Planontwikkelaar gezinsgevangenis mag spreken bij bijeenkomst over 'Duurzaam Ondernemen'

Nieuws, gepost door: Sloop Kamp Zeist / AAGU op 09/09/2015 09:10:03

Wanneer: 09/09/2015 - 23:17

Spreekbeurt van verantwoordelijke planmaker gezinsgevangenis blijft niet onopgemerkt: Brief aan organisator bijeenkomst 'Duurzaam Ondernemen' . [ENGLISH BELOW]: Speech of responsible planner familyprison does not go unnoticed: A letter to organizer of event 'Sustainable Business'

De Vries en Verburg: Duurzaam deporteren

image: "Construction company De Vries en Verburg - You durable partner in deportations - proudly builds the family prison for refugees at Kamp Zeist"

Uit een bij AAGU (Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht) binnengekomen mail blijkt dat planontwikkelaar Bas Stuij van het bouwbedrijf De Vries en Verburg als spreker optreedt bij een bijeenkomst over 'Duurzaam Ondernemen'. In overeenstemming met de opsteller van de mail, Crhis de Laat, publiceren wij deze. Eerder werd Bas Stuij persoonlijk aangeschreven door Astrid Essed. AAGU voert campagne tegen de bouw van de gezinsgevangenis op Kamp Zeist. Op 17 september as. is er een lawaaidemonstratie bij De Vries en Verburg in Stolwijk.

"Geachte mevrouw Sterrenburg,

Het kwam onder mijn aandacht dat u volgende week dinsdag een info- en netwerkbijeenkomst 'Duurzaam Ondernemen' organiseert. Dat lijkt mij, hoewel ik zelf geen ondernemer ben, een interessant evenement, 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' is een belangrijke zaak.

Tot mijn grote verbazing zie ik echter de heer Bas Stuij van het bouwbedrijf De Vries en Verburg als een van de sprekers ingepland staan. Is het u bekend dat dit bedrijf een nieuwe gevangenis voor vluchtelingengezinnen (een zogenaamde 'Gesloten Gezinsvoorziening') bij Soesterberg gaat bouwen? Het opsluiten van kinderen, ter fine van uitzetting, strookt mijns inziens volstrekt niet met een notie van 'maatschappelijk verantwoord ondernemen'. Ik verwijs ook naar de publicatie 'Papa, hebben we iets ergs gedaan?' van 'Geen Kind in de Cel', met verhalen over de gevolgen van opsluiting van kinderen in vreemdelingendetentie.

Het lijkt mij dat de heer Stuij, die als directielid van De Vries en Verburg binnen het bedrijf de verantwoordelijke voor de bouw van deze nieuwe gezinsgevangenis is, onmogelijk een geschikte spreker voor uw bijeenkomst kan zijn.

Met vriendelijke groet,

Chris de Laat"

Sloop Kamp Zeist! Break down Kamp Zeist
AAGU

[ENGLISH] Speech of responsible planner familyprison does not go unnoticed: A letter to organizer of event 'Sustainable Business'

From a mail sent to AAGU (Anarchist Anti-deportation Group Utrecht) it appears that planner Bas Stuij of construction company De Vries en Verburg is going to speech at an event about 'Sustainable Business' ('Duurzaam ondernemen'). In accordance with the writer of the mail, Crhis de Laat, we publish it. Previously, Bas Stuij received a personal letter from Astrid Essed. AAGU is campaigning against the construction of the familyprison at Kamp Zeist. On September 17 ther is a noise demonstration at De Vries en Verburg in Stolwijk.

"Dear Madam Sterrenburg,

It came to my attention that next Tuesday you organize an information and networking event 'Sustainable Business'. That seems to me, though I myself am not an entrepreneur, an interesting event, "Social Responsible Undertaking" is an important issue.

To my amazement however, I see that Mr. Bas Stuij of the construction company De Vries and Verburg is scheduled as one of the speakers. Are you aware that this company is going to build a new prison for refugee families (a "Closed Family Provision") in Soesterberg? The detention of children, with the purpose of their expulsion, is in my opinion absolutely not consistent with a notion of 'Corporate Social Responsibility'. I also refer to the publication "Daddy, have we done something bad?" of "No Child In The Cell," with stories about the effects of detention on children in immigration detention.

It seems to me that Mr. Stuij, who as a director of De Vries and Verburg is responsible for the companies construction of this new family prison, can not possibly be a suitable speaker for your event.

Sincerely,

Chris de Laat"

Sloop Kamp Zeist! Break down Kamp Zeist
AAGUWie: 
Break down Kamp Zeist!

Facebook event noise demo @ De Vries en Verburg:
https://www.facebook.com/events/1490452981275597

Flyers:
http://aagu.nl/campagne-flyer-lawaaidemo.pdf
http://aagu.nl/campaign-flyer-noisedemo.pdf

Tell De Vries en Verburg what you think of their plan to build the family prison: http://www.devriesverburg.nl/contact/contactformulier
or do it on their facebook page.... https://www.facebook.com/pages/Bouwbedrijf-De-Vries-en-Verburg-BV/399647... - many went before you, they take it away, and we tell them again, and again, and again

Foto: 


Wie: 
nn

Zie ook eerder:

Bouwbedrijf De Vries en Verburg gaat nieuwe gezinsgevangenis Kamp Zeist bouwen, https://www.indymedia.nl/node/28839
De Vries en Verburg: verantwoord een gezinsgevangenis bouwen?, https://www.indymedia.nl/node/29155
De Vries en Verburg construction firm: building a family prison responsibly?, https://www.indymedia.nl/node/29242

17 september: Lawaaidemo bij gezinsgevangenisbouwer De Vries en Verburg, https://www.indymedia.nl/node/29343 .Wie: 
nn

Vluchtelingen welkom - doe wat je kunt!, https://www.indymedia.nl/node/29496 .Wie: 
nn

& Zie ook:

(Den Haag, 12 sept.) Nederlandse Mars voor de Vluchtelingen
https://www.indymedia.nl/node/29371

(A'dam, 13 sept.) Landelijke demonstratie Vluchtelingen Welkom!
https://www.indymedia.nl/node/29451

(Den Haag, 15 sept.) Blokkade Ministerie Veiligheid en Justitie – Stop Deportations!
https://www.indymedia.nl/node/29428
https://www.indymedia.nl/node/29407Wie: 
nn

De blokkade actie bij V&J op dinsdag de 15e is gecanceled door de organisatoren omdat zich te weinig mensen hebben aangemeld.Wie: 
AAGU / Dhjana

13 september 2015 - Nogmaals kritische brief naar organisatrice bijeenkomst 'Duurzaam Ondernemen'
Door: Dhjana Samshuizen

ENGLISH BELOW: Another critical letter to the organizer of event 'Sustainable Business'.

Bij een bijeenkomst voor MKB'ers over 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' op dinsdag 15 september in Schoonhoven, zal Bas Stuij van bouwbedrijf De Vries en Verburg een van de sprekers zijn. Bouwbedrijf De Vries en Verburg pretendeert een voorbeeldfunctie te vervullen op het gebied van duurzaam ondernemen, maar schroomt intussen niet om binnenkort de nieuwe gezinsgevangenis bij Kamp Zeist te gaan bouwen - de zogenaamde 'gesloten gezinsvoorziening' die als doel heeft vluchtelingengezinnen op te sluiten en te deporteren.

"Geachte mevrouw Sterrenburg,

Via verschillende kanalen heb ik vernomen dat Bas Stuij van bouwbedrijf De Vries en Verburg een van de sprekers is op de door u georganiseerde bijeenkomst over maatschappelijk verantwoord ondernemen op 15 september a.s. in Schoonhoven.Hoewel bouwbedrijf De Vries en Verburg - kennelijk met succes - pretendeert kartrekker te zijn op het gebied van duurzaam ondernemen, lijkt me dit toch bijzonder ongepast, gezien het feit dat ditzelfde bouwbedrijf de taak op zich heeft genomen om de nieuwe gezinsgevangenis bij Kamp Zeist te gaan bouwen.
Deze gevangenis voor vluchtelingengezinnen - in overheidsjargon eufemistisch een 'gesloten gezinsvoorziening' genaamd - heeft als doel het opsluiten van gezinnen teneinde ze van daaruit te deporteren naar de verschillende landen van herkomst.
Als actief lid van de werkgroep Deportatieverzet heb ik veelvuldig contact gehad met opgesloten en gedeporteerde gezinnen en heb ik van dichtbij meegemaakt welk een verwoestende impact opsluiting en uitzetting heeft op zowel de ouders als de - soms nog hele jonge - kinderen. Twee voorbeelden daarvan vind u hier:
- Bahareh vertelt: een telefonisch interview met de 14-jarige Bahareh die vlak daarvoor met haar ouders en broertje is uitgezet
naar Afghanistan: Video op Youtube.
- Kinderen uitgezet naar Afghanistan, artikel over de deportatie van het gezin Jafari.

In 2013 maakte journalist Sinan Can van de VARA de serie 'Uitgezet', waaruit duidelijk blijkt dat de Rechten van het Kind op grote schaal geschonden worden door het uitzettingsbeleid. De afleveringen van deze serie zijn hier terug te kijken.

Meewerken aan opsluiting en deportatie van vluchtelingengezinnen - en al helemaal het geld verdienen daaraan - kan mijns inziens niet gerijmd worden met de doelstellingen van maatschappelijk verantwoord ondernemen en het lijkt dan ook een bittere farce dat juist bouwbedrijf De Vries en
Verburg een spreker levert voor de door u georganiseerde bijeenkomst.

Ik hoop dat u, in het licht van deze informatie, de uitnodiging aan bouwbedrijf De Vries en Verburg laat vervallen en dat u besluit om in plaats van meneer Bas Stuij een vervangend spreker te zoeken, van een bedrijf dat duurzaam ondernemerschap niet slechts als holle retoriek gebruikt.

Met vriendelijke groet,
Dhjana Samshuijzen"

[ENGLISH] : Another critical letter to the organizer of event 'Sustainable Business'.

By: Dhjana Samshuizen

"Dear Madam Sterrenburg,

Through various channels, I learned that Bas Stuij of construction company De Vries and Verburg is one of the speakers at the event about "Social Responsible Undertaking" that you are organizing on September 15 in Schoonhoven.
Although construction company De Vries and Verburg - apparently successfully - pretends to be the driving force in the area of ​​sustainability, this seems nevertheless particularly inappropriate, given that the same construction company has taken the task upon itself to build the new family prison at Kamp Zeist. This prison for refugee families - in government jargon euphemistically called a 'closed family provision' – aims at incarcerating families in order to deport them from there to the different countries of origin.
As an active member of the working group Deportation Resistance I frequently have had contact with imprisoned and deported families and have witnessed closely what a devastating impact incarceration and expulsion has on both the parents and the - sometimes very young - children. Two examples can be found here:
- Bahareh tells: a telephone interview with the 14-year-old Bahareh who had just been deported to Afghanistan with her
parents and brother: Video on Youtube
- Children deported to Afghanistan, article about the deportation of the family Jafari.
In 2013 journalist Sinan Can of the VARA series 'Expulsed' made it clear that the children's rights are being violated on a large scale by the deportation policy. The episodes of this series can be found back here.

To contribute to detention and deportation of refugee families - and even more making money out of it - to my mind can not fit with the objectives of corporate social responsibility and it would seem a bitter farce to me that construction company De Vries en Verburg provides a speaker for the meeting organized by you.

I hope that, in the light of this information, you will the invitation to construction company De Vries en Verburg go and that you decide to find a replacement of Mr. Bas Stuij from a company that does not just use sustainable entrepreneurship as an empty rhetoric.

Sincerely,
Dhjana Samshuijzen"Wie: 
Sloop Kamp Zeist!

BELANGRIJK bericht voor mensen die vanuit Amsterdam naar de lawaaidemo bij De Vries en Verburg willen aanstaande donderdag 17 september:

[english below] IMPORTANT message for people who want to go to the noisedemo at De Vries en Verburg next thursday September 17:

In Amsterdam is busvervoer geregeld voor mensen die naar de lawaaidemo willen. Er kan ingestapt worden in een bus om 11.45 uur bij station Sloterdijk. De bus staat als je door de stationshal de hoofdingang uitloopt rechttegenover je, daar waar ook taxi's en tourbussen stoppen. Er kunnen 26 mensen mee.
Je kunt je AANMELDEN op: zpankthebubble@riseup.net, onderwerp: lawaaidemo. Zo weten we hoeveel mensen er komen. De bus rijdt naar het verzamelpunt in Gouda en vanaf daar door naar Stolwijk.

In Amsterdam a bus has been arranged to for people who want to go to the noisedemo. You can get on a bus at 11.45 at trainstation Sloterdijk. You can find the bus if you walk through the station hall and go outside through the main entrance and right in front the bus will be where also taxi's and tourbusses stop. There is room for 26 people.
You can SIGN UP on: zpankthebubble@riseup.net, subject noisedemo. This way we know how many people to expect. The bus wil go to the get together at train station Gouda and from there to Stolwijk.

De oproep/The call out:

http://aagu.nl/2015/demo-De_Vries_Verburg.html
https://www.facebook.com/events/1490452981275597/

Foto: 

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech