Pinksterlanddagen: Onderlinge verstandhoudingen

Hier kun je discussieren over Pinksterlanddagen: Onderlinge verstandhoudingen.
Op Indymedia en elders in onze beweging is discussie ontstaan over een voorval tijdens de PL van 2013.
Tijdens de PL 2013 is iemand weggestuurd van het terrein.
Het wegsturen van een bezoeker is geen middel om lichtvaardig me om te springen en we begrijpen dan ook de zorgen die geuit zijn. We willen als voorbereidingsgroep graag onze positie toelichten.

We betreuren om verschillende redenen het verloop van een incident in 2013.
We merken dat alle partijen ontevreden zijn over de uitkomst. Dat geldt voor degenen die een gevoel van onveiligheid hebben ervaren op de PL en voor wie de ruchtbaarheid die zij er aan gaven meer kwaad dan goed heeft gedaan.
Dat geldt ook voor degene bij hen aanleiding gaf tot de melding en die van het terrein is gestuurd.
Het geldt ook voor de leden van het A-team, die hun werk slechts beperkt hebben kunnen doen, of onder andere condities dan ze hadden gewenst en dat geldt voor de mensen van de voorbereidingsgroep die belast zijn met een opgave waarvan ze vooraf heeft aangegeven die niet te willen en kunnen uitvoeren.
Aan alle betrokkene: wij betreuren de manier waarop het voorval zich heeft ontwikkeld.

Deel 1
Evaluaties
Als voorbereidingsgroep evalueren we ieder jaar het verloop van de PL. Door de betrokkenheid van de voorbereidingsgroep bij het A-team van afgelopen jaar, hebben we ook de handelwijze van de voorbereidingsgroep en binnen het A-team uitvoering besproken door middel van interne evaluaties direct na de PL 2013.
Daarnaast is er door 2 betrokken PL bezoekers, op verzoek van het A-team 2013, een onderzoek gedaan naar het handelen van het A-team in deze situatie. Op dat onderzoek en de uitkomsten zullen we later ingaan. Allereerst willen we de belangrijkste conclusies van onze eigen evaluatie toelichten.

Tijdens de PL 2013 is iemand weggestuurd van het terrein, omdat zijn aanwezigheid het voor andere bezoekers onmogelijk maakte daar te blijven. De aanwezigheid van deze persoon werd als kwetsend en intimiderend ervaren voor 2 andere bezoekers en zij hebben daarom hun situatie met het A-team besproken.

In situaties als deze, waarbij er een of meerdere personen zijn die aangeven zich niet veilig te
voelen omdat iemand (op een of meerdere manieren) hun grenzen heeft overschreden, is het heel
belangrijk niet gelijk weer hetzelfde te doen.
Voor degene die deel uitmaken van een crisisteam is het belangrijk dat je degene die naar je toekomt respecteert, aanhoort wat diegene kan en wil vertellen (want het gaat vaak over zeer traumatische ervaringen waar men moeilijk over praat) en zorgt voor een veilige omgeving voor diegene.
Samen zal er gekeken worden naar hoe om te gaan met de situatie tijdens de bijeenkomst (en evt erna). Soms is de meest praktische de tijdelijke oplossing om degene die de schade heeft aangericht te vragen om te vertrekken.
Er is heel veel moed voor nodig om anderen aan te spreken als je je niet veilig voelt, en om te vragen om hier een (tijdelijke) oplossing voor te vinden.
Tijdens het proberen een oplossing te vinden (dat vaak heel moeilijk is een lang en zwaar proces) moet er in ieder geval een veilige omgeving worden gecreëerd en in sommige gevallen kan dat enkel als degene die schade heeft aangebracht (tijdelijk) vertrekt.

PL 2013
Het verzoek om te vertrekken aan M is op deze hierboven beschreven wijze tot stand gekomen.
We hebben met het verzoek aan één bezoekers om het terrein te verlaten, geprobeerd de ervaren sociale veiligheid van 2 andere bezoekers op het terrein te herstellen. Over de zwaarte en proportionaliteit van de ingreep valt te twisten, over onze bedoeling niet. We hebben met deze beslissing niemand willen be- en veroordelen.

We trekken een duidelijke les voor de toekomst. De voorbereidingsgroep heeft in 2013 haar rol niet voldoende ingeperkt. Er is door omstandigheden onduidelijkheid ontstaan tussen de rol en taken van het A-team en van de voorbereidingsgroep. We zijn het erover eens dat we in de toekomst ons volledig afzijdig moeten houden van onderlinge spanningen, en conflict situaties tussen bezoekers.
Daarvoor is en zal er een aparte functionerende (crisis) groep/a-team moeten zijn, samengesteld uit bezoekers van de Pinkserlanddagen.

Dit jaar zal er geen kant en klaar team zijnen willen we van alle bezoekers vragen dat zij zelf hun verantwoordelijkheid nemen, voor hun eigen problemen en de spanningen en problemen van anderen op het terrein.
Daarom zal de komende PL een ervaren groep van buiten de Nederlandse beweging de vorming van een nieuw team begeleiden. Er zal ruimte zijn voor leren over de zin en onzin van zo’n team en in de latere fase het ondersteunen van de vorming van een team.
Dat past volgens ons bij een anarchistische bijeenkomst. In het uiterste geval is er een (crisis)team dat los van de voorbereidingsgroep en op eigen verantwoordelijkheid opereert.

Deel 2
Het onderzoeksrapport
Wij kunnen ons als individuen en als voorbereidingsgroep niet vinden in de uitkomst van het onderzoeksrapport en de methodiek van het onderzoek.

Het ‘onderzoeksteam’ is gevraagd om een evaluatie te schrijven over de aanpak van het A-team en hun opvolgers.
Het rapport dat hier uit is voortgekomen voldoet op geen enkele manier aan die omschrijving. Het is geen analyse en evaluatie over de gevolgde procedure, noch aanbeveling over de te volgen procedure. Het was een poging tot waarheidsvinding rondom het gene dat vooraf is gegaan aan het verzoek om hulp aan het A-team door de personen die zich niet meer veilig voelden.

Het evalueren van het A-team zou moeten gaan over of veilig laten voorlopen van de PL, door de mensen van het A-team in goede banen is geleid. En afgelopen jaar met name de vermenging van de voorbereidingsgroep in het A-team.

Het was de onderzoekscommissie níet gevraagd om te beoordelen of de mensen, die in vertrouwen naar het A-team toegingen daar wel genoeg redenen voor hadden. Waarheidsbevinding en harde bewijzen zijn geen termen die op deze situaties toepasbaar zijn. Het is dan ook niet aan een externe partij om iets te concluderen over het ervaren gevoel, en dat was ook expliciet zo afgesproken.
Nogmaals, het gaat hier om zeer persoonlijke gebeurtenissen die voor de betrokkenen zeer ingrijpend waren en daar behoor je discreet en respectvol mee om te gaan.

We kunnen dan ook niet ingaan op de eis van naamzuivering voor M.
Daarmee ridiculiseer je hetgeen dat de mensen die het A-team om hulp hebben gevraagd hebben verteld over wat zij hebben meegemaakt.

Tot slot kunnen wij ons niet vinden in de juridische toonzetting en de dwingende aanbevelingen.

Afsluitend
Wij vinden het van groot belang dat een beweging als de onze een adequaat antwoord heeft op onderlinge spanning, gevoel van onveiligheid en onrecht. En niet in de laatste plaats op (seksuele) intimidatie, geweld en racisme. Daarom heeft de voorbereidingsgroep het initiatief genomen tot een discussie over deze onderwerpen tijdens de PL 2014.

Het is namelijk meer dan één pijnlijk voorval. We doen een beroep op alle betrokkenen om de blik op de toekomst te richten en die sterker tegemoet te treden.
We hopen dat bovenstaande verklaring laat zien hoe wij hebben geleerd van de gebeurtenissen van afgelopen jaar en de nasleep daarvan en kijken ernaar uit om weer een interessante PL 2014 te kunnen organiseren.

http://www.pinksterlanddagen.nl


Quote: "Er is heel veel moed

Quote: "Er is heel veel moed voor nodig om anderen aan te spreken als je je niet veilig voelt ..." unquote

Inderdaad ja: je moet maar durven! En ook om gewoon door te gaan met het verspreiden van dit soort leugenachtige praatjes... Wat een smeerpijperij!!!

een buitenstaander...

Ondanks dat ik 'struikelde' over de eerste zin van deze evaluatie namelijk "...Op Indymedia en elders in onze beweging" toch de moeite genomen het verder te lezen. Buitengewoon helder en transparant neergezet. Goed dat er ruimte en tijd voor discussie, visie etc voor is tijdens PL2014, misschien moet je hem er helemaal over laten gaan. :-) ooooo :-)

OPZETJE:
Om het 'luchtig' te houden zou je n eventueel toekomstig A-team kunnen laten bestaan uit ook 'echte' A-team leden: Murdock, B.A., Face, Haniball, Amy. Als inspiratie en wellicht leidraad geen slecht idee. Misschien een workshopje hierover ofzo?

Groetjes en veel succes hiermee!

Voor de duidelijkheid: ook

Voor de duidelijkheid: ook JIJ kunt het slachtoffer worden van anonieme en geheime beschuldigingen en op grond daarvan geweerd worden van het anarchistische kampeerterrein te Appelscha. Wees daarom vriendelijk tegen de nieuwe kampleiding.
Tot vrijheidsbezinning. What's in a name.

voor de duidelijkheid

Voor de duidelijkheid, ook jij kunt slachtoffer worden van geweld en ongewenste intimiteiten (sexueel geweld), ook binnen de scene.

En voor de duidelijkheid, als dat gebeurt, vermoed ik dat je het wel fijn gaat vinden als je serieus genomen wordt als je de moed hebt om dit toch aan te kaarten in de scene, dezelfde scene waarin de persoon die jou geweld heeft aangedaan vrienden heeft, die het allemaal voor die persoon zullen opnemen, ook al kennen ze het verhaal niet.

Dat je het wel fijn gaat vinden als je niet op voorhand als aanstellerig of hysterisch neergezet gaat worden als je niet direct met bewijslast komt (die je onmogelijk kan leveren, tenzij je de kans hebt gekregen om een sperma monstertje te nemen of precies op het moment dat iemand je in elkaar sloeg een camera had klaarstaan.

Fijn ook trouwens dat het meest creatieve waar mensen op kunnen komen als alternatief voor de politie en rechtsstaan precies het zelfde systeem van arbitraire waarheidsvindingscommissies is als het systeem waar wij tegen zijn.

Maar waar gaat het nu om? Dat

Maar waar gaat het nu om? Dat weten we niet. We kunnen wel gissen over allerlei situaties waarom Maikel is weggestuurd, maar dit zijn nogal heftige aannames!

Fijn ook trouwens dat het

Fijn ook trouwens dat het meest creatieve waar mensen op kunnen komen als alternatief voor de politie en rechtsstaat een soort anarcha-feministische politiestaat is, waarin je op basis van geheime en anonieme beschuldigingen en zonder enige bewijslast vervolgd, uitgesloten en belasterd kunt worden door een voorbereidingsgroep die op geen enkele manier aanspreekbaar is.

waarheidsvinding???? ammehoela

Er IS geen waarheidsvinding dat is het hem nu juist. M. weet niet eens wat de beschuldigingen zijn want dat is ten dele niet verteld. En opnieuw wordt hier uitgegaan van het slechtste door over spermamonsters te beginnen. Wat hier ook aan de hand is, is dat een klein 'misdrijf' al genoeg is voor de zwaarste 'straf': uitzetting. Iemand hoeft maar een keer ruzie gehad te hebben en een ander kan al roepen dat hij of zij zich niet op zijn of haar gemak voelt bij iemand en dat uitspelen via een A team of voorbereidingsploeg. En dat gaat veel en veel te ver. Ik kom ook wel eens mensen tegen die me ooit tegen de haren gestreken hebben, maar daarom hoeven ze nog niet weg, toch?

wat bazel jij nou joh

leiding?

Deze nep-feministen gaan de

Deze nep-feministen gaan de anarchistische beweging in Nederland kapot maken.

wtf

Wat een ambtelijk bureaucratisch gewauwel. Lijken gvd wel politici.

Opzouten.

ok

Allereerst bedankt voor de uitgebreide reactie. Dat er initiatief genomen wordt voor workshops en de opzet van een nieuw A-team lijkt me een goede zaak en een positieve aanpak. Ik hoop van harte dat hierbij ook de nodige inbreng van de bezoekers mogelijk is, ik lees vooral iets over het leren van de zin en de onzin, dat komt op mij nogal dwingend en vooropgezet over. Maar wellicht begrijp ik het verkeerd.

De conclusie over het onderzoeksrapport deel ik in het geheel niet. Ik begrijp dat deze comissie met een bepaalde taak op pad gestuurd is, in dat geval is het hen te prijzen dat ze deze zo ruim mogelijk hebben opgevat. Een commissie die zich teveel laat sturen is niet onafhankelijk en weinig waard.

Verder vind ik het vreemd dat er staat dat iemand tijdelijk van het terrein is gestuurd. Hoezo tijdelijk? Er is gewoon iemand weggestuurd. Dat jullie niet hebben willen be- of veroordelen maakt het niet veel beter. Er is dus iemand weggestuurd zonder te oordelen? Als je niet wilt be- of veroordelen moet je ook niemand weg gaan sturen lijkt me. Verregaande maatregelen zijn toch niet te rechtvaardigen uit een gevoel van onveiligheid bij sommigen, zonder een oordeel te vellen of die onveiligheid reëel is? Met alle respect voor jullie intenties, ik denk dat jullie toch echt andere manieren moeten gaan vinden om het gevoel van veiligheid te herstellen.

Wat een teleurstelling.

Nadat ik de recente bericht van de PL groep had gelezen op Indymedia kreeg ik meteen gevoel van teleurstelling en boosheid in me. Wat een broodje aap verhaal zeg het riekt naar een elitaire houding omtrent diverse lui in de PL groep. Verwachten ze nu dat alles koek en ei is en dat de vertrouwen weer hersteld word in de PL dagen. Het gehele bericht is duidelijk gedwonge politieke correctheid geschreven stuk waar diverse lui zich van hun schuld proberen te onttrekken en af te schuiven. Vooral de 2 personen die zich tijdens de PL 2013 zich onveilig voelden en een paar weken later waren zij aanwezig tijdens de No Border Camp 2013 en M ook aanwezig was, en niks aan de hand geen piep of een klacht. Wat mijn bloed helemaal doet koken is na de zomer gewoon verder gaan met de heksenjacht tegen M of het de normaalste zaak van de wereld is. Hoe kan je zoiets goed praten? Is dit bovenstaande bericht gewoon niet een natrap tegen M met een politieke correcte glimlach erbij ?
Kunnen de personen betrokken bij de PL dagen zich nog wel anarchisten noemen? Of zijn het gewoon huiskameranarchisten die totaal wereldvreemd zijn met hun hoofdjes in de politieke correctheid wolkjes lopen. Niemand kan toch de PL dagen serieus nemen toch?
Hoe verneuk je een beweging dat kan je het gewoon aan de PL groep vragen voor tips en adviezen.

groet Dolf

de kronkels die worden

de kronkels die worden gemaakt om het gelijk te halen vanuit de voorbereidingsgroep/a-team zijn om te huilen. De kreet dat er ?????een ervaren team van elders???? komt doet je vrezen voor het ergste. Krijgen we nu de duitse interpretatie van power of defenition of nog iets veel ergers???

begin te twijfelen of ik uberhaupt nog zin heb om een bijdrage te leveren.

M

Er is iets heel erg mis met

Er is iets heel erg mis met de voorbereidingsgroep van de PL!

burp

Wat een walgelijke non-respons, en dat na gvd máánden.

Na zo'n dertig jaar betrokkenheid van tamelijk jongs af aan bij zeg maar anarchistische en aanverwante (autonome, sociale, het beestje moet toch een naam hebben. 'Radicale', ha!, laat me niet lachen) activiteiten, bekruipt me de laatste tijd het gevoel dat de enige reden waarom anarchisten kunnen claimen dat hun versie van een 'revolutie' & de bijbehorende daaropvolgende ideale samenleving, en dat als énige, vrij zou zijn van uitwassen in de zin van hiërachie en autoritarisme of totalitarisme e.d., is dat ze ('we'? kuch) domweg nog nooit ergens, substantieel of blijvend en onbelemmerd door pakweg gewelddadige beslommeringen van buitenaf, aan de 'macht' zijn geweest, cq. het voor het zeggen hebben gehad.

De 'beweging': Hoog tijd voor helemaal terug naar af. Het is nog maar zo'n jaar of idd. dertig of zo te laat. Wie weet zal er na flink wat introspectie nog iemand op ons zitten te wachten. Dat kan nú in elk geval sterk betwijfeld worden.

Gegroet. Bah.

Kom op , geef de PL

Kom op , geef de PL organisatie het voordeel van de twijfel.
Veel succes met de PL 2014

En op grond waarvan zou ik ze

En op grond waarvan zou ik ze dat voordeel gunnen? De misselijke opstelling die uit hun verklaring spreekt, laat weinig ruimte voor twijfel over.

Precies. Geven zij Maikel het

Precies. Geven zij Maikel het voordeel van de twijfel bij hun beschuldigingen? Laten ze zelf ook maar de geringste twijfel over hun eigen handelen? Niets van dit alles!
Met dit soort anonieme en geheime beschuldigingen kun je alle kanten op. Er zal op alle mogelijke manieren misbruik van worden gemaakt, om persoonlijke of politieke redenen. Er wordt ruimte geschapen voor heksenjachten en rechteloosheid. En dit alles met het verhaal dat alleen op die manier seksueel misbruik aangepakt kan worden. Met dezelfde manier van redeneren kun je de inval van Bush in Irak met terugwerkende kracht rechtvaardigen. Goed, er zijn geen massavernietigingswapens aangetroffen, maar het is ook onzin om te zeuren over bewijslast...

goal!

Aan anarchisten zonder waarheidsliefde heeft niemand iets. Weer een schot in eigen doel.

Optreden A Team Pinksterlanddagen 2013/Pure willekeur

BESCHULDIGINGEN, DIE NIET AAN BETROKKENE WORDEN MEEGEDEELD
BESCHULDIGINGEN ZONDER BEWIJS
JE REINSTE WILLEKEUR, MENSEN DIE EEN VRIJE EN SOLIDAIRE SAMENLEVING VOORSTAAN
ONWAARDIG

Geachte Voorbereidingsgroep /A Team Pinksterlanddagen

Ik had mij eerst voorgenomen, mij buiten deze discussie te houden, omdat er al
genoeg voor en tegen gezegd is, maar nu is het mij toch te gortig

Feiten [zoals mij bekend] op een rij:

Pinksterlanddagen 2013

Personen om wie het in hoofdzaak gaat:

M
Twee andere bezoekers
Het A Team [dat heeft ingegrepen]

M. [om privacyredenen niet de hele naam genoemd, maar de meesten zullen wel weten,
om wie het gaat] komt naar de Pinksterlanddagen
Twee andere bezoekers arriveren ook.

De twee andere bezoekers voelen zich kennelijk [vanwege evolgens hen erder plaatsgevonden zaken
waarop ik niet verder inga] niet veilig in de aanwezigheid van M en/of geintimideerd door M
Vervolgens wordt M gevraagd, het terrein te verlaten, zonder dat aan hem wordt uitgelegd, wat nu
precies de beschuldigingen tegen hem zijn.

Dat is het volgens mij, in a nutshell

Hierover schrijft u als Voorbereidingsgroep

Ik citeer

''Tijdens de PL 2013 is iemand weggestuurd van het terrein, omdat zijn aanwezigheid het voor andere bezoekers onmogelijk maakte daar te blijven. De aanwezigheid van deze persoon werd als kwetsend en intimiderend ervaren voor 2 andere bezoekers en zij hebben daarom hun situatie met het A-team besproken.''

Pinksterlanddagen: Onderlinge verstandhoudingen | IndyMedia
Pinksterlanddagen: Onderlinge verstandhoudingen | IndyMedia
Op Indymedia en elders in onze beweging is discussie ontstaan over een voorval tijdens de PL van 2013. Tijdens de PL 2013 is iemand weggestuurd van het terrein. Het wegsturen van een bezoeker is geen middel om lichtvaardig me om te springen en w...
View on www.indymedia.nl
Preview by Yahoo

Daarna schrijft u

''Voor degene die deel uitmaken van een crisisteam is het belangrijk dat je degene die naar je toekomt respecteert, aanhoort wat diegene kan en wil vertellen (want het gaat vaak over zeer traumatische ervaringen waar men moeilijk over praat) en zorgt voor een veilige omgeving voor diegene.
Samen zal er gekeken worden naar hoe om te gaan met de situatie tijdens de bijeenkomst (en evt erna). Soms is de meest praktische de tijdelijke oplossing om degene die de schade heeft aangericht te vragen om te vertrekken.
Er is heel veel moed voor nodig om anderen aan te spreken als je je niet veilig voelt, en om te vragen om hier een (tijdelijke) oplossing voor te vinden.
Tijdens het proberen een oplossing te vinden (dat vaak heel moeilijk is een lang en zwaar proces) moet er in ieder geval een veilige omgeving worden gecreëerd en in sommige gevallen kan dat enkel als degene die schade heeft aangebracht (tijdelijk) vertrekt.''

RESPECT. NIET ALLEEN VOOR DE KLAGER, MAAR OOK VOOR DE ''BESCHULDIGDE''

Ik ben het met u eens, dat je met respect/openheid moet omgaan, zeker wanneer het traumatische ervaringen/gebeurtenissen
betreft.
Maar dat respect moet evenzeer gelden voor degene die ergens van beschuldigd wordt.

Want met alle respect;

Bij het omgaan met mensen en zeker conflicten, gelden naar mijn mening een aantal elementaire zaken

Ten eerste

Wanneer iemand in een dergelijke setting [dus deze Pinksterlanddagen] naar een bemiddelingsteam of crisis
team toekomt met een klacht over een ander, is een''gevoel'' je onveilig te voelen in aanwezigheid van de ander
[hier dus M.] niet voldoende
Een gevoel is niet alleen subjectief en niet te meten, bovendien, en dat is WEL belabgrijk, kan de waarheidsvinding
niet worden gecontroleerd.
Ik zeg niet, dat de twee bezoekers NIET de waarheid spreken, maar een beschuldiging moet gestaafd worden
met bewijzen, feiten en/of getuigen

Ten tweede:
Hoor en wederhoor/Fundamenteel!

Bovendien hebt u de grote fout gemaakt, M. niet de kans gegeven, zichzelf te verdedigen, noch hebt u uitgelegd
welke beschuldigingen nu tegen hem spelen

[WEER] met alle respect
Dit is pure willekeur en nu maakt dat niet goed door echte/vermeende empathie met de twee bezoekers,
die naar u toe gekomen zijn met hun beschuldigingen.

Let wel, van de kant van de twee bezoekers begrijp ik het wel, maar u, A team of voorbereidingsgroep,
hebt verkeerd, onsolidair en willekeurig gehandeld.

Als u ruimte had willen geven voor de veiligheid van mensen, had dat niet alleen betrekking moeten hebben op
de klagers, maar ook op M.

Geen veroordeling zonder bewijs
En u hebt M bij voorbaat veroordeeld, door hem weg te sturen, zonder zijn verhaal te kunnen doen
en zonder hem zelfs mee te delen, waarvan hii werd beschuldigd.
En waarom men zich niet veilig voelde in zijn aanwezigheid.

Dat vind ik zeer kwalijk en weinig solidair

NIET JURIDISCH, MAAR NORMAAL FATSOEN

Is mijn verhaal nu ''juridisch?''

Ik dacht het niet, maar een normale manier waarop mensen, volgens mij, met elkaar dienen om te gaan

Natuurlijk, mensen, die zich onveilig/traumatisch voelen, moeten serieus genomen worden en
opgevangen worden.
Maar ook degenen, die zij beschuldigen, hebben op zijn zachtst gezegd, recht op het voordeel van de twijfel,
omdat er nog niets is vastgesteld.

Zo gaat men met elkaar om

EN ALS JULLIE ER ALS A TEAM ECHT NIET WAREN UITGEKOMEN, HAD OF ZOWEL DE TWEE BEZOEKERS ALS
M. LATEN BLIJVEN
OF ZOWEL DE TWEE BEZOEKERS EN M. WEGGESTUURD, NA DUIDELIJKE OPENHEID VAN ZAKEN

Dan was het tenminste in balans geweest

Nu is M. bij voorbaat veroordeeld
Dat kan gewoon niet, nogmaals

VOORBEREIDINGSTEAM IN EEN RECHTSZAAK
VEROORDEELD ZONDER VORM VAN PROCES

A Team of voorbereidingsteam, nu ga ik jullie eigen redenatie op jullie toepassen
Stel er is een demonstratie ergens en je wordt van je bed gelicht
Beschuldiging luidt; Geweld tegen de [eveneens gewelddadige, maar dat daargelaten] politie

Grond
Twee politiemensen hebben aangifte gedaan, ''dat ze zich door jullie geintimideerd voelden'', maar leggen
green bewijzen voor

Jullie worden opgepakt en veroordeeld [ik maak er maar even een rechtszaak van om het scherper te
stellen], zonder te weten, welke beschuldigingen er zijn en zonder de kans te krijgen, je te verdedigen.

Wat zouden jullie dan roepen over het optreden van de Staat?

.................
.................

Juist ja [in beleefde termen gezegd] je reinste willekeur, intimidatie en bruutheid

In feite hebben jullie tegen M. niet anders gehandeld, nog los van wie gelijk heeft
of niet.
Daarin ga en kan ik niet treden

Mij gaat het puur om de behandeling en dat je zo niet met mensen hoort om te gaan

Zeker niet als je zegt, een vrije en solidaire samenleving voor te staan

Dit nog als advies

Lees ''Het Proces'' van Kafka nogeens na en trek daaruit lering

Zie

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Trial

Van harte beterschap en betere beslissingen in de toekomst toegewenst

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

De plank misgeslagen

En weer wordt de plank volledig misgeslagen.

Elke verwijzing naar straf, eergevoel, wraak, afschrikking toont een wens om het strafrechtsysteem in stand te houden, of daar een "progressieve" variant die net zo slecht is voor te ontwikkelen. Ik zou alle "anarchisten" die verwijzen naar straf, eergevoel, wraak, afschrikking en de schuld-onschuld vraag willen aanraden zich te verdiepen in de werken van bijvoorbeeld Clara Wichman, of Louk Hulsman. Zowel het A-team (en hun medestanders) als M (en zijn medestanders) zijn hier een stuk anti-anarchistischer en conservatiever dan het ministerie van veiligheid en justitie dat op dit moment actief kijkt naar alternatieven voor het strafrecht waarbij veel meer gefocust wordt op het herstellen van onderlinge verstandhouding tussen de betrokkenen en het voorkomen van excessen in de toekomst. (Ja het is inderdaad eng dat Fred T. hierin verstandiger is dan de gemiddelde indy-reageerder.)

De roep om bewijs doet geen recht aan de realiteit. Het feit dat iemand meldt een probleem met iemand anders te hebben betekent dat er een probleem is tussen deze mensen. Daar is helemaal geen bewijs voor nodig. Als er geen probleem zou zijn dan zou geen van de betrokkenen immers zeggen dat er een probleem is. Wij als gemeenschap hebben de verantwoordelijkheid zulke problemen hanteerbaar te houden/maken en als het even kan zelfs op te lossen. Vaak blijkt daarbij dat het handig is als de partijen eerst een beetje uit elkaars buurt blijven zodat het niet verder escaleert. Elke situatie is verschillend dus ook de "beste" manier van uit elkaars buurt blijven zal dus verschillen. Problemen tussen mensen liggen vaak complex en niet alles is schriftelijk gedaan of op video opgenomen, ook zijn er niet van alles getuigen. Een complete set aan bewijs bestaat dus niet. Dat betekent niet dat er geen problemen zijn.

De afgelopen 15 jaar heeft "de scene" weggekeken bij problemen tussen mensen binnen "de scene". Het was doorgaans de "minder dominante", "meer gediscrimineerde" of "minder sterke" partij die uiteindelijk weggepest of weggejaagd wordt. Als tegenreactie hierop is het concept "power of definition" ontstaan, Dit neemt alle mogelijkheden tot nuance en dialoog weg en is dus ook niet een echte oplossing. De roep om alles maar bij het oude te laten en mensen weg te laten pesten of weg te laten jagen is echter nog erger dan "power of definition".

Laten we als gemeenschap nu eens gaan werken aan oplossingen voor persoonlijke conflicten!

En nu terug met beide benen

En nu terug met beide benen op de vloer! Dit doet geen enkel recht wat er gebeurd is. Wat een abstract gewauwel. Conservatiever dan Fred Teeven? Wie deporteert hier mensen? Wie stuurt mensen aan op zelfmoord? Dat is Fred Teeven. Ga je mond spoelen met bleek of volg een studie genderstudies en ga op kosten van de gemeenschap zulke vage abstracties in papers verwerken. Wat is er gebeurd met de feministen anno 2014? TFOE

Voor nuance en dialoog is

Voor nuance en dialoog is geen bewijs nodig. Voor stomweg het terrein afsturen wel.

Sorry hoor, maar ik ga me

Sorry hoor, maar ik ga me echt niet bezig houden met de relatieproblemen van anderen. Die kunnen me namelijk echt niet boeien!

De PL 2014 bevat alle

De PL 2014 bevat alle elementen van pride and prejudice. Gezellig, kan er live streaming komen? Popcorn time.

Laten we ons nu bezig houden

Laten we ons nu bezig houden met opbouwende zaken , ik ben dat negatieve gekijf onderwel zat.
PLD 2014 , HERE WE COME !

persoonljike conflicten

Als mensen een persoonlijk conflict hebben, is dáárvoor geen bewijs nodig. Maar wie bepaalt er wie gelijk heeft in dat conflict? Wie bepaalt er wie van de twee conflicterende partijen weggestuurd moet worden? En wanneer doe je dat? Er moet wel iets meer gebeurd zijn dan een onaangename woordenwisseling voor zulke drastische maatregelen. Het zou kunnen volstaan naar de andere partij toe te stappen en te zeggen: er heeft iemand een probleem met jou, zorg je dat je bij die persoon uit de buurt blijft ajseblieft.
NU is het: wie het eerst bij het A team komt, die het eerst maalt en uitleg hoeft niet. Maw. heb je een conflict met iemand, zorg dan dat je de eerste bent die naar het A team stapt, anders ben jij het die wordt weggestuurd.

Sorry, maar hier klopt toch echt iets niet.

Appelschade

Poging om de zaak te ontrafelen, plus commentaar: http://www.ravotr.nl/2014/04/27/appelschade/

@Essed

Dit nog als advies
Lees ''Het Proces'' van Kafka nogeens na en trek daaruit lering

Het verschil tussen jouw en mijn advies (zie 2de reactie een workshopje 'echt' A-team) :

Josef K. 'bureaucratisch' doorgedraaid en afgemaakt als armzalige hond of het A-team waar een plan altijd 'together' komt, er geen doden vallen en goed afloopt met de 'bad guys in jail'? - Roept u maar ! -

Ik vind 'het proces' een zeer goed boekje , maar ter advies voor deze 'troubles' rond PL vind ik geen goed idee. Ai.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech