon niet gelezen hebben. Als ik haar was zou ik dan ook niet reageren, het heeft immers weinig zin. Eigenlijk zijn de korte scheldpartijen op haar juist een soort bewijs van haar analyse: mensen staren zich blind op S4B en gaan verder helemaal voorbij aan wat er werkelijk verder mis is met staatsrepressie en westers 'beschaafd' racisme.

koningin van het gekkenhuis?

koningin van het gekkenhuis?

Beste 'Anna L' hierbij geef

Beste 'Anna L'
hierbij geef ik aan dat ik ondertussen ben gaan twijfelen aan je reacties. Vooralsnog ziet de 'redactie' van Indymedia geen reden om de artikels die onder de naam Astrid Essed worden gepost weg te halen. Open posting houdt namelijk in dat iedereen kan posten, en dat wil niet zeggen dat 'de redactie' eens is met de inhoud. Zolang het enigszins binnen de spelregels valt, laten we het staan; zo ook jouw reacties, hoe vermoeiend ze ook zijn.
Maar als indymedia "voor [jou] als medium voorgoed wegvalt", prima hoor, evenwel goede vrienden, veel plezier verder op het internet. Op zich waarderen we het als indymedia bezoekers laten weten wat ze vinden en de discussie aangaan over wat er gepost is, maar met zo'n dreigend geformuleerd statement kunnen we evenwel helemaal niets. Trek je eigen conclusies, en denk voortaan beter na voordat je reageert.

he Modje, Anna drukt zich

he Modje, Anna drukt zich heel netjes uit. Ik op mijn beurt twijfel aan zo´n beetje alles wat met IM te maken heeft alsook met de flowerpowergeneratie van 68.

gr.

ben het zowaar een keertje

ben het zowaar een keertje met streng gelovige eens.
je ziet het wel vaker dat als mensen kritiek geven,ze dan maar moeten oprotten en maar ergens anders heen moeten gaan.
indymedia bevindt zich op glad ijs wat betreft deze post van astrid.

Volgens mij waren het de

Volgens mij waren het de critici van Astrid die vonden dat zij maar moet oprotten van IM. Blijkbaar vinden ze dat onwelgevallige meningen maar weggepoetst moeten worden hier. Daarom hulde aan de mods dat alles gewoon blijft staan.

niet extremistisch?

Sharia4belgium getuigde onlangs in Amsterdam van onverholen sympathie voor al-Qaeda en de moordenaar van Theo van Gogh.

er werd zojuist met een

er werd zojuist met een verwijzing naar opkomen voor nazi-repressie wel een goed punt gemaakt.

Wanneer er allerlei repressieve wetgeving wordt ingevoerd en gebruikt tegen neo-nazi's, zouden wij die wetgeving dan niet moeten verwerpen en bevechten?

TUURLIJK WEL,

vandaag gebruiken ze het voor nazi's of extremistische moslims, morgen voor linkse activisten, het gaat hier om de repressieve wetgeving, en (het gebruik van) dat soort repressieve wetgeving ben je het mee eens of niet.

je kan niet zeggen, nou, als ze het gebruiken tegen mensen met wie ik het niet eens ben is het goed, als ze het maar niet voor linkse activisten/organisers gebruiken...

je kunt tegen repressie zijn

je kunt tegen repressie zijn en er moeilijk huiliehuilie over doen maar je kan het ook gewoon negeren en buiten 'hun' samenleving gaan wonen, daarbij komt dat men in nederland niks te klagen heeft op het gebied van repressie (http://anarchistnews.org/content/text-anarchist-tasos-theofilou-diary-op...) hier een voorbeeld van wat echte repressie is. En daarbovenop is het niet zo dat als er een 'linkse' samenleving bereikt word repressie voorbij is. Ook 'links' heeft een lange geschiedenis als agressor.

mee eens

Aha, dank voor het steunen van Astrid Essed's standpunt. Na al die domme reacties hier werd het eens tijd. De verwijzing naar sommige extreem bekrompen aspecten van de Islam-leer laat goed zien dat Astrid Essed de vinger op de zere plek weet te leggen. Immers, die extreme repressie die de belgische staat los laat op die paar sharia-belgen is een schoolvoorbeeld van 'twee handen op een buik'. De meest fanatieke aanhangers van de Shariah zijn blij met deze repressie, het maakt datgene wat ze prediken namelijk waar. Het bespaart ze ook de moeite om enige serieuze discussie aan te gaan met wie dan ook, immers als je zo genadeloos door de staat en duidelijk buiten de kaders van de westerse rechtsorde wordt aangepakt, kan je tamelijk makkelijk stellen dat je niet de gelegenheid hebt om te discusseren. Komt hun mooi uit.
Die repressie van de Belgische staat is een bliksemafleider voor haar eigen racisme en foute politie-optreden, net als de repressie van de Belgische staat voor Sharia4Belgium een welkome bliksemafleider is voor hun bekrompen en hijgerige campagnes. Dankzij het optreden van de Belgische staatsapparaat hoeft Sharia4B niet bang te zijn dat allerlei boze moslims hun erop aanspreken op hun verdraaing van de boodschap van de Quran - immers, een beetje moslim is nu eerder solidair met Sharia4B dan kritisch, wat overigens laat zien dat de 'moslim-cultuur', in zoverre deze bestaat, er ene is van solidariteit, iets wat in de westerse cultuur die de belgische staat zegt te vertegenwoordigen erg ontbreekt de laatste tijd.
Astrid Essed, ga zo door!

u voelt zich verheven of zo?

u voelt zich verheven of zo? door te bepalen wat wel en wat niet een domme reactie is?
sluit je lekker aan bij die sharia4 randfiguren zou ik zeggen die weten wel raad met andersdenkende.
o wacht dat gaat natuurlijk niet,je bent immers een ongelovige hond die moet branden in de hel.

zodra het woord moslim valt lijkt "links"direct in de verdediging te schieten,waarom? omdat dat zo politiek correct is of zo?

astrid neemt het naar mijn mening wel op voor deze fascistische zwijnen.

het is net zoiets als roepen dat de jongens en meisjes van de nvu geen gezichtsbedekkende kleding mogen dragen tijdens hun demo"s.
om vervolgens moord en brand te schreeuwen en te gaan lopen janken over repressie.

het lijkt erop dat 'links"soms het spoor behoorlijk bijster is.

Protest tegen moord op blanke boeren

Nazi's verstoren onthulling standbeeld.
http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2012/09/nazis_verstoren_onthullin...
Neem aan dat Astrid Essed hier ook geen moeite mee heeft.

Astrid Essed gelezen en

Astrid Essed gelezen en afgeserveerd.
IM begeeft zich zeker op glad ijs door deze troep te plaatsen.
Laat ze maar even in Afghanistan gaan zitten en daar eens ondervinden wat deze gasten propaganderen.
Ziek.

Anna heeft gelijk. De banden

Anna heeft gelijk.
De banden met Hizb ut Tahrir gaat Essed opbreken.
IM,word wakker.

Islam propaganda

Ik kan de artikelen van Astrid Essed niet anders uitleggen dan goedkope in elkaar gezette propaganda voor de extreme islam.
De Sharia4 staat wat mij betreft op eenzelfde level als een NVU,Blood of Honour en noem maar op.
Indymedia Nederland maakt zich hiermede ook schuldig aan het verspreiden van gif.
Elke zichzelf respecterende moslim neemt ondertussen afstand van dit soort extreme bewegingen daar zij dagelijks mogen ondervinden wat dit voor ze betekent.
Ook buiten onze grenzen (Midden Oosten en Afrika) beginnen ze ondertussen te snappen wat uiteindelijk de bedoelingen van deze groeperingen zijn die onder het mom van (gelovigen) de ene strot na de andere aan het doorsnijden zijn.

Met dit artikel en gezien de reactie van de moderators heeft Indymedia Nederland zich onmogelijk gemaakt.

Over,uit en sluiten.
Anarchisten Nederland

-

De arrogantie waar ik eerder al mee te maken had is er nog steeds weet ik nu, helaas. Horen deze figuren wel thuis in Appelscha enzo denk ik dan.

vrijheid van meningsuiting

im lapt de vrijheid van meningsuiting aan de laars en is een platform voor reli-fascisten, dus nee, die horen daar niet thuis.

-

Je zal nooit vrijheid krijgen zonder deze tiepjes te bestrijden. Prima dat de smeris sharia4 aanpakt. Hopelijk vallen er aan beide kanten flink slachtoffers.

Sharia4

Anarchisme ?

Wanneer je het anarchisme onderschrijft en onderkend moeten we het verdedigen van een groepering zoals Sharia4 zoals Astrid Assed dit pleegt te doen toelaten.
Dit is geheel op haar eigen verantwoording en rekening.
Wel ben ik van mening dat elke tegenreactie op eenzelfde manier behandeld moet worden.

Hier is dus een discussie gestart die de verschillende meningen duidelijk maakt.
Een discussie die ik ter harte neemt en waarbij ik nu iets toe gaat voegen;

Ik als Anarchist hecht aan een vrije meningsuiting voor iedereen.
Hier dan de mijne.

De manier waarop Sharia4 en bv Hizb ut Tahrir zich manifisteert toont aan dat zij aan op een dezelfde manier moet worden bestreden als de nazis (Laat ze niet lopen).
Daarbij ben ik blij dat ze momenteel in Belgie Sharia4 aanpakken zoals momenteel Duitsland doet met de nazi's.

Iedereen die onze vrijheid bedreigt krijgt uiteindelijk een rekening.
Ik zou Astrid Essed dan ook naar Stormfront willen doorverwijzen.
Op dit podium komt zij beter tot haar recht.
En wat IM betreft: Dit was het dan en beterschap daar.

-

Van mij mag Essed zeggen wat ze wil. Van mij mag iemand als spook over straat als ze dat waardig vinden.
Als het daar bij blijft is er niks aan de hand.
Kan iemand echt zo naïef zijn?

kots op sharia4belgium kots

kots op sharia4belgium
kots op racisme
kots op religie

opbokken met die

opbokken met die relie-fascisten,

smerige vrouwenhaters

die lui van sharia4belgium zijn extreem conservatieve vrouwenhaters, en extreem rechts in een hele hoop opvattingen.
Je bent niet goed wijs als je daar geen afstand van neemt.

Links hoort deze fascisten te bestrijden, met alle mogelijke middelen!

reli-facsism

Welk doel dient Astrid Essed wanneer ze de mensenrechten predikt waarbij ze continue voorbeelden aanhaalt die zich daar geen enkele moer van aantrekken.
Wat beweegt de redactie van IM om haar nog langer serieus te nemen wanneer ze hiermee de bewegingen op links mee loopt te vervuilen ?
Er zijn hiervoor nml maar 2 opties mogelijk beste moderators/redactie
A: Of ze word gestuurt door de AIVD
B: Of ze staat onder invloed van de Salafisten.

Met beiden hebben we niets, dus ik vermoed dat hier even goed op ingescand moet gaan worden !
Een meer dan gevaarlijke ontwikkeling.

Het zou fijn zijn wanneer er wat meer mensen uit deze bewegingen hier even hun "serieuze mening " over zouden willen geven.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Laat je ons met je bullshit met rust.

Die GB heeft volkomen

Die GB heeft volkomen gelijk.
De nazi/sharia4 propaganda hoort niet thuis op IM.
De strijd tegen die gasten gaat beginnen.
Hou daar maar vast rekening mee.
Laat ze niet lopen,weet je wel :)

De strijd tegen die gasten

De strijd tegen die gasten gaat beginnen.

Nee. De strijd tegen islamofoben en ander rechts gespuis is allang begonnen, en wij blijven het voeren zolang het nodig is. Wat "niet thuis hoort" op Indymedia (en nergens eigenlijk) is die vervelende islam-basher die telkens op zijn eigen comments reageert. Bewonderenswaardig dat de Indymedia-redactie die allemaal laat staan en alleen als het te gortig wordt tot verwijdering overgaat. Ik zou die gast gewoon een ip-ban oid geven, kan heus wel, ook als je ip's logt.

nee, kan ALLEEN als je ip's

nee, kan ALLEEN als je ip's logt.

en dat doet indy niet gelukkig.

als je geen ip hebt van iemand kun je m ook inet bannen.

overigens, een beetje beroepstrol werkt gewoon via een proxy, dus een ip-ban werkt niet echt.

ik snap niet dat er zoveel waarde wordt gehecht aan ip bans, die zijn supermakkelijk te omzeilen...

Ik heb die gast gevolgd en

Ik heb die gast gevolgd en gelezen dat hij niet 1 keer moslims basht.
Ik vraag IM de reacties goed terug te lezen.
Zijn/haar kritiek richt zich op de manier hoe Astrid Essed in haar artikelen de mensenrechten verdedigd van figuren die hier geen boodschap aan hebben.

Mensenrechten gelden dan ook

Mensenrechten gelden dan ook zonder aanziens des persoon. Als die "figuren" zelf de mensenrechten niet respecteren dan dienen ze daarop aaangepakt te worden, maar dat kan niet door ze hun eigen mensenrechten te ontzeggen.

Wat betreft "die gast", hij/zij is idd. geen moslim-basher, heeft ook aangegeven het voor gematigde moslims op te willen nemen. Het wordt wel vervelend als je tien keer hetzelfde onder een artikel post en continue namens "wij" praat. Praat gewoon namens jezelf zou ik zeggen.

Het word natuurlijk ook

Het word natuurlijk ook vervelend wanneer je in de persoon van Astrid Essed dergelijke voorbeelden aan gaat halen wanneer je het over mensenrechten hebt !
Ik kan me voorstellen dat dit bij een aantal bewegingen in zeer slechte aarde valt.
Wanneer Sol.C aangeeft dat hij het een probleem vind dat IM zich laat gebruiken door een dame die onder invloed staat van figuren die afkomstig zijn uit Salafistische bewegingen zou ik nog maar eens gaan nadenken.
Ik heb dan ook wel een vermoedden wie hier aan het inzetten zijn.
Dan klopt het dat ze onder "Wij" praten.

Ik heb zo het vermoedden dat jullie hierop aangesproken gaan worden.

het is nogal een

het is nogal een verdachtmaking om te beweren dat astrid onder invloed van salafistische figuren staat of onder invloed van de aivd...

totaal ongestaafde beweringen, zoals al eerder werd gezegd
'mensenrechten gelden zonder aanzien des persoons, dus ook als die 'figuren' zich niets van mensenrechten aantrekken kun je ze die mensenrechten niet afpakken. je kunt ze wel aanpakken op hun gedrag jegens mensenrechten.'

niks aivd, niks salafisten,

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech